Beheer scenariokaarten

Aanleiding
De veiligheidsregio’s hebben een taak om bij ruimtelijke ontwikkelingen te adviseren over de mogelijke gevaren en gevolgen van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Om deze taak goed uit te kunnen voeren hebben de gezamenlijke veiligheidsregio’s in Noord-Holland, Utrecht en Flevoland onder andere de website “Scenarioboek Externe Veiligheid” ontwikkeld. Hier staat informatie die de gezamenlijke regio’s kunnen gebruiken bij het uitvoeren van de taak. In dit document is beschreven op welke wijze het beheer van het “Scenarioboek Externe Veiligheid” plaatsvindt.

Doel
Het doel is om een actueel handboek te hebben waarin de nieuwste inzichten over mogelijke ongevalscenario’s met gevaarlijke stoffen zijn beschreven en dat voldoet aan de behoeften van de gezamenlijke veiligheidsregio’s in Noord-Holland, Utrecht en Flevoland.

Beheerorganisatie
Het beheer van het ‘Scenarioboek Externe Veiligheid’ gebeurt door een zelfstandige beheerorganisatie. Deze organisatie bestaat uit specialisten afkomstig uit de gezamenlijke veiligheidsregio’s in Noord-Holland en Flevoland. De specialisten zijn verantwoordelijk voor de inhoud en het aanpassen van het scenarioboek aan de actuele ontwikkelingen, nieuwe inzichten en behoeften van de gezamenlijke regio’s. Het ministerie van I&M stelt hiervoor financiële middelen ter beschikking vanuit de ‘Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018’. Het besluit om het beheer aan een zelfstandige organisatie over te dragen is genomen door het LEV.

Werkwijze
De beheerorganisatie komt minimaal 2 keer per jaar en verder naar behoefte bij elkaar en bespreekt de actuele ontwikkelingen, nieuwe inzichten en behoeften van de gezamenlijke regio’s. De specialisten besluiten samen welke actiepunten een vervolg krijgen, voeren deze uit en zorgen dat de informatie op de website komt. Aan de hand van een stappenplan draagt de beheerorganisatie zorg voor een continue kwaliteitsverbetering.

Stappenplan
De beheerorganisatie draagt zorg voor de inhoud en vorm van het scenarioboek en:

  1. volgt dagelijks alle relevante ontwikkelingen;
  2. creëert nieuwe inzichten;
  3. gaat na of het scenarioboek nog voldoet aan de behoeften;
  4. staat open voor vragen, opmerkingen en aanvullingen.

Als naar aanleiding van vragen, opmerkingen of aanvullingen de behoefte ontstaat om het scenarioboek aan te passen dan doet de beheerorganisatie dat zo spoedig mogelijk.