Archives

Waterstoftankstation – Explosie

 

Algemene Beschrijving Door een externe beschadiging, bijvoorbeeld een botsing, bezwijkt een tube instantaan. Waterstof komt explosief vrij, ontsteekt direct en vormt een vuurbal. Effecten De effecten van dit scenario zijn  overdruk, rondvliegende brokstukken en direct vlamcontact. Deze effecten kunnen slachtoffers en schade in de omgeving veroorzaken. Overdrukeffecten zijn leidend voor het schade- en slachtofferbeeld.

Deze kaart is gemaakt naar de huidige inzichten in dit scenario. Mochten er in de toekomst nieuwe inzichten of andere uitgangspunten nodig zijn, wordt de kaart aangepast.

Toon alle gedetailleerde informatie Verberg alle gedetailleerde informatie

Parameters effectberekeningen
Modelleringssoftware
Effectsfile
TNO Effects 10.1.9.:Flash fire; Vessel Rupture.
Uitgangspunten:  
Stofnaam Waterstof 
Systeemgrootte 50 L  [1]
Druk in tube 950 bar
Massa in tube 23 kg
Faaldruk

950 bar [2]

Temperatuur in de tank 9 °C
Omgevingstemperatuur 9 °C
Resultaten  
Blootstellingsduur enkele seconden alleen effecten binnen vuurbal
Diameter vuurbal 3 m [3]
Hoogte vuurbal 3 m [3]
Kans van optreden

De kans op een vuurbal wordt geschat op 1.39 x 10-7 per jaar. [5

Effecten

De effecten van dit scenario zijn overdruk, rondvliegende brokstukken en direct vlamcontact. Deze effecten kunnen slachtoffers en schade in de omgeving veroorzaken. Overdruk effecten zijn leidend voor het schade- en slachtofferbeeld.

Direct vlamcontact wordt enkel en zeer kortstondig (enkele seconden) verwacht binnen de straal van de vuurbal. Onbeschermd binnen deze straal is de overlevingskans zeer gering. Binnen in een gebouw of buiten de straal van de vuurbal zijn vanwege warmtestraling geen effecten te verwachten. Een tabel met effecten op basis van warmtestraling is daarom niet aanwezig.

In de onderstaande tabel zijn de effecten van overdruk weergegeven. De inhoud van de tabel wijkt af van de gebruikelijke indeling met 3 ringen bij warmtestraling. Binnen de eerste ring komt 100% van de aanwezigen te overlijden. In de tweede en de derde ring is de grens 1% T3 slachtoffers.  Hiernaast is een gebied toegevoegd tot waar 1% ruitbreuk kan optreden. De effectafstanden zijn berekend vanaf het cilinderpakket.

De tabel effectafstanden en gevolgen door overdruk is aangevuld met de onderliggende grafieken met het verloop van overdruk versus afstand en een afbeelding met daarop de overdruk ringen.

Tabel Overdruk

Effectafstand
(meter)
Overdruk (bar)Schade aan objectenIndicatie
slachtoffers(%)
BinnenBuiten
1e ring ≤ 12> 0,3Totale verwoesting >0,8 bar
Volledige instorting van gebouwen.
Meer dan 75% van alle buitenmuren zijn ingestort.
Zware schade Onherstelbare schade 50-70% van de
buitenmuren zijn zwaar beschadigd.
De overige muren zijn onbetrouwbaar geworden.
100% letaal100% letaal
Grens 1e ring
120,3
2e ring 12 tot 130,3 tot 0,2Gemiddelde schade
Beschadigde daken.
Ernstige beschadigingen aan draagconstructies,
ontzette muren, scheuren in gevels
2,5% letaal
21,5%T1/T2
1%T3
1% T3
Grens 2e ring130,2
3e ring13 tot 210,2 tot 0,1Lichte schade
Schade aan deurposten (tot 0,15 bar).
Bewoonbaar na kleine reparaties. Herstelbare schade.
2,5% letaal
21,5%T1+ T2
1%T3
1% T3
Grens 3e ring210,1
0%0%
Ruitbreuk gebied 750,1 tot 0,02Tot op 75 m (0,02 bar) treedt 1% Ruitbreuk dubbel glas op.
 • De in deze tabel gegeven percentages bij slachtoffers zijn secundair. Direct slachtoffer worden van overdruk, zoals door longschade, is niet bepalend voor het letsel. Binnen wordt het letsel m.n. veroorzaakt door scherfwerking en het instorten van gebouwen en muren. Buiten wordt het letaal letsel m.n. veroorzaakt door een combi van brokstukken, fragmenten en omverwerpen met hersenletsel als gevolg. Brokstukken en fragmenten kunnen tot op grotere afstand letsel veroorzaken dan in de slachtofferpercentages is meegenomen.
 • Vanwege de leesbaarheid van de tabel zijn de grenswaarden voor materiële en persoonlijke schade gelijkgeschakeld. Voor de indeling van schade aan objecten worden eigenlijk net andere grenswaarden gebruikt. De waarden 0,3 = 0,35 bar en 0,2 = 0,17 bar. 

Grafiek Overdruk vs. afstand

Contouren Overdruk

Zelfredzaamheid en Handelingsperspectief

Aanwezige personen zijn na het ontstaan van een BLEVE op zichzelf en anderen aangewezen. In onderstaande afbeelding zijn mogelijke handelingsperspectieven weergegeven. [6]

Mogelijk handelingsperspectief

Afhankelijk van de situatie en de inrichting van de omgeving kan het handelingsperspectief verschillen. Snel reageren is bevorderlijk.

 • Voor personen buiten is het handelingsperspectief vluchten (uit het zicht van de brand, onder dekking van objecten zoals muren).
 • Als er schuilmogelijkheden zijn, is voor personen dekking zoeken of een schuilplaats binnen gaan een goed handelingsperspectief.
 • Voor personen binnen, dichtbij de bron (daar waar gebouwen ontbranden of instorten) is het handelingsperspectief ontruimen en vluchten. [7]
 • Voor personen binnen, op grotere afstand van de bron (daar waar gebouwen niet ontbranden of instorten) is het handelingsperspectief binnenblijven.

Randvoorwaarden

De onderstaande aspecten zijn mede bepalend voor de mogelijkheden op het gebied van zelfredzaamheid. Deze zijn locatie afhankelijk en staan in relatie tot elkaar.

Het verloop van het ongevalsscenario:

 • Na de instantané explosie voltrekt het scenario zich snel en duurt de vuurbal niet langer dan enkele seconden. Direct of in korte tijd zijn de effecten in het plangebied merkbaar.

Herkenbaarheid van het scenario:

 • Een instantané explosie is door zijn hitte ontwikkeling en knal direct waarneembaar voor aanwezigen.

Mate van bewustzijn van de gevaren:

 • Weten dat er een ongeval is met een waterstof cilinderpakket
 • Weten wat de gevaren zijn van waterstof
 • Weten wat je moet doen in geval van een (dreigende) explosie

Gesteldheid van personen:

 • Fysieke gesteldheid
 • Geestelijke gesteldheid

Aanwezige voorzieningen:

 • Mogelijkheden om van de bron af te vluchten
 • Mogelijkheden om te schuilen
Optreden Multidisciplinaire hulpverlening

Optreden brandweer (bestrijdbaarheid)

Mogelijke taken

 • Redden en verlenen van eerste hulp aan slachtoffers
 • Bepalen van het bron- en effectgebied
 • De situatie stabiliseren door middel van het afschermen van de omgeving en uitbreiding voorkomen
 • Ontstane branden in de omgeving blussen
 • Veiligstellen van het bron- en effectgebied

 

Randvoorwaarden

 • Repressieve voorbereiding op een instantané explosie op de weg
 • Middelen om de hulpdiensten te alarmeren zoals een dekkend mobiel telefoonnetwerk of eigen netwerk van de vervoerder/tankstation
 • Opkomsttijd van de brandweer
 • Bereikbaarheid over twee verschillende routes vanuit tegengestelde windstreken
 • Openbare bluswatervoorzieningen primair en secundair
 • Dekkend systeem om aanwezigen in het effectgebied te waarschuwen

Optreden Geneeskundige hulpverlening

De geneeskundige hulpverlening start met de processen: triage en traumabeoordeling [8]  , behandelen van slachtoffers, inrichten van een gewondennest en vervoer naar ziekenhuizen. Aandachtspunt is mogelijkheid om te kunnen keren/vertrekken voor ambulances. Na een explosie verlenen omstanders hulp. Een deel van de slachtoffers komt als zelfverwijzer op de eerste hulp.  Er zijn meer slachtoffers te verwachten door warmtestraling dan slachtoffers met mechanisch letsel door overdruk.
Relevante aspecten bij de effecten van een explosie zijn: aantal slachtoffers, type slachtoffers en type letsel. Deze zijn locatie afhankelijk en staan in relatie tot elkaar.

Aantal slachtoffers

<10
 • In beginsel zijn voldoende middelen op de ambulances aanwezig.  Voor specialistische hulpverlening aan kinderen zijn minder hulpmiddelen aanwezig waardoor middelen snel zijn uitgeput.
 10
 • Het LPCGBI treedt in werking [9].
 • De leidraad GGB kan in werking worden gesteld. [10]
> 250
 • De grens wordt bereikt van het aantal slachtoffers dat kan worden vervoerd [11]

Type slachtoffers

 • Aandachtspunt is operationele voorbereiding op het behandelen van kinderen met ernstige brandwonden (locatiespecifiek). Dit vereist een aangepast gewondenspreidingsplan. [12]
 • Aandachtspunt is hulp aan verminderd zelfredzame personen (zorginstellingen).

Type letsel

 • Overdruk veroorzaakt oog/oor letsel, fracturen door instorting en letsel door ruitbreuk. Door warmtestraling ontstaan uitwendige brandwonden. [13]
 • Stabilisatie van brandwondenslachtoffers is mogelijk in elk level 1 ziekenhuis  [14]. Specialistische behandeling van brandwonden kan in een beperkt aantal centra in Nederland plaatsvinden [15].
 • Extra aandacht bij de operationele voorbereiding is noodzakelijk bij verhoogde kans op slachtoffers uit de groep van ouderen en kinderen.
 • Communicatie is mogelijk moeizaam i.v.m. gehoorschade.
 • Nazorg voor psychotrauma (maanden tot jaren) is te verwachten . [16]

Optreden politie en gemeente (Hulpverlening)

Mogelijke taken

Politie

 • Afzetten van het effectgebied
 • Aanwezige personen in het effectgebied laten schuilen of vluchten
 • Gidsen van brandweervoertuigen en ambulances

 

Gemeente

 • Opvang en verzorging van personen uit het effectgebied
 • Voorlichting/communicatie over het ongeval
 • Registreren van slachtoffers

Randvoorwaarden

Politie

 • Operationele voorbereiding op het afzetten van een groot effectgebied
 • Voldoende mensen en middelen om het effectgebied af te kunnen zetten
 • Een operationeel mobiliteitsplan

Gemeente

 • Operationele voorbereiding op het opvangen en verzorgen van personen uit het effectgebied
 • Voldoende locaties en personeel voor de opvang en verzorging van personen uit het effectgebied
 • Operationeel voorlichting- en communicatieplan
Maatregelen

Kans beperkend

 • Wegnemen van de risicobron
 • Begrenzen van de doorzet
 • Geïsoleerde opstelplaats voor de tankwagen, met aanrijdbeveiliging
 • Opstelplaats op een (wegrij)strook met een toegestane snelheid van maximaal 70 km/u

Effecten & gevolgen beperkend

 • Planologisch
 • Ontwerptechnisch
 • Constructietechnisch
 • Installatietechnisch

Randvoorwaarden handelingsperspectief

 • (Nood)uitgangen en vluchtroutes die van de risicobron af zijn gericht
 • In (bedrijfs)noodplannen het explosie scenario opnemen
 • Verzamelplaatsen bepalen en geschikt maken voor een explosie
 • De (bedrijfs)noodplannen oefenen op een explosie

Randvoorwaarden hulpverlening

 • Middelen om de hulpdiensten snel te kunnen alarmeren
 • Bereikbaarheid over twee verschillende routes vanuit tegengestelde windstreken
 • Openbare bluswatervoorzieningen primair en secundair
 • Dekkend systeem om aanwezigen in het effectgebied te waarschuwen
Voorbeeld

De beheergroep heeft geen beeld en/of filmmateriaal gevonden van een instanttaan falen vuurbal van een waterstof tubetrailer. Suggesties kunnen gemaild worden naar info@scenarioboekev.nl

 1. De inhoud van 1 cilinder van het pakket
 2. De faaldruk is de werkdruk. Bij externe verhitting zou de druk kunnen oplopen
 3. Afmetingen gebaseerd op expansie tot upper flammability  limit
 4. Afmetingen gebaseerd op expansie tot upper flammability  limit
 5. RIVM MEMO: risico- en effectafstanden watestoftankstations 2016..
 6. In deze beschrijving wordt uitgegaan een BLEVE. Mocht de tank nog niet zijn ge-explodeert is er meer tijd voor het handelingsperspectief.
 7. Dit is gebaseerd op berekeningen voor woningen en kantoren. Niet voor ziekenhuizen en verzorgingshuizen.
 8. De Nederlandse slachtofferregistratiekaart p.3. oktober 2006
 9. LPCGBI p.1 september 2013
 10. Leidraad GGB p.12 december 2015
 11. Leidraad GGB p.10 december 2015
 12. Voor kinderen is ander materiaal benodigd. Ouders en kinderen worden bij voorkeur bij elkaar geplaatst. Dit is een complexe factor in het gewondenspreidingsplan
 13. Overdrukeffecten zijn leidend voor het slachtofferbeeld.
 14.  landelijk netwerk acute zorg www.lnaz.nl 
 15. Beverwijk, Rotterdam, Groningen
 16. Casus Volendam, “Het hemeltje”

Cilinderpakket Waterstof – Explosie

 

Algemene Beschrijving Door een externe beschadiging, bijvoorbeeld een botsing, bezwijkt een cilinder instantaan. Waterstof komt explosief vrij, ontsteekt direct en vormt een vuurbal. Effecten De effecten van dit scenario zijn  overdruk, rondvliegende brokstukken en direct vlamcontact. Deze effecten kunnen slachtoffers en schade in de omgeving veroorzaken. Overdrukeffecten zijn leidend voor het schade- en slachtofferbeeld.

Deze kaart is gemaakt naar de huidige inzichten in dit scenario. Mochten er in de toekomst nieuwe inzichten of andere uitgangspunten nodig zijn, wordt de kaart aangepast.

Toon alle gedetailleerde informatie Verberg alle gedetailleerde informatie

Parameters effectberekeningen
Modelleringssoftware:
Effectsfile
TNO Effects 10.1.9.:Flash fire; Vessel Rupture. 
Uitgangspunten:  
Stofnaam Waterstof 
Systeemgrootte 50 L [1]
Druk in tube 300 of 500 bar
Massa in tube 300 bar: 1 kg
500 bar: 6.5 kg
Faaldruk

300 of 500 bar [2]

Temperatuur in de tank 9 °C
Omgevingstemperatuur 9 °C
Resultaten  
Blootstellingsduur enkele seconden alleen effecten binnen vuurbal
Diameter vuurbal 300 bar: 2 m
500 bar: 4 m [3]
Hoogte vuurbal 300 bar: 2 m
500 bar: 4 m [3]
Kans van optreden

De kans op een vuurbal wordt geschat op 1.39 x 10-7 per jaar. [5

Effecten

De effecten van dit scenario zijn overdruk, rondvliegende brokstukken en direct vlamcontact. Deze effecten kunnen slachtoffers en schade in de omgeving veroorzaken. Overdruk effecten zijn leidend voor het schade- en slachtofferbeeld.

Direct vlamcontact wordt enkel en zeer kortstondig (enkele seconden) verwacht binnen de straal van de vuurbal. Onbeschermd binnen deze straal is de overlevingskans zeer gering. Binnen in een gebouw of buiten de straal van de vuurbal zijn vanwege warmtestraling geen effecten te verwachten. Een tabel met effecten op basis van warmtestraling is daarom niet aanwezig.

In de onderstaande tabel zijn de effecten van overdruk weergegeven. De inhoud van de tabel wijkt af van de gebruikelijke indeling met 3 ringen bij warmtestraling. Binnen de eerste ring komt 100% van de aanwezigen te overlijden. In de tweede en de derde ring is de grens 1% T3 slachtoffers.  Hiernaast is een gebied toegevoegd tot waar 1% ruitbreuk kan optreden. De effectafstanden zijn berekend vanaf het cilinderpakket.

De tabel effectafstanden en gevolgen door overdruk is aangevuld met de onderliggende grafieken met het verloop van overdruk versus afstand en een afbeelding met daarop de overdruk ringen.

Tabel Effectafstanden en gevolgen overdruk

300 bar

Tabel Overdruk

Effectafstand
(meter)
Overdruk (bar)Schade aan objectenIndicatie
slachtoffers(%)
BinnenBuiten
1e ring ≤ 8> 0,3Totale verwoesting >0,8 bar
Volledige instorting van gebouwen.
Meer dan 75% van alle buitenmuren zijn ingestort.
Zware schade Onherstelbare schade 50-70% van de
buitenmuren zijn zwaar beschadigd.
De overige muren zijn onbetrouwbaar geworden.
100% letaal100% letaal
Grens 1e ring
80,3
2e ring 8 tot 90,3 tot 0,2Gemiddelde schade
Beschadigde daken.
Ernstige beschadigingen aan draagconstructies,
ontzette muren, scheuren in gevels
2,5% letaal
21,5%T1/T2
1%T3
1% T3
Grens 2e ring90,2
3e ring9 tot 150,2 tot 0,1Lichte schade
Schade aan deurposten (tot 0,15 bar).
Bewoonbaar na kleine reparaties. Herstelbare schade.
2,5% letaal
21,5%T1+ T2
1%T3
1% T3
Grens 3e ring150,1
0%0%
Ruitbreuk gebied 500,1 tot 0,02Tot op 50 m (0,02 bar) treedt 1% Ruitbreuk dubbel glas op.
 • De in deze tabel gegeven percentages bij slachtoffers zijn secundair. Direct slachtoffer worden van overdruk, zoals door longschade, is niet bepalend voor het letsel. Binnen wordt het letsel m.n. veroorzaakt door scherfwerking en het instorten van gebouwen en muren. Buiten wordt het letaal letsel m.n. veroorzaakt door een combi van brokstukken, fragmenten en omverwerpen met hersenletsel als gevolg. Brokstukken en fragmenten kunnen tot op grotere afstand letsel veroorzaken dan in de slachtofferpercentages is meegenomen.
 • Vanwege de leesbaarheid van de tabel zijn de grenswaarden voor materiële en persoonlijke schade gelijkgeschakeld. Voor de indeling van schade aan objecten worden eigenlijk net andere grenswaarden gebruikt. De waarden 0,3 = 0,35 bar en 0,2 = 0,17 bar. 

Grafiek Overdruk vs. afstand

Contouren Overdruk

500 bar

Tabel Overdruk

Effectafstand
(meter)
Overdruk (bar)Schade aan objectenIndicatie
slachtoffers(%)
BinnenBuiten
1e ring ≤ 15> 0,3Totale verwoesting >0,8 bar
Volledige instorting van gebouwen.
Meer dan 75% van alle buitenmuren zijn ingestort.
Zware schade Onherstelbare schade 50-70% van de
buitenmuren zijn zwaar beschadigd.
De overige muren zijn onbetrouwbaar geworden.
100% letaal100% letaal
Grens 1e ring
150,3
2e ring 15 tot 160,3 tot 0,2Gemiddelde schade
Beschadigde daken.
Ernstige beschadigingen aan draagconstructies,
ontzette muren, scheuren in gevels
2,5% letaal
21,5%T1/T2
1%T3
1% T3
Grens 2e ring160,2
3e ring16 tot 300,2 tot 0,1Lichte schade
Schade aan deurposten (tot 0,15 bar).
Bewoonbaar na kleine reparaties. Herstelbare schade.
2,5% letaal
21,5%T1+ T2
1%T3
1% T3
Grens 3e ring300,1
0%0%
Ruitbreuk gebied 1000,1 tot 0,02Tot op 100 m (0,02 bar) treedt 1% Ruitbreuk dubbel glas op.
 • De in deze tabel gegeven percentages bij slachtoffers zijn secundair. Direct slachtoffer worden van overdruk, zoals door longschade, is niet bepalend voor het letsel. Binnen wordt het letsel m.n. veroorzaakt door scherfwerking en het instorten van gebouwen en muren. Buiten wordt het letaal letsel m.n. veroorzaakt door een combi van brokstukken, fragmenten en omverwerpen met hersenletsel als gevolg. Brokstukken en fragmenten kunnen tot op grotere afstand letsel veroorzaken dan in de slachtofferpercentages is meegenomen.
 • Vanwege de leesbaarheid van de tabel zijn de grenswaarden voor materiële en persoonlijke schade gelijkgeschakeld. Voor de indeling van schade aan objecten worden eigenlijk net andere grenswaarden gebruikt. De waarden 0,3 = 0,35 bar en 0,2 = 0,17 bar. 

Grafiek Overdruk vs. afstand

Contouren Overdruk

Zelfredzaamheid en Handelingsperspectief

Aanwezige personen zijn na het ontstaan van een explosie op zichzelf en anderen aangewezen. In onderstaande afbeelding zijn mogelijke handelingsperspectieven weergegeven. [6]

Mogelijk handelingsperspectief

Afhankelijk van de situatie en de inrichting van de omgeving kan het handelingsperspectief verschillen. Snel reageren is bevorderlijk.

 • Voor personen buiten is het handelingsperspectief vluchten (uit het zicht van de vuurbal, onder dekking van objecten zoals muren).
 • Als er schuilmogelijkheden zijn, is voor personen dekking zoeken of een schuilplaats binnen gaan een goed handelingsperspectief.
 • Voor personen binnen, dichtbij de bron (daar waar gebouwen ontbranden of instorten) is het handelingsperspectief ontruimen en vluchten. [7]
 • Voor personen binnen, op grotere afstand van de bron (daar waar gebouwen niet ontbranden of instorten) is het handelingsperspectief binnenblijven.

Randvoorwaarden

De onderstaande aspecten zijn mede bepalend voor de mogelijkheden op het gebied van zelfredzaamheid. Deze zijn locatie afhankelijk en staan in relatie tot elkaar.

Het verloop van het ongevalsscenario:

 • Na de instantané explosie voltrekt het scenario zich snel en duurt de vuurbal niet langer dan enkele seconden. Direct of in korte tijd zijn de effecten in het plangebied merkbaar.

Herkenbaarheid van het scenario:

 • Een instantane explosie is door zijn hitte ontwikkeling en knal direct waarneembaar voor aanwezigen.

Mate van bewustzijn van de gevaren:

 • Weten dat er een ongeval is met een waterstof cilinderpakket
 • Weten wat de gevaren zijn van waterstof
 • Weten wat je moet doen in geval van een (dreigende) explosie

Gesteldheid van personen:

 • Fysieke gesteldheid
 • Geestelijke gesteldheid

Aanwezige voorzieningen:

 • Mogelijkheden om van de bron af te vluchten
 • Mogelijkheden om te schuilen
Optreden Multidisciplinaire hulpverlening

Optreden brandweer (bestrijdbaarheid)

Mogelijke taken

 • Redden en verlenen van eerste hulp aan slachtoffers
 • Bepalen van het bron- en effectgebied
 • De situatie stabiliseren door middel van het afschermen van de omgeving en uitbreiding voorkomen
 • Ontstane branden in de omgeving blussen
 • Veiligstellen van het bron- en effectgebied

 

Randvoorwaarden

 • Repressieve voorbereiding op een instantane explosie bij een waterstof cillinderpakket
 • Middelen om de hulpdiensten te alarmeren zoals een dekkend mobiel telefoonnetwerk of eigen netwerk van de vervoerder/tankstation
 • Opkomsttijd van de brandweer
 • Bereikbaarheid over twee verschillende routes vanuit tegengestelde windstreken
 • Openbare bluswatervoorzieningen primair en secundair
 • Dekkend systeem om aanwezigen in het effectgebied te waarschuwen

Optreden Geneeskundige hulpverlening

De geneeskundige hulpverlening start met de processen: triage en traumabeoordeling [8]  , behandelen van slachtoffers, inrichten van een gewondennest en vervoer naar ziekenhuizen. Aandachtspunt is mogelijkheid om te kunnen keren/vertrekken voor ambulances. Na een explosie verlenen omstanders hulp. Een deel van de slachtoffers komt als zelfverwijzer op de eerste hulp. Er zijn meer slachtoffers te verwachten door warmtestraling dan slachtoffers met mechanisch letsel door overdruk.
Relevante aspecten bij de effecten van een explosie zijn: aantal slachtoffers, type slachtoffers en type letsel. Deze zijn locatie afhankelijk en staan in relatie tot elkaar.

Aantal slachtoffers

<10
 • In beginsel zijn voldoende middelen op de ambulances aanwezig.  Voor specialistische hulpverlening aan kinderen zijn minder hulpmiddelen aanwezig waardoor middelen snel zijn uitgeput.
 10
 • Het LPCGBI treedt in werking [9].
 • De leidraad GGB kan in werking worden gesteld. [10]
> 250
 • De grens wordt bereikt van het aantal slachtoffers dat kan worden vervoerd [11]

Type slachtoffers

 • Aandachtspunt is operationele voorbereiding op het behandelen van kinderen met ernstige brandwonden (locatiespecifiek). Dit vereist een aangepast gewondenspreidingsplan. [12]
 • Aandachtspunt is hulp aan verminderd zelfredzame personen (zorginstellingen).

Type letsel

 • Overdruk veroorzaakt oog/oor letsel, fracturen door instorting en letsel door ruitbreuk. Door warmtestraling ontstaan uitwendige brandwonden. [13]
 • Stabilisatie van brandwondenslachtoffers is mogelijk in elk level 1 ziekenhuis  [14]. Specialistische behandeling van brandwonden kan in een beperkt aantal centra in Nederland plaatsvinden [15].
 • Extra aandacht bij de operationele voorbereiding is noodzakelijk bij verhoogde kans op slachtoffers uit de groep van ouderen en kinderen.
 • Communicatie is mogelijk moeizaam i.v.m. gehoorschade.
 • Nazorg voor psychotrauma (maanden tot jaren) is te verwachten . [16]

Optreden politie en gemeente (Hulpverlening)

Mogelijke taken

Politie

 • Afzetten van het effectgebied
 • Aanwezige personen in het effectgebied laten schuilen of vluchten
 • Gidsen van brandweervoertuigen en ambulances

 

Gemeente

 • Opvang en verzorging van personen uit het effectgebied
 • Voorlichting/communicatie over het ongeval
 • Registreren van slachtoffers

Randvoorwaarden

Politie

 • Operationele voorbereiding op het afzetten van een groot effectgebied
 • Voldoende mensen en middelen om het effectgebied af te kunnen zetten
 • Een operationeel mobiliteitsplan

Gemeente

 • Operationele voorbereiding op het opvangen en verzorgen van personen uit het effectgebied
 • Voldoende locaties en personeel voor de opvang en verzorging van personen uit het effectgebied
 • Operationeel voorlichting- en communicatieplan
Maatregelen

Kans beperkend

 • Wegnemen van de risicobron
 • Begrenzen van de doorzet
 • Geïsoleerde opstelplaats voor de tankwagen, met aanrijdbeveiliging
 • Opstelplaats op een (wegrij)strook met een toegestane snelheid van maximaal 70 km/u

Effecten & gevolgen beperkend

 • Planologisch
 • Ontwerptechnisch
 • Constructietechnisch
 • Installatietechnisch

Randvoorwaarden handelingsperspectief

 • (Nood)uitgangen en vluchtroutes die van de risicobron af zijn gericht
 • In (bedrijfs)noodplannen het explosie scenario opnemen
 • Verzamelplaatsen bepalen en geschikt maken voor een explosie
 • De (bedrijfs)noodplannen oefenen op een explosie

Randvoorwaarden hulpverlening

 • Middelen om de hulpdiensten snel te kunnen alarmeren
 • Bereikbaarheid over twee verschillende routes vanuit tegengestelde windstreken
 • Openbare bluswatervoorzieningen primair en secundair
 • Dekkend systeem om aanwezigen in het effectgebied te waarschuwen
Voorbeeld

De beheergroep heeft geen beeld en/of filmmateriaal gevonden van een explosie een waterstof cilinderpakket. Suggesties kunnen gemaild worden naar info@scenarioboekev.nl

 

 1. De inhoud van 1 cilinder van het pakket
 2. De faaldruk is de werkdruk. Bij externe verhitting zou de druk kunnen oplopen
 3. Afmetingen gebaseerd op expansie tot upper flammability  limit
 4. Afmetingen gebaseerd op expansie tot upper flammability  limit
 5. RIVM MEMO: risico- en effectafstanden watestoftankstations 2016..
 6. In deze beschrijving wordt uitgegaan een instantaan falen. Door het instantané falen is er weinig tijd voor het handelingsperspectief.
 7. Dit is gebaseerd op berekeningen voor woningen en kantoren. Niet voor ziekenhuizen en verzorgingshuizen.
 8. De Nederlandse slachtofferregistratiekaart p.3. oktober 2006
 9. LPCGBI p.1 september 2013
 10. Leidraad GGB p.12 december 2015
 11. Leidraad GGB p.10 december 2015
 12. Voor kinderen is ander materiaal benodigd. Ouders en kinderen worden bij voorkeur bij elkaar geplaatst. Dit is een complexe factor in het gewondenspreidingsplan
 13. Overdrukeffecten zijn leidend voor het slachtofferbeeld.
 14.  landelijk netwerk acute zorg www.lnaz.nl 
 15. Beverwijk, Rotterdam, Groningen
 16. Casus Volendam, “Het hemeltje”

Binnenvaarttanker – LNG – plasbrand

Algemene beschrijving Door een aanvaring met een LNG tankschip ontstaat een groot gat in de romp waardoor in zeer korte tijd de inhoud van de tank op het water stroomt. De LNG verspreidt zich over het water waarbij het door het temperatuur verschil snel verdampt. Ontsteking van de plas leidt tot een korte hevige brand. Effecten De effecten van een plasbrand zijn warmtestraling en enige rook. Hierdoor kunnen slachtoffers, schade en brand in de omgeving ontstaan.

Als de plas niet ontsteekt, bestaat er kans op vertraagde ontsteking van de gaswolk door de snelle verdamping. Hierbij ontstaat het scenario wolkbrand.

Toon alle gedetailleerde informatie Verberg alle gedetailleerde informatie

Parameters effectberekeningen
Modelleringsoftware
Effects file
TNO Effects 10.1.6: poolfire: two zone model.
Uitgangspunten  
Stofnaam Methaan
Debiet 8600 kg/s [1]
Duur uitstroming 24s [1]
Omgevingstemperatuur 9  °C
Watertemperatuur 9  °C
Temperatuur in tank -162  °C
Windrichting West
Windsnelheid 5 m/s
Oppervlak plasbrand 10500 m2  [1]
Observatiehoogte 1,5 m
Blootstellingsduur personen 20 s
Resultaten  
Duur van de plasbrand  2 min
Max. diameter van de plasbrand 115 m
Lengte van de vlammen 150 m
Temperatuur van de vlammen 1200 °C
Kans van optreden

De kans op een plasbrand na een ongeval met een binnenvaart gastanker LNG wordt bepaald door de kans op een ongeval, de kans dat daarbij LNG uitstroomt en de kans op ontsteking van de plas. Deze kans wordt per binnenvaart gastanker, per jaar, per vaar-kilometer geschat op [4]:

   N ongeval N uitstroming  ontsteking plas N scenario
Vaarklasse 4 8.67 x 10-8  2.67 x 10-5  ? = ?
Vaarklasse 5 1.32 x 10-7 3.58 x 10-5  ? = ?
Vaarklasse 6 4.14 x 10-7 6.00 x 10-5  ? = ?

Factoren die de kans van optreden verkleinen zijn:

 • Het aantal verladingen verminderen;
 • Het aantal transportbewegingen verminderen;
 • Technische specificaties van het schip optimaliseren.
Effecten

De effecten van een plasbrand zijn warmtestraling en enige rook. Hierdoor kunnen slachtoffers, schade en brand in de omgeving ontstaan. warmtestraling is in combinatie met de blootstellingsduur bepalend voor het slachtoffer- en schadebeeld. In de tabel hieronder zijn de effecten van warmtestraling weergegeven.

In de onderstaande tabellen zijn de effecten van warmtestraling weergegeven. De tabel effectafstanden en gevolgen geeft 3 ringen aan. Binnen de eerste ring komt 99% van de aanwezigen te overlijden. In de tweede ring komen aanwezigen te overlijden of kunnen slachtoffer worden. In de derde ring vallen geen doden maar kunnen aanwezigen nog wel slachtoffer worden. De grens van de derde ring geeft aan tot waar eerstegraads brandwonden kunnen voorkomen. Afhankelijk van de afstand tot het ongeval en de bescherming van bijvoorbeeld gebouwen komen mensen te overlijden (†) of raken gewond: van zeer zwaargewond (T1) tot lichtgewond (T3). Het type trauma[5] is brandwonden over een groot deel van het lichaam. De schade aan objecten varieert van onherstelbare schade tot lichte schade. De effectafstanden zijn berekend voor een cirkelvormige plas.

De tabel effectafstanden en gevolgen is aangevuld met de onderliggende grafieken met het verloop van letaliteit (percentage doden) versus afstand, warmtestraling versus afstand en warmtestralingscontouren.

Tabel Effectafstanden en gevolgen [6]

Tabel effecten personen buiten

Effectafstand
(meter)
Warmtestraling
(kW/m2)
Slachtoffers buiten
(0 % bescherming)
Slachtoffers buiten zomerkleding
(40 % bescherming)
Slachtoffers buiten winterkleding
(85 % bescherming)
T1T2T3T1T2T3T1T2T3
1e ring ≤ 200≥ 35100000100000811900
Grens 1e ring: 99% letaal
2003599100100000158410
2e ring200 tot 33035 tot 10381104924260496321149
Grens 2e ring: 1% letaal30010110871108701187
3e ring330 tot 54010 tot 4000290002900029
Grens 3e ring: 1% 1e grd brw 5404000100010001

Tabel effecten personen binnen en schade aan objecten

Effectafstand
(meter)
Warmtestraling
(kW/m2)
Schade aan objectenSlachtoffers binnen (0% bescherming)
T1T2T3
1e ring ≤ 200≥ 35Onherstelbare schade
Alle brandbare materialen gaan branden
355016
Grens 1e ring
20035101045
2e ring200 tot 33035 tot 10Gemiddelde schade
Brandhaarden, vervorming van hout en kunststof.
Breuk dubbelglas tot 135 meter.
31012
Grens 2e ring330100000
3e ring330 tot 54010 tot 4Lichte schade
Geen branden, afbladderen verf en ernstige verkleuringen.
Breuk enkel glas tot 176 meter.
0000
Grens 3e ring54040000

Grafiek letaliteit vs. afstand [7]

Grafiek warmtestraling vs. afstand

Contouren warmtestraling

Zelfredzaamheid en Handelingsperspectief

Aanwezige personen zijn na het ontstaan van een plasbrand op zichzelf en anderen aangewezen. In onderstaande afbeelding zijn mogelijke handelingsperspectieven weergegeven. [8]

Mogelijk handelingsperspectief

Afhankelijk van de situatie en de inrichting van de omgeving kan het handelingsperspectief verschillen. Snel reageren is bevorderlijk.

 • Voor personen buiten is het handelingsperspectief vluchten (uit het zicht van de brand, onder dekking van objecten zoals muren).
 • Als er schuilmogelijkheden zijn, is dekking zoeken of een schuilplaats binnen gaan een goed handelingsperspectief.
 • Voor personen binnen is het handelingsperspectief binnen blijven en schuilen (sluiten van binnendeuren vertraagt de uitbreiding van een eventuele brand).
 • Als secundaire branden optreden, is het handelingsperspectief vluchten aan de schaduwzijde van het gebouw ten opzichte van de plasbrand (extra beschermende kleding beperkt de blootstelling).

Randvoorwaarden

De onderstaande aspecten zijn mede bepalend voor de mogelijkheden op het gebied van zelfredzaamheid. Deze zijn locatie afhankelijk en staan in relatie tot elkaar.

Het verloop van het ongevalsscenario:

 • De snelheid waarmee het scenario plasbrand zich voltrekt is afhankelijk van het ontstekingsmoment.
 • Na ontsteking zijn direct of in korte tijd de effecten merkbaar en duurt de brand ongeveer 7,5 minuten.

Herkenbaarheid van het scenario:

 • Een plasbrand is door zijn hitte ontwikkeling direct waarneembaar voor de aanwezigen.

Mate van bewustzijn van de gevaren:

 • Weten dat er een ongeval is met een bunkerschip LNG
 • Weten wat de gevaren zijn van LNG
 • Weten wat je moet doen in geval van een (dreigende) plasbrand

Gesteldheid van personen:

 • Fysieke gesteldheid
 • Geestelijke gesteldheid

Aanwezige voorzieningen:

 • Mogelijkheden om van de bron af te vluchten
 • Mogelijkheden om te schuilen
Optreden Multidisciplinaire hulpverlening

Optreden Brandweer (bestrijdbaarheid)

Mogelijke taken

 • Redden en verlenen van eerste hulp aan slachtoffers
 • Bepalen van het bron- en effectgebied
 • De Veiligstellen van het bron- en effectgebied
 • Situatie stabiliseren door middel van het afschermen van de omgeving en uitbreiding voorkomen
 • Ontstane branden in de omgeving blussen
 • De plasbrand gecontroleerd laten uitbranden

Randvoorwaarden

 • Repressieve voorbereiding op een plasbrand op het water
 • Middelen om de hulpdiensten te alarmeren zoals een dekkend mobiel telefoonnetwerk of eigen netwerk van de vervoerder
 • Opkomsttijd van de brandweer
 • Bereikbaarheid over twee verschillende routes vanuit tegengestelde windstreken
 • Openbare bluswatervoorzieningen primair en secundair

Optreden Geneeskundige hulpverlening

De geneeskundige hulpverlening start met de processen: triage en traumabeoordeling [9]  , behandelen van slachtoffers, inrichten van een gewondennest en vervoer naar ziekenhuizen. Aandachtspunt is mogelijkheid om te kunnen keren/vertrekken voor ambulances. Na een plasbrand verlenen omstanders hulp. Een deel van de slachtoffers komt als zelfverwijzer op de eerste hulp.
Relevante aspecten bij de effecten van een plasbrand zijn: aantal slachtoffers, type slachtoffers en type letsel. Deze zijn locatie afhankelijk en staan in relatie tot elkaar.

Aantal slachtoffers

<10
 • In beginsel zijn voldoende middelen op de ambulances aanwezig.  Voor specialistische hulpverlening aan kinderen zijn minder hulpmiddelen aanwezig waardoor middelen snel zijn uitgeput.
> 10
 • Het LPCGBI treedt in werking [10].
 • De leidraad GGB kan in werking worden gesteld. [11]
> 250
 • De grens wordt bereikt van het aantal slachtoffers dat kan worden vervoerd. Uitgegaan wordt van 250 slachtoffers waarvan 25 T1, 75 T2 en 150 T3. [12]

Type slachtoffers

 • Aandachtspunt is operationele voorbereiding op het behandelen van kinderen met ernstige brandwonden (locatiespecifiek). Dit vereist een aangepast gewondenspreidingsplan. [13]
 • Aandachtspunt is hulp aan verminderd zelfredzame personen (zorginstellingen).

Type letsel

 • Door warmtestraling ontstaan uitwendige brandwonden. Bij inademing van hete gassen ontstaat inhalatietrauma.
 • Stabilisatie van brandwondenslachtoffers is mogelijk in elk level 1 ziekenhuis  [14]. Specialistische behandeling van brandwonden kan in een beperkt aantal centra in Nederland plaatsvinden [15].
 • Extra aandacht bij de operationele voorbereiding is noodzakelijk bij verhoogde kans op slachtoffers uit de groep van ouderen en kinderen.
 • Een langdurig traject van nazorg restletsel en psychotrauma  [16] is te verwachten.

Optreden Politie en gemeente (Hulpverlening)

Mogelijke taken

Politie

 • Afzetten van het effectgebied
 • Aanwezige personen in het effectgebied laten schuilen of vluchten
 • Gidsen van brandweervoertuigen en ambulances

Gemeente

 • Opvang en verzorging van personen uit het effectgebied
 • Voorlichting/communicatie over het ongeval
 • Registreren van slachtoffers

Randvoorwaarden

Politie

 • Operationele voorbereiding op het afzetten van een groot effectgebied op het water in samenwerking met Rijkswaterstaat
 • Voldoende mensen en middelen om het effectgebied af te kunnen zetten
 • Een operationeel mobiliteitsplan

Gemeente

 • Operationele voorbereiding op het opvangen en verzorgen van personen uit het effectgebied
 • Voldoende locaties en personeel voor de opvang en verzorging van personen uit het effectgebied
 • Operationeel voorlichting- en communicatieplan
Maatregelen
 

Kans

Maatregel Werking van de maatregel
 Wegnemen van de risicobron Het wegnemen van de risicobron zorgt ervoor dat het scenario niet meer kan plaatsvinden.
Begrenzen van de doorzet Minder vervoersbewegingen betekent een vermindering van het aantal keer dat het scenario zich voor kan doen en dus neemt de kans op het scenario af.
Scheiden van de doorgaande vaart en overslagkade Het scheiden van deze twee activiteiten verlaagd de kans op aanvaringen.

Effect en gevolg

Maatregel Werking van de maatregel
Afstand houden tot de vaarweg Dicht bij de plaats van het scenario zijn de effecten het meest merkbaar. De warmtestraling neemt af naarmate de afstand toeneemt.
Verdeling typen gebouwen Door rekening te houden met het type bebouwing kan het aantal mogelijke slachtoffers bij het scenario worden beperkt. Dat kan bijvoorbeeld door het zodanig verdelen van gebouwen in een gebied dat de meer kwetsbare gebouwen worden beschermd door minder kwetsbare gebouwen.
Hoogteverschillen creëren en benutten Brandende vloeistoffen verspreiden zich naar het laagste punt in de omgeving. Door hoogteverschil aan te brengen, kan voorkomen worden dat de plasbrand zich kan verspreiden naar het te beschermen gebied. Hoogteverschillen kunnen gecreëerd worden door wallen of het op afschot leggen van oppervlak.
Toepassen van brandwerend metselwerk De keuze van het metselwerk bepaalt de brandwerendheid van de gevel. 
Gebruik maken van minerale wolisolatie Minerale wolisolatie is onbrandbaar.
Toepassen van brand- en hittewerende beglazing Brand- en hittewerende beglazing bestaat uit gelaagd glas, samengesteld uit twee of meer lagen blank floatglas en één of meer speciale opschuimende tussenlagen. In geval van brand vormen deze tussenlagen een beschermend schild.
Gebruik maken van houten en stalen kozijnen Houten en stalen kozijnen zijn getest voor een brandwerende toepassing. Kunststof kozijnen (zonder stalen vulling) zijn niet brandwerend.
Toepassen van een gesprinkelde buitengevel Bij een gesprinkelde buitengevel wordt water automatisch over de gevel gespoten in geval van een calamiteit.
Venstertijden Door gebruik te maken van venstertijden voor bevoorrading worden de risicovolle en kwetsbare activiteiten gescheiden.

Zelfredzaamheid

Maatregel Werking van de maatregel
Duidelijke vluchtroutes aanbrengen Door duidelijke vluchtroutes aan te brengen kunnen mensen het gebied gemakkelijker verlaten. 
Verzamelplaatsen bepalen en geschikt maken voor een (dreigende) plasbrand De verzamelplaats dient dan als een schuilplaats als mensen binnen in het gebouw niet meer voldoende beschermt zijn tegen het scenario.
Galerij / trappenhuis aan de schaduwzijde van een gebouw plaatsen Door de galerij/trappenhuis aan de schaduwzijde van een gebouw te realiseren, vormt het gebouw zelf een bescherming tegen de warmtestraling
Risicocommunicatie Door te communiceren over de mogelijke scenario’s in een gebied het bete handelingsperspectief worden mensen zich meer bewust van wat ze moeten doen bij het scenario.
Onderhouden schuilplaatsen en vluchtwegen Onderhoud van schuilplaatsen en vluchtwegen is belangrijk, zodat ten alle tijden van een ongeval de schuil- en vluchtmogelijkheden bereikbaar en inzetbaar zijn.
De (bedrijfs)noodplannen oefenen op een plasbrand  Door te oefenen met het plasbrandscenario in de (bedrijfs)noodplannen weten de werknemers wat ze moeten doen in het geval van een echte calamiteit.

Hulpverlening

Maatregel Werking van de maatregel
Bluswater Voor een adequate hulpverlening van de brandweer is het van belang dat voldoende bluswater aanwezig is bij de activiteit met gevaarlijke stoffen. Door de waterbron onderdeel te laten zijn van een doorlopend watersysteem, wordt het water steeds aangevuld.
Waarschuwingsmiddelen Voor een snelle en effectieve waarschuwing tijdens een ongeval met gevaarlijke stoffen is het van belang dat een waarschuwingssysteem de mensen in het effectgebied kan bereiken.
Werkende communicatiemiddelen Tijdens een ongeval met gevaarlijke stoffen vindt veel van de communicatie plaatst via radio, internet en telefoon. Het is hierbij van belang dat zendmasten op afstand van de activiteiten met gevaarlijke stoffen staan, zodat deze ook tijdens een ongeval werken.
Afstemming hulpdiensten Het handelingsperspectief dat aan mensen wordt geboden ten tijden van een ongeval met gevaarlijke stoffen moet worden afgestemd met de inzet van hulpdiensten, zodat de inzet van de hulpdiensten kan aansluiten bij dit handelingsperspectief.
Voorbeeld

 Betere suggesties van een plasbrand op het water kunnen gemaild worden naar:  info@scenarioboekev.nl

 1. LNG Masterplan voor Rijn-Maas-Donau, Emergency & incident response studie
 2. LNG Masterplan voor Rijn-Maas-Donau, Emergency & incident response studie
 3. LNG Masterplan voor Rijn-Maas-Donau, Emergency & incident response studie
 4. Interim Rekenmethode LNG-bunkerstations
 5. de GHOR hanteert deze term voor het type verwonding
 6. Onderbouwing-van-de-slachtofferinschatting-van-het-scenarioboekEV.
 7. Afstanden op basis van geen bescherming en buitenshuis.
 8. In deze beschrijving wordt uitgegaan een plasbrand. Mocht de plas nog niet zijn ontstoken is er meer tijd voor het handelingsperspectief.
 9. De Nederlandse slachtofferregistratiekaart p.3. oktober 2006
 10. LPCGBI p.1 september 2013
 11. Leidraad GGB p.12 december 2015
 12. Leidraad GGB p.10 december 2015
 13. Voor kinderen is ander materiaal benodigd. Ouders en kinderen worden bij voorkeur bij elkaar geplaatst. Dit is een complexe factor in het gewondenspreidingsplan
 14.  landelijk netwerk acute zorg www.lnaz.nl 
 15. Beverwijk, Rotterdam, Groningen
 16. casus ” Het Hemeltje” Volendam

Binnenvaarttanker – LNG – wolkbrand

Algemene beschrijving Door een aanvaring met een LNG tankschip ontstaat een groot gat in de romp waardoor in zeer korte tijd de inhoud van de tank op het water stroomt. Door het grote temperatuurverschil van de LNG (-162 oC) met het water verdampt deze vloeistof razendsnel en vormt een brandbare wolk. Deze wolk kan eenvoudig worden ontstoken waarbij het ontsteken van de gaswolk leidt tot een kortdurende vlammenzee. Effecten Het effect van een wolkbrand is een kortdurende vlammenzee wat zorgt voor warmtestraling. De effecten van een wolkbrand kunnen slachtoffers en schade in de omgeving veroorzaken. 

Wanneer de brandbare wolk ingesloten is en ontstoken raakt kan een gaswolkexplosie ontstaan. De maximale overdruk als gevolg van een gaswolkexplosie LNG op het water is zeer beperkt (maximaal 0.1 bar). Door de zeer beperkte impact van de overdruk is dit niet verder uitgewerkt in deze scenariokaart.

Toon alle gedetailleerde informatie Verberg alle gedetailleerde informatie

Parameters effectberekeningen
Modelleringsoftware
Effects file
TNO Effects 10.1.6:  Pool Evaporation; Dense Gas Dispersion; Multi Energy model.
Uitgangspunten  
Stofnaam Methaan
Debiet 8600 kg/s [1]
Duur uitstroming 24 s [1]
Omgevingstemperatuur 9  °C
Watertemperatuur 9  °C
Temperatuur in tank -162  °C
Windrichting West
Windsnelheid 5 m/s
Observatiehoogte 1,5 m
Blootstellingduur personen 20 s
Resultaten  
Duur verdamping 45 s

Max massa (kg)

206 ton [3]
Kans van optreden

De kans op een ongeval met een enkelwandige binnenvaarttanker, waardoor er LNG uitstroomt, wordt geschat op 1 . 10 -7  tot 4 . 10 -7 per vaartuigkilometer per jaar[4]

De kans op een wolkbrand na een ongeval met een binnenvaart gastanker LNG wordt bepaald door de kans op een ongeval, de kans dat daarbij LNG uitstroomt, de kans op een vertraagde ontsteking en de kans dat de wolk niet explodeert. Deze kans wordt per binnenvaart gastanker, per jaar, per vaar-kilometer geschat op [5]:

   N ongeval N uitstroming  N vertraagde ontsteking N wolkbrand N scenario
Vaarklasse 4 8.67 x 10-8  2.67 x 10-5  0.3 0.6 = 4.1 x 10-13
Vaarklasse 5 1.32 x 10-7 3.58 x 10-5  0.3 0.6 = 8.4 x 10-13
Vaarklasse 6 4.14 x 10-7 6.00 x 10-5  0.3 0.6 = 4.5 x 10-12

De kans op een gaswolkexplosie na een ongeval met een binnenvaart gastanker LNG wordt bepaald door de kans op een ongeval, de kans dat daarbij LNG uitstroomt, de kans op een vertraagde ontsteking en de kans op een explosie. Deze kans wordt per binnenvaart gastanker, per jaar, per vaar-kilometer geschat op [5] :

   N ongeval N uitstroming  N vertraagde ontsteking explosie N scenario
Vaarklasse 4 8.67 x 10-8  2.67 x 10-5   0.3 0.4 = 2.8 x 10-13
Vaarklasse 5 1.32 x 10-7 3.58 x 10-5  0.3 0.4 = 5.6 x 10-13
Vaarklasse 6 4.14 x 10-7 6.00 x 10-5  0.3 0.4 = 3.0 x 10-12

Factoren die de kans van optreden verkleinen zijn:

 • Het aantal verladingen verminderen;
 • Het aantal transportbewegingen verminderen;
 • Technische specificaties van het schip optimaliseren.
Effecten

Het effect van een wolkbrand is een kortdurende vlammenzee wat zorgt voor hittestralling.  De effecten van een wolkbrand kunnen slachtoffers en schade in de omgeving veroorzaken. Omdat de blootstellingstijd kort is, blijven de effecten beperkt tot de omvang van de brandbare wolk. De omvang van deze wolk is afhankelijk van de inrichting van de omgeving en de weersomstandigheden.

Wanneer de brandbare wolk ingesloten is en ontstoken raakt kan een gaswolkexplosie ontstaan. De maximale overdruk als gevolg van een gaswolkexplosie LNG op het water is zeer beperkt (maximaal 0.1 bar). Door de zeer beperkte impact van de overdruk is dit niet verder uitgewerkt in deze scenariokaart.

Binnen de brandende wolk zullen alle in de buitenlucht aanwezige personen overlijden. Afhankelijk van de afstand tot het ongeval en de bescherming van bijvoorbeeld gebouwen komen mensen te overlijden (†) of raken gewond: van zeer zwaargewond (T1) tot lichtgewond (T3). Buiten de brandbare wolk worden geen slachtoffers verwacht [7].

In de tabel hieronder wordt de omvang van de brandbare wolk weergegeven voor de volgende geografische gebieden [8]:

 • Stedelijk gebied (bijv. grote steden met hoge gebouwen, industriegebieden met hoge bebouwing);
 • Verstedelijkt landelijk gebied (bijv. gebieden met dichte laagbouw, bossen en industriegebieden);
 • Landelijk gebied (bijv. landelijke gebieden met verspreid liggende laagbouw).

De tabel effectafstanden en gevolgen is aangevuld met de contouren van de brandbare wolk.

Weertype D5 (neutraal weer, windsnelheid 5 m/s )

Tabel effectafstanden en gevolgen

D5Stedelijk gebied
(meter)
Verstedelijkt
gebied
(meter)
landelijk
gebied (meter)
Slachtoffers buiten (%)
LengteLengteLengteT1T2T3
In de wolk320330470100000
Grens brandbare wolk
320330470100000
Buiten de wolk> 320> 330>4700000

Omvang brandbare wolk

Weertype F1,5 (stabiel weer, windsnelheid 1,5 m/s )

Tabel effectafstanden en gevolgen

F1,5Stedelijk gebied
(meter)
Verstedelijkt
gebied
(meter)
landelijk
gebied (meter)
Slachtoffers buiten (%)
LengteLengteLengteT1T2T3
In de wolk300310400100000
Grens brandbare wolk
300310400100000
Buiten de wolk> 300> 310>4000000

Omvang brandbare wolk

 

Zelfredzaamheid en Handelingsperspectief

Aanwezige personen zijn na het ontstaan van een wolkbrand op zichzelf en anderen aangewezen. In onderstaande afbeelding zijn mogelijke handelingsperspectieven weergegeven. [9]

Mogelijk handelingsperspectief

Afhankelijk van de situatie en de inrichting van de omgeving kan het handelingsperspectief verschillen. Snel reageren is noodzakelijk.

 • Voor personen buiten is het handelingsperspectief (haaks op de wind) vluchten. Vluchten tot (ruim) buiten de zichtbare wolk
 • Mochten er schuilmogelijkheden zijn, is een schuilplaats binnen gaan een goed handelingsperspectief.
 • Voor personen binnen is het handelingsperspectief binnen blijven en schuilen achter een muur. Het sluiten van ramen en deuren kan soms (dichtbij de bron) helpen (ramen en deuren wijd open zetten is zeer onverstandig).

Randvoorwaarden

De onderstaande aspecten zijn mede bepalend voor de mogelijkheden op het gebied van zelfredzaamheid. Deze zijn locatie afhankelijk en staan in relatie tot elkaar.

Het verloop van het ongevalsscenario:

 • De snelheid waarmee het scenario wolkbrand zich voltrekt is afhankelijk van het ontstekingsmoment.
 • Na ontsteking zijn direct de effecten merkbaar en duurt de wolkbrand slechts enkele seconden.

Herkenbaarheid van het scenario:

 • Een wolkbrand is door zijn warmtestraling direct waarneembaar door aanwezigen.
 • Als de wolk nog niet ontstoken is, is het mogelijke gevaar van een wolkbrand voor onwetenden niet direct herkenbaar. De wolk is wel herkenbaar aan de witte condensatie. 

Mate van bewustzijn van de gevaren:

 • Weten dat er een ongeval is met een LNG schip
 • Weten wat de gevaren zijn van LNG
 • Weten wat je moet doen in geval van een (dreigende) wolkbrand

Gesteldheid van personen:

 • Fysieke gesteldheid
 • Geestelijke  gesteldheid

Aanwezige voorzieningen:

 • Mogelijkheden om haaks op de wind te vluchten
 • Mogelijkheden om te schuilen
Optreden Multidisciplinaire hulpverlening

Optreden brandweer (bestrijdbaarheid)

Mogelijke taken

 • Redden en verlenen van eerste hulp aan slachtoffers
 • Bepalen van het bron- en effectgebied
 • De situatie stabiliseren door middel van het afschermen van de omgeving en uitbreiding voorkomen
 • Ontstane branden in de omgeving blussen
 • Veiligstellen van het bron- en effectgebied
 • Bepalen van mogelijke ontstekingsbronnen en deze elimineren

 

Randvoorwaarden

 • Repressieve voorbereiding op een wolkbrand bij een tankstation
 • Middelen om de hulpdiensten te alarmeren zoals een dekkend mobiel telefoonnetwerk of eigen netwerk van de vervoerder
 • Opkomsttijd van de brandweer
 • Bereikbaarheid over twee verschillende routes vanuit tegengestelde windstreken
 • Openbare bluswatervoorzieningen primair en secundair
 • Dekkend systeem om aanwezigen in het effectgebied te waarschuwen

Optreden geneeskundige hulpverlening

De geneeskundige hulpverlening start met de processen: triage en traumabeoordeling [10]  , behandelen van slachtoffers, inrichten van een gewondennest en vervoer naar ziekenhuizen. Aandachtspunt is mogelijkheid om te kunnen keren/vertrekken voor ambulances. Na een incident verlenen omstanders hulp . Een deel van de slachtoffers komt als zelfverwijzer op de eerste hulp.

Aantal slachtoffers

< 10
 • In beginsel zijn voldoende middelen op de ambulances aanwezig.  Voor specialistische hulpverlening aan kinderen zijn minder hulpmiddelen aanwezig waardoor middelen snel zijn uitgeput.
> 10
 • Leidraad GGB treedt in werking. [11]
> 250
 • De grens wordt bereikt van het aantal slachtoffers dat kan worden vervoerd [12]

Type slachtoffers

 • Aandachtspunt is operationele voorbereiding op het behandelen van kinderen met ernstige brandwonden (locatiespecifiek). Dit vereist een aangepast gewondenspreidingsplan. [13]
 • Aandachtspunt is hulp aan verminderd zelfredzame personen (zorginstellingen).

Type letsel

 • Door warmtestraling ontstaan uitwendige brandwonden. Bij inademing van hete gassen ontstaat inhalatietrauma.
 • Stabilisatie van brandwondenslachtoffers is mogelijk in elk level 1 ziekenhuis  [14]. Specialistische behandeling van brandwonden kan in een beperkt aantal centra in Nederland plaatsvinden [15].
 • Extra aandacht bij de operationele voorbereiding is noodzakelijk bij verhoogde kans op slachtoffers uit de groep van ouderen en kinderen.
 • Een langdurig traject van nazorg restletsel en psychotrauma  [16] is te verwachten.

Optreden politie en gemeente (Hulpverlening)

Mogelijke taken

Politie

 • Afzetten van het effectgebied
 • Aanwezige personen in het effectgebied laten schuilen of vluchten
 • Gidsen van brandweervoertuigen en ambulances

Gemeente

 • Opvang en verzorging van personen uit het effectgebied
 • Voorlichting/communicatie over het ongeval
 • Registreren van slachtoffers

Randvoorwaarden

Politie

 • Operationele voorbereiding op het afzetten van een groot effectgebied
 • Voldoende mensen en middelen om het effectgebied af te kunnen zetten
 • Een operationeel mobiliteitsplan

Gemeente

 • Operationele voorbereiding op het opvangen en verzorgen van personen uit het effectgebied
 • Voldoende locaties en personeel voor de opvang en verzorging van personen uit het effectgebied
 • Operationeel voorlichting- en communicatieplan.
Maatregelen

Kansbeperkend

Maatregel Werking van de maatregel
Wegnemen van de risicobron Het wegnemen van de risicobron neemt de kans op het scenario weg.
Begrenzen van de doorzet Minder vervoersbewegingen betekent een vermindering van het aantal keer dat het scenario zich voor kan doen en dus neemt de kans op het scenario af.

Effect en gevolgbeperkend

Maatregel Werking van de maatregel
Afstand houden tot activiteit met gevaarlijke stoffen Dicht bij de plaats van het scenario zijn de effecten het meest merkbaar. De warmtestraling neemt af naarmate de afstand toeneemt.
Verdeling typen gebouwen Door rekening te houden met het type bebouwing kan het aantal mogelijke slachtoffers bij het scenario worden beperkt. Dat kan bijvoorbeeld door het zodanig verdelen van gebouwen in een gebied dat de meer kwetsbare gebouwen worden beschermd door minder kwetsbare gebouwen.
Venstertijden Door gebruik te maken van venstertijden voor verlading worden de risicovolle en kwetsbare activiteiten gescheiden.  
Bouwwerken als afscherming Ook door middel van bouwwerken, zoals gebouwen of tunnels, kan schaduwwerking gerealiseerd worden. Een gebouw  tussen de  activiteit met gevaarlijke stoffen en kwetsbare objecten/vluchtroutes kan dienen als afscherming. Eerstelijns bebouwing kan een deel van de kracht van de explosie breken.
Objecten loodrecht op de bron plaatsen  Door objecten loodrecht op de risicobron te plaatsen, met de kortste zijde aan de kant van de risicobron, wordt het grootste deel van de gevels beschermd tegen de frontale effecten van een drukgolf.
Obstakelvrije ruimte tussen bron en bebouwing Een obstakelvrije ruimte tussen de risicobron en de risico-ontvanger beperkt rondvliegend puin bij een explosie.
Toepassen van brandwerend metselwerk De keuze van het metselwerk bepaalt de brandwerendheid van de gevel. 
Gebruik maken van minerale wolisolatie Minerale wolisolatie is onbrandbaar.
Toepassen van brand- en hittewerende beglazing Brand- en hittewerende beglazing bestaat uit gelaagd glas, samengesteld uit twee of meer lagen blank floatglas en één of meer speciale opschuimende tussenlagen. In geval van brand vormen deze tussenlagen een beschermend schild.
Toepassen van explosiewerend glas Explosiewerende gelaagde veiligheidsbeglazingen blijven op hun plaats in de sponning na een schokgolf als gevolg van een explosie van buitenaf.
Gebruik maken van houten en stalen kozijnen Houten en stalen kozijnen zijn getest voor een brandwerende toepassing. Kunststof kozijnen (zonder stalen vulling) zijn niet brandwerend.
Scherfwerking beperken Materialen gebruiken die mensen beschermen tegen scherfwerking, zoals daktegels ipv grind.
Dikke gevel Een dikkere gevel kan bescherming bieden tegen een explosie. Het bedekken van de muur met cortenstaal kan een gevel ook explosiebestendig maken.
Stevige wanden Wanden voorzien van blastproof wallpaper kunnen het risico op verwondingen door rondvliegend puin beperken.
Toepassen van een gesprinkelde buitengevel Bij een gesprinkelde buitengevel wordt water automatisch over de gevel gespoten in geval van een calamiteit.
Hoogteverschillen creëren en benutten Door hoogteverschillen in de omgeving te creëren of te benutten kan schaduwwerking gerealiseerd worden om mensen meer tijd te bieden om te vluchten naar veiligere plekken. Hoogteverschillen kunnen bijvoorbeeld gecreëerd worden door het aanbrengen van een wal of scherm.
Aarden wal aanbrengen Door een aarden wal aan te brengen tussen de risicobron en de risico-ontvanger wordt de risico-ontvanger bij een explosie afgeschermd van rondvliegende scherven/puin en de drukgolf wordt afgebogen.

Bevordering van de zelfredzaamheid

Maatregel Werking van de maatregel
Duidelijke vluchtroutes aanbrengen Door duidelijke vluchtroutes aan te brengen kunnen mensen het gebied gemakkelijker verlaten. 
Risicocommunicatie Door te communiceren over de mogelijke scenario’s in een gebied het bete handelingsperspectief worden mensen zich meer bewust van wat ze moeten doen bij het scenario.
Galerij / trappenhuis aan de schaduwzijde van een gebouw plaatsen Door de galerij/trappenhuis aan de schaduwzijde van een gebouw te realiseren, vormt het gebouw zelf een bescherming tegen de warmtestraling.
Onderhouden schuilplaatsen en vluchtwegen Onderhoud van schuilplaatsen en vluchtwegen is belangrijk, zodat ten alle tijden van een ongeval de schuil- en vluchtmogelijkheden bereikbaar en inzetbaar zijn.
Verzamelplaatsen bepalen en geschikt maken voor een wolkbrand/gaswolkexplosie De verzamelplaats dient dan als een schuilplaats als mensen binnen in het gebouw niet meer voldoende beschermt zijn tegen het scenario.
De (bedrijfs)noodplannen oefenen op een wolkbrand/gaswolkexplosie  Door te oefenen met het wolkbrand-gaswolkexplosie-scenario in de (bedrijfs)noodplannen weten de werknemers wat ze moeten doen in het geval van een echte calamiteit.

Bevordering van de hulpverlening

Maatregel Werking van de maatregel
Werkende communicatiemiddelen Tijdens een ongeval met gevaarlijke stoffen vindt veel van de communicatie plaatst via radio, internet en telefoon. Het is hierbij van belang dat zendmasten op afstand van de activiteiten met gevaarlijke stoffen staan, zodat deze ook tijdens een ongeval werken.
Waarschuwingsmiddelen Voor een snelle en effectieve waarschuwing tijdens een ongeval met gevaarlijke stoffen is het van belang dat een waarschuwingssysteem de mensen in het effectgebied kan bereiken.
Afstemming hulpdiensten Het handelingsperspectief dat aan mensen wordt geboden ten tijden van een ongeval met gevaarlijke stoffen moet worden afgestemd met de inzet van hulpdiensten, zodat de inzet van de hulpdiensten kan aansluiten bij dit handelingsperspectief.
Bluswater Voor een adequate hulpverlening van de brandweer is het van belang dat voldoende bluswater aanwezig is bij de activiteit met gevaarlijke stoffen. Door de waterbron onderdeel te laten zijn van een doorlopend watersysteem, wordt het water steeds aangevuld.
Voorbeeld

De beheergroep heeft geen beeld en/of filmmateriaal gevonden van Wolkbrand op het water.
Suggesties kunnen gemaild worden naar info@scenarioboekev.nl

 1. LNG Masterplan voor Rijn-Maas-Donau, Emergency & incident response studie
 2. LNG Masterplan voor Rijn-Maas-Donau, Emergency & incident response studie
 3. Gezien de lage reactiviteit van methaan en de beperkte mate van insluiting in de omgeving van STS LNG-bunkeren en LNG-fuelling activiteiten, is in een eerdere LNG QRA-studie een TNO Multi-Energy explosiecurve van 4 voor LNG toegepast en geaccepteerd door het bevoegd gezag. Dit betekent dat de maximale overdruk die bereikt kan worden gelijk is aan 100 mbar (in het epicentrum van de explosie).” Pagina 31 van de LNG Toolkit
 4. HART.hoofdstuk 11.4.versie 1.1. april 2015
 5. HART.hoofdstuk 11.4.versie 1.1. april 2015 
 6. HART.hoofdstuk 11.4.versie 1.1. april 2015 
 7. Bij de slachtofferberekening is uitgegaan van onbeschermde personen.
 8. In Effects respectievelijk: city centre, cultivated land en open flat terrain
 9. In deze beschrijving wordt uitgegaan een wolkbrand. Mocht de wolk nog niet zijn ontstoken is er tijd voor het handelingsperspectief. Wanneer de wolk is ontbrand is er geen handelingsperspectief.
 10. De Nederlandse slachtofferregistratiekaart p.3. oktober 2006
 11. Leidraad GGB p.12 december 2015
 12. Leidraad GGB p.10 december 2015
 13. Voor kinderen is ander materiaal benodigd. Ouders en kinderen worden bij voorkeur bij elkaar geplaatst. Dit is een complexe factor in het gewondenspreidingsplan
 14.  landelijk netwerk acute zorg www.lnaz.nl 
 15. Beverwijk, Rotterdam, Groningen
 16. casus ” Het Hemeltje” Volendam

Opslagloods gevaarlijke stoffen (PGS 15) – Giftige wolk


Algemene beschrijving In een PGS 15 loods met gevaarlijke stoffen ontstaat een brand. De brand veroorzaakt rook met giftige verbrandingsproducten. Bij een beginnende- of zuurstof beperkte brand is er weinig hitte waardoor er geen pluimstijging plaatsvindt. [1] De rookwolk wordt door de wind meegevoerd. Effecten Het effect van een rookwolk is vergiftiging door onder andere stikstofdioxide (NO2). [2]

In deze kaart is uitgegaan van een loods van 300 mbrandend oppervlak waarvan de rook zich in de lijwervel opmengt met lucht in de omgeving [3]. Het ontstaan van toxische verbrandingsproducten is sterk afhankelijk van de aard en hoeveelheid van de opgeslagen stoffen.

Omdat de samenstelling van de opgeslagen goederen zeer divers kan zijn, is er door het RIVM een ‘gemiddelde bruto structuurformule’ voorgesteld. Bij deze gemiddelde structuurformule zijn de effecten van stikstofdioxide dominant. In deze scenariokaart zijn daarom alleen de effecten van stikstofdioxide verder uitgewerkt. Bij opslagen met veel chloorhoudende producten kan bijvoorbeeld waterstofchloride (HCl) dominant zijn.

Toon alle gedetailleerde informatie Verberg alle gedetailleerde informatie

Parameters effectberekeningen
Modelleringssoftware
Effectsfile
Effects 10.2.0: Combustion and Toxic Combustion Products; Neutral Gas Dispersion.
Uitgangspunten:  
Stofnaam C3.90H8.50O1.06Cl0.46N1.17S0.51P1.35 [4]
Hoeveelheid opgeslagen
materiaal

100.000 kg

Oppervlakte compartiment 300 m2 [5]
Breedte loods 15 m [6]
Hoogte loods 5 m [7]
Temperatuur omgeving 9 °C
Weerstabiliteitsklasse D5 (neutraal weer, windsnelheid 5 m/s)
F1,5 (stabiel weer, windsnelheid 1,5 m/s)
Observatie hoogte 1.5 m
Blootstellingsduur 30 min
Resultaten:  
Representatief massadebiet NO2 0.87 kg/s  [8]
Representatief massadebiet SO2 1.5 kg/s [8]
Representatief massadebiet HCl 0.76 kg/s [8]
Representatief massadebiet CO2 1.58 kg/s [8]
Representatief massadebiet H2O 3.5 kg/s [8]
Representatieve brandduur 4 uur

 

Kans van optreden

De initiële kans op brand in een loods met gevaarlijke stoffen is afhankelijk van het beschermingsniveau van de loods[13]:

  Beschermingsniveau 1 en 2 Beschermingsniveau 3
Kans per jaar 8,8*10-4 1,8*10-4

De vervolgkans op brand met een bepaalde omvang is afhankelijk van het beschermingsniveau en maatregelenpakket in een specifieke situatie. Zie hiervoor RIVM, 2015 paragraaf 8.2.4.

Effecten

Het effect van een rookwolk met stikstofdioxide is vergiftiging. De omvang van de giftige wolk is afhankelijk van de inrichting van de omgeving, de blootstellingsduur en de weersomstandigheden. 

Stikstofdioxide (in pure vorm een roodbruin giftig gas) zal opgaan in een mengsel van stoffen die in de rook zit. Het is goed oplosbaar in water, maar vormt in combinatie met water salpeterzuur. Het inademen hiervan is gevaarlijk en kan longoedeem veroorzaken. 

In de onderstaande tabellen en grafieken zijn de effecten van de giftige wolk weergegeven. Afhankelijk van de afstand tot het ongeval en de omstandigheden zullen mensen overlijden (†) of raken gewond. Van zeer zwaargewond (T1) tot lichtgewond (T3). Voor de weertypen D5 en F1,5 is het slachtofferbeeld bepaald voor personen die zich buiten bevinden. Dit is uitgewerkt voor drie ringen. In de eerste ring overlijd meer dan 95 % van de aanwezigen, in de tweede tussen de 95 en 50 % en de derde tussen de 50 en 5 %. De effectafstanden van de giftige wolk voor deze ringen staan in de tabel. Aanvullend wordt in een tabel de afstand tot de interventiewaarden die de hulpverleningsdiensten gebruiken weergegeven [14].

De drie volgende geografische gebieden zijn uitgewerkt [15]:

 • Stedelijk gebied (bijv. grote steden met hoge gebouwen, industriegebieden met hoge bebouwing);
 • Verstedelijkt landelijk gebied (bijv. gebieden met dichte laagbouw, bossen en industriegebieden);
 • Landelijk gebied (bijv. landelijke gebieden met verspreid liggende laagbouw).

De tabel effectafstanden en gevolgen is aangevuld met de onderliggende grafieken met het verloop van letaliteit (percentage doden) versus afstand en letaliteitscontouren.

Weertype D5 (neutraal weer, windsnelheid 5 m/s )

Tabel effectafstanden en gevolgen voor weertype D5

D5Stedelijk
gebied
Verstedelijkt
gebied
Landelijk
gebied
Slachtoffers buiten (%)
Lengte
(meter)
Lengte
(meter)
Lengte
(meter)
T1T2T3
1e ring 0 - 800 - 1600 - 20095 -1000 - 50 -50 - 5
Grens 1e ring:
95% letaal
80160200950 - 50 - 50- 5
2e ring80 - 150160 - 200200 - 25050 - 950 - 500 - 500 - 50
Grens 2e ring:
50% letaal
150200250500 - 500 - 500 - 50
3e ring150 - 270200 - 340250 - 4105 - 50niet bepaald
Grens 3e ring:
5% letaal
2703404105

Tabel Interventiewaarden voor weertype D5

D5Stedelijk
gebied
Verstedelijkt
gebied
Landelijk
gebied
Lengte
(meter)
Lengte
(meter)
Lengte
(meter)
Levensbedreigende waarde (LBW) 10 minuten
Concentratie 220 mg/m3
170
220280
Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur
Concentratie 120 mg/m3
270560400
Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 minuten
Concentratie 44 mg/m3
5006001140
Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur
Concentratie 24 mg/m3
7309701030
Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 minuten
Concentratie 0.96 mg/m3
550062006900
Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur
Concentratie 0.96 mg/m3
550062006900

Contouren giftige wolk Stikstokfdioxide voor weertype D5

Grafiek letaliteit vs. afstand Stikstofdioxide voor weertype D5

Weertype F1,5 (stabiel weer, windsnelheid 1,5 m/s )

Tabel effectafstanden en gevolgen voor weertype F1,5

F1,5Stedelijk
gebied
Verstedelijkt
gebied
Landelijk
gebied
Slachtoffers buiten (%)
Lengte
(meter)
Lengte
(meter)
Lengte
(meter)
T1T2T3
1e ring 0 - 6400 - 7700 - 92095 - 1000 - 50 - 50 - 5
Grens 1e ring:
95% letaal
640770920950 - 50 - 50 - 5
2e ring640 - 1120770 - 1230920 - 155050 - 950 -500 -500 -50
Grens 2e ring:
50% letaal
112012301550500 -500 -500 -50
3e ring1120 - 19601230 - 22701550 - 26105 - 50niet bepaald
Grens 3e ring:
5% letaal
1960227026105

Tabel Interventiewaarden voor weertype F1,5

F1,5Stedelijk
gebied
Verstedelijkt
gebied
Landelijk
gebied
Lengte
(meter)
Lengte
(meter)
Lengte
(meter)
Levensbedreigende waarde (LBW) 10 minuten
Concentratie 1900 mg/m3
124014501700
Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur
Concentratie 780 mg/m3
190022002500
Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 minuten
Concentratie 200 mg/m3
365042004700
Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur
Concentratie 140 mg/m3
550072007500
Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 minuten
Concentratie 21 mg/m3
>>15 km>> 15 km>> 15 km
Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur
Concentratie 21 mg/m3
>> 15 km>> 15 km>> 15 km

Contouren giftige wolk Stikstofdioxide voor weertype F1,5

Grafiek letaliteit vs. afstand Stikstofdioxide voor weertype F1,5

Zelfredzaamheid en Handelingsperspectief

Aanwezige personen zijn na het ontstaan van een giftige wolk op zichzelf en anderen aangewezen. In onderstaande afbeelding zijn mogelijke handelingsperspectieven weergegeven.

Mogelijk handelingsperspectief [16]

Afhankelijk van de situatie en de inrichting van de omgeving kan het handelingsperspectief verschillen. [17] Snel reageren is bevorderlijk. 

 • Voor personen buiten is het handelingsperspectief vluchten.
 • Indien vluchten niet mogelijk is, is een schuilplaats binnen gaan een goed handelingsperspectief.
 • Voor personen binnen is het handelingsperspectief binnen blijven [18], ramen en deuren sluiten en ventilatie uitzetten.

Randvoorwaarden

De onderstaande aspecten zijn mede bepalend voor de mogelijkheden op het gebied van zelfredzaamheid. Deze zijn locatie afhankelijk en staan in relatie tot elkaar.

Het verloop van het ongevalsscenario:

 • De snelheid waarmee het scenario giftige wolk zich voltrekt is afhankelijk van de (weers)omstandigheden. Afhankelijk van de windsnelheid en windrichting zal de wolk zich verspreiden. 

Herkenbaarheid van het scenario:

 • Stikstofdioxide heeft een roodbruine kleur en wordt meegevoerd in de rook. De rook zal een alarmerend effect hebben.

Mate van bewustzijn van de gevaren:

 • Weten dat er een brand is 
 • Weten wat de gevaren zijn rook 
 • Weten wat je moet doen in geval van een (dreigende) giftige rookwolk

Gesteldheid van personen:

 • Fysieke gesteldheid
 • Geestelijke gesteldheid

Aanwezige voorzieningen:

 • Mogelijkheden om van de bron af te vluchten
 • Mogelijkheden om te schuilen
Optreden Multidisciplinaire hulpverlening

Optreden brandweer (Bestrijdbaarheid)

Mogelijke taken

 • Redden en verlenen eerste hulp aan slachtoffers
 • Bepalen van het bron- en effectgebied
 • Waarschuwen van de aanwezige personen in het effectgebied
 • Beperkt inzetten van brandweereenheden in het benedenwindse gebied
 • Afschermen van de omgeving
 • Veiligstellen van het getroffen gebied

Randvoorwaarden

 • Repressieve voorbereiding
 • Snelle alarmering van de brandweer
 • Snelle opkomst van de brandweer
 • Bereikbaarheid over twee verschillende routes vanuit twee tegengestelde windstreken
 • Voldoende water om af te kunnen schermen
 • Dekkend systeem om aanwezigen in het effectgebied te waarschuwen
 • Grootschalig optreden van de brandweer

Optreden geneeskundige hulpverlening

De geneeskundige hulpverlening start met de processen: triage en traumabeoordeling [19] , behandelen van slachtoffers, inrichten van een gewondennest en vervoer naar ziekenhuizen. Aandachtspunt is mogelijkheid om te kunnen keren/vertrekken voor ambulances. Na een incident verlenen omstanders hulp . Een deel van de slachtoffers komt als zelfverwijzer op de eerste hulp. Een ontsmettingsunit aan ” de poort” is bij gassen niet van belang. 
Relevante aspecten bij de effecten van vrijkomen van giftige stoffen zijn: aantal slachtoffers, doelgroep, type letsel en ontsmetting. Deze zijn locatie afhankelijk en staan in relatie tot elkaar.

Aantal slachtoffers

< 10
 • In beginsel zijn voldoende middelen op de ambulances aanwezig. Voor specialistische hulpverlening aan kinderen zijn minder hulpmiddelen aanwezig waardoor middelen snel zijn uitgeput.
> 10
 • Leidraad GGB treedt in werking. [20]
> 250
 • De grens wordt bereikt van het aantal slachtoffers dat kan worden vervoerd [21]

Type slachtoffers

 • Nadat blootstelling heeft plaatsgevonden: blootstelling beëindigen en frisse lucht opzoeken. Aandachtspunt is operationele voorbereiding op het behandelen van kinderen. Dit vereist een aangepast gewondenspreidingsplan. [22]
 • Aandachtspunt is hulp aan verminderd zelfredzame personen (zorginstellingen).
 • Aandachtspunt is het snel kunnen waarschuwen van de bevolking via een voorbereide NL-alert met handelingsperspectief. Dit is om blootstelling te voorkomen en kostbare tijd (en mogelijk levens te redden) te verliezen met wachten op advies van experts. [23].

Type letsel

 • Stikstofdioxide kan zorgen voor irritatie van ogen, neus, keel en luchtwegen. Deze klachten verdwijnen vaak weer snel in de frisse lucht. Na een klachtenvrije periode kunnen als gevolg van  longoedeem, tot 24 uur na blootstelling, alsnog klachten ontstaan zoals benauwdheid, cyanose en verminderde longcapaciteit. Bij vermoedelijke blootstelling aan hoge concentraties is daarom observatie in het ziekenhuis gewenst. Bij blootstelling aan lagere concentraties kan aan betrokkenen worden geadviseerd om direct contact met de huisarts op te nemen bij een toename van klachten.
 • Extra aandacht bij de operationele voorbereiding is noodzakelijk bij verhoogde kans op slachtoffers uit de groep van ouderen en kinderen.

Optreden politie en gemeente (Hulpverlening)

Mogelijke taken

Politie

 • Afzetten van het effectgebied
 • Aanwezige personen in het effectgebied laten schuilen of vluchten
 • Gidsen van brandweervoertuigen en ambulances

 

Gemeente

 • Opvang en verzorging van personen uit het effectgebied
 • Voorlichting/communicatie over het ongeval
 • Registreren van slachtoffers

Randvoorwaarden

Politie

 • Operationele voorbereiding op het afzetten van een groot effectgebied
 • Voldoende mensen en middelen om het effectgebied af te kunnen zetten
 • Een operationeel mobiliteitsplan

Gemeente

 • Operationele voorbereiding op het opvangen en verzorgen van personen uit het effectgebied
 • Voldoende locaties en personeel voor de opvang en verzorging van personen uit het effectgebied
 • Operationeel voorlichting- en communicatieplan.
Maatregelen

Kansbeperkend

Maatregel Werking van de maatregel
Wegnemen van de risicobron Het wegnemen van de risicobron neemt de kans op het scenario weg.

Effect en gevolgbeperkend

Maatregel Werking van de maatregel
Afstand houden tot activiteit met gevaarlijke stoffen Dicht bij de plaats van het scenario zijn de effecten het meest merkbaar. De gevolgen nemen af naarmate de afstand toeneemt.
Verdeling typen gebouwen Door rekening te houden met het type bebouwing kan het aantal mogelijke slachtoffers bij het scenario worden beperkt. Dat kan bijvoorbeeld door het zodanig verdelen van gebouwen in een gebied dat de meer kwetsbare gebouwen worden beschermd door minder kwetsbare gebouwen.
Obstakels toevoegen Er kan geprobeerd worden om met obstakels de verspreiding van een gifwolk te vertragen of zodanig turbulentie te creëren dat de gifwolk mengt met de omringende lucht.
Rekening houden met windrichting De overheersende windrichting in Nederland is uit het zuidwesten. Door kwetsbare functies niet in de overheersende windrichting vanaf de risicobron te plaatsen, kunnen slachtoffer mogelijk voorkomen worden.

Bevordering van de zelfredzaamheid

Maatregel Werking van de maatregel
Duidelijke vluchtroutes aanbrengen Door duidelijke vluchtroutes aan te brengen kunnen mensen het gebied gemakkelijker verlaten. 
Risicocommunicatie Door te communiceren over de mogelijke scenario’s in een gebied het beste handelingsperspectief worden mensen zich meer bewust van wat ze moeten doen bij het scenario.
Onderhouden schuilplaatsen en vluchtwegen Onderhoud van schuilplaatsen en vluchtwegen is belangrijk, zodat ten alle tijden van een ongeval de schuil- en vluchtmogelijkheden bereikbaar en inzetbaar zijn.
De (bedrijfs)noodplannen oefenen op een gifwolk Door te oefenen met het gifwolkscenario in de (bedrijfs)noodplannen weten de werknemers wat ze moeten doen in het geval van een echte calamiteit.

Bevordering van de hulpverlening

Maatregel Werking van de maatregel
Werkende communicatiemiddelen Tijdens een ongeval met gevaarlijke stoffen vindt veel van de communicatie plaatst via radio, internet en telefoon. Het is hierbij van belang dat zendmasten op afstand van de activiteiten met gevaarlijke stoffen staan, zodat deze ook tijdens een ongeval werken.
Waarschuwingsmiddelen Voor een snelle en effectieve waarschuwing tijdens een ongeval met gevaarlijke stoffen is het van belang dat een waarschuwingssysteem de mensen in het effectgebied kan bereiken.
Afstemming hulpdiensten Het handelingsperspectief dat aan mensen wordt geboden ten tijden van een ongeval met gevaarlijke stoffen moet worden afgestemd met de inzet van hulpdiensten, zodat de inzet van de hulpdiensten kan aansluiten bij dit handelingsperspectief.

 

Voorbeeld

De beheergroep heeft geen beeld en/of filmmateriaal gevonden van giftige wolk bij een PGS 15 loods.
Suggesties kunnen gemaild worden naar info@scenarioboekev.nl

 
 1. In dit scenario is uitgaan van het meest conservatieve scenario zonder pluimstijging. Bij pluimstijging zijn de effecten op leefniveau zeer beperkt. RIVM, 2015 blz. 74
 2. Deze kaart beschrijft enkel de giftige rookwolk. De hittestralingseffecten van de brand zijn in deze kaart niet verder uitgewerkt.
 3. Bij een oppervlak van meer dan 900 m2 mag pluimstijging worden verondersteld. RIVM 2009
 4. RIVM gemiddelde brutostructuurformule  Andere specifieke stof verhoudingen kunnen worden opgeteld in een RIVM spreadsheet
 5. Gekozen is voor een klein oppervlak omdat  daarbij geen pluimstijging wordt verwacht. RIVM 2009RIVM rapport verspreiding van stoffen bij branden: een verkennende studie
 6. Aanname veel voorkomend bedrijfspand in relatie tot de oppervlakte.
 7. Aanname veel voorkomende bedrijfspand.
 8. Bij deze gemiddelde structuurformule zijn de effecten van stikstofdioxide dominant. In deze scenariokaart zijn daarom alleen de effecten van stikstofdioxide verder uitgewerkt.
 9. Bij deze gemiddelde structuurformule zijn de effecten van stikstofdioxide dominant. In deze scenariokaart zijn daarom alleen de effecten van stikstofdioxide verder uitgewerkt.
 10. Bij deze gemiddelde structuurformule zijn de effecten van stikstofdioxide dominant. In deze scenariokaart zijn daarom alleen de effecten van stikstofdioxide verder uitgewerkt.
 11. Bij deze gemiddelde structuurformule zijn de effecten van stikstofdioxide dominant. In deze scenariokaart zijn daarom alleen de effecten van stikstofdioxide verder uitgewerkt.
 12. Bij deze gemiddelde structuurformule zijn de effecten van stikstofdioxide dominant. In deze scenariokaart zijn daarom alleen de effecten van stikstofdioxide verder uitgewerkt.
 13. RIVM, 2015 paragraaf 8.2.3
 14. Interventiewaarden worden door de hulpverleningsdiensten gebruikt om te bepalen of de bevolking moet worden gewaarschuwd interventiewaarden
 15. In Effects respectievelijk: city centre, cultivated land en open flat terrain
 16.  TNO 2015, rapport Bevorderen zelfredzaamheid spoorzone Moerdijk p. 56
 17. Het handelingsperspectief is afhankelijk van de weerscondities en het scenario. En hoe harder het waait hoe sneller het ergens (binnen) is voordat de ventilatie afgesloten is.
 18. Bij verdiepingen met een aansluiting op een schuin dak zijn vaker kieren waardoor buitenlucht naar binnen kan lekken
 19. De Nederlandse slachtofferregistratiekaart p.3. oktober 2006
 20. Leidraad GGB p.12 december 2015
 21. Leidraad GGB p.10 december 2015
 22. Voor kinderen is ander materiaal benodigd. Ouders en kinderen worden bij voorkeur bij elkaar geplaatst. Dit is een complexe factor in het gewondenspreidingsplan
 23. Alarmeer de GAGS. Elke situatie is immers anders; de GAGS kan de situatie inschatten op basis van berekeningen van de AGS, klachten, etcetera.

Li-ion Energieopslag systeem (EOS) – Giftige wolk


Algemene beschrijving In een Li-ion EOS ontstaat een brand. Tijdens de brand raken de Li-ion accupakketten betrokken bij de brand. [1] Door het ontbranden van aanwezige accupakketten komt er een wolk waterstofluoride vrij die met de wind wordt meegevoerd. De wolk reageert met waterdamp uit de lucht en is zichtbaar als witte rook. Effecten Een wolk waterstoffluoride is zowel giftig als bijtend.

In deze kaart is uitgegaan van een Li-ion EOS van met een vermogen van 1 MWh geplaatst in een standaard zeevrachtcontainer. Tijdens een brand mengt de rook zich in de lijwervel op met lucht in de omgeving. 

Toon alle gedetailleerde informatie Verberg alle gedetailleerde informatie

Parameters effectberekeningen
Modelleringssoftware
Effectsfile
TNO Effects 10.2.0: Neutral Gas Dispersion
Uitgangspunten:  
Stofnaam Waterstoffluoride 
Type batterij Lithium-ion Celtype:18650 
Capaciteit EOS 1 MWh [2]
State Of Charge 50 % [3]
Observatiehoogte 1.5 m
Hoogte container 2.29m [4]
Breedte container 2.34m [4]
Temperatuur omgeving 9 °C
Weerstabiliteitsklasse D5 (neutraal weer, windsnelheid 5 m/s)
F1,5 (stabiel weer, windsnelheid 1,5 m/s)
Resultaten:  
Representatief massadebiet 60 kg/u [6
Totaal vrijgekomen hoeveelheid HF 120 kg [7]
Kans van optreden

De kans op een giftige wolk waterstoffluoride na een brand in een EOS wordt bepaald door de kans op een brand, de kans dat de accu’s worden aangestraald en de kans dat daarbij waterstoffluoride vrijkomt. 

Over de kans op het beschreven scenario is bij ons geen informatie bekend.

Effecten

Waterstoffluoride is een kleurloos, giftig en bijtend gas. De damp is zwaarder dan lucht en vormt met damp uit de buitenlucht bijtende nevels die zich over de grond verspreiden. Inademing van waterstoffluoride kan leiden tot beschadiging van de luchtwegen en longen.  Waterstoffluoride dringt door de huid heen en richt in het weefsel schade aan die pas na enige tijd pijn met zich mee brengt.  Daarnaast reageert het met calcium in het lichaam.

In onderstaande tabellen en grafieken zijn de effecten van de giftige wolk weergegeven. Afhankelijk van de afstand tot het ongeval en de omstandigheden zullen mensen overlijden (†) of raken gewond. Van zeer zwaargewond (T1) tot lichtgewond (T3). Voor de weertypen D5 en F1,5 is het slachtofferbeeld bepaald voor personen die zich buiten bevinden. Dit is uitgewerkt voor drie ringen. In de eerste ring overlijdt meer dan 95 % van de aanwezigen, in de tweede tussen de 95 en 50 % en in de derde tussen de 50 en 5 %. De effectafstanden van de giftige wolk voor deze ringen staan in de tabel. Aanvullend wordt in een tabel de afstand tot de interventiewaarden die de hulpverleningsdiensten gebruiken weergegeven [8].

De drie volgende geografische gebieden zijn uitgewerkt [9]:

 • Stedelijk gebied (bijv. grote steden met hoge gebouwen, industriegebieden met hoge bebouwing);
 • Verstedelijkt landelijk gebied (bijv. gebieden met dichte laagbouw, bossen en industriegebieden);
 • Landelijk gebied (bijv. landelijke gebieden met verspreid liggende laagbouw).

De tabel effectafstanden en gevolgen is aangevuld met de onderliggende grafieken met het verloop van letaliteit (percentage doden) versus afstand en letaliteitscontouren.

Weertype D5 (neutraal weer, windsnelheid 5 m/s )

Tabel effectafstanden en gevolgen voor weertype D5

D5Stedelijk
gebied
Verstedelijkt
gebied
Landelijk
gebied
Slachtoffers buiten (%)
Lengte
(meter)
Lengte
(meter)
Lengte
(meter)
T1T2T3
1e ring 95% letaliteit wordt bij dit incident niet bereikt
Grens 1e ring:
95% letaal
2e ring0 - 20 - 50 - 10 50 - 950 - 500 - 500 - 50
Grens 2e ring:
50% letaal
2510500 - 500 - 500 - 50
3e ring2 - 105 - 1510 - 20 5 - 50niet bepaald
Grens 3e ring:
5% letaal
1015205

Tabel Interventiewaarden voor weertype D5

D5Stedelijk
gebied
Verstedelijkt
gebied
Landelijk
gebied
Lengte
(meter)
Lengte
(meter)
Lengte
(meter)
Levensbedreigende waarde (LBW) 10 minuten
Concentratie 150 mg/m3
152025
Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur
Concentratie 36 mg/m3
406070
Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 minuten
Concentratie 79 mg/m3
203040
Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur
Concentratie 20 mg/m3
6080110
Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 minuten
Concentratie 0.83 mg/m3
500600720
Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur
Concentratie 0.83 mg/m3
500600720

Contouren giftige wolk waterstoffluoride voor weertype D5

Grafiek letaliteit vs. afstand waterstoffluoride voor weertype D5

Weertype F1,5 (stabiel weer, windsnelheid 1,5 m/s )

Tabel effectafstanden en gevolgen voor weertype F1,5

F1,5Stedelijk
gebied
Verstedelijkt
gebied
Landelijk
gebied
Slachtoffers buiten (%)
Lengte
(meter)
Lengte
(meter)
Lengte
(meter)
T1T2T3
1e ring 0 - 150 - 250 - 3095 - 1000 - 50 - 50 - 5
Grens 1e ring:
95% letaal
152530950 - 50 - 50 - 5
2e ring15 - 4525 - 6030 - 7050 - 950 -500 -500 -50
Grens 2e ring:
50% letaal
456070500 -500 -500 -50
3e ring45 - 9060 - 11070 - 1405 - 50niet bepaald
Grens 3e ring:
5% letaal
901101405

Tabel Interventiewaarden voor weertype F1,5

F1,5Stedelijk
gebied
Verstedelijkt
gebied
Landelijk
gebied
Lengte
(meter)
Lengte
(meter)
Lengte
(meter)
Levensbedreigende waarde (LBW) 10 minuten
Concentratie 150 mg/m3
100130160
Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur
Concentratie 36 mg/m3
290360430
Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 minuten
Concentratie 79 mg/m3
160210250
Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur
Concentratie 20 mg/m3
430530630
Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 minuten
Concentratie 0.83 mg/m3
370043004800
Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur
Concentratie 0.83 mg/m3
370043004800

 Contouren giftige wolk waterstoffluoride voor weertype F1,5

Grafiek letaliteit vs. afstand waterstoffluoride voor weertype F1,5

Zelfredzaamheid en Handelingsperspectief

Aanwezige personen zijn na het ontstaan van een giftige wolk op zichzelf en anderen aangewezen. In onderstaande afbeelding zijn mogelijke handelingsperspectieven weergegeven.

Mogelijk handelingsperspectief

Afhankelijk van de situatie en de inrichting van de omgeving kan het handelingsperspectief verschillen. [10] Snel reageren is bevorderlijk. 

 • Voor personen buiten is het handelingsperspectief vluchten.
 • Indien vluchten niet mogelijk is, is een schuilplaats binnen gaan een goed handelingsperspectief.
 • Voor personen binnen is het handelingsperspectief binnen blijven [11], ramen en deuren sluiten en ventilatie uitzetten.

Randvoorwaarden

De onderstaande aspecten zijn mede bepalend voor de mogelijkheden op het gebied van zelfredzaamheid. Deze zijn locatie afhankelijk en staan in relatie tot elkaar.

Het verloop van het ongevalsscenario:

 • De snelheid waarmee het scenario giftige wolk zich voltrekt is afhankelijk van de (weers)omstandigheden. Afhankelijk van de windsnelheid en windrichting zal de wolk zich verspreiden. 

Herkenbaarheid van het scenario:

 • De waterstoffluoride wordt meegevoerd in de rook. De rook/nevel zal een alarmerend effect hebben.

Mate van bewustzijn van de gevaren:

 • Weten dat er een brand is in een EOS 
 • Weten wat de gevaren zijn waterstoffluoride
 • Weten wat je moet doen in geval van een (dreigende) giftige wolk

Gesteldheid van personen:

 • Fysieke gesteldheid
 • Geestelijke gesteldheid

Aanwezige voorzieningen:

 • Mogelijkheden om van de bron af te vluchten
 • Mogelijkheden om te schuilen
Optreden Multidisciplinaire hulpverlening

Optreden brandweer (Bestrijdbaarheid)

Mogelijke taken

 • Redden en verlenen eerste hulp aan slachtoffers(overvloedig spoelen met koud water)
 • Bepalen van het bron- en effectgebied
 • Waarschuwen van de aanwezige personen in het effectgebied
 • Beperkt inzetten van brandweereenheden in het benedenwindse gebied
 • Afschermen van de omgeving
 • Veiligstellen van het getroffen gebied

Randvoorwaarden

 • Repressieve voorbereiding
 • Snelle alarmering van de brandweer
 • Snelle opkomst van de brandweer
 • Bereikbaarheid over twee verschillende routes vanuit twee tegengestelde windstreken
 • Voldoende water om af te kunnen schermen
 • Dekkend systeem om aanwezigen in het effectgebied te waarschuwen
 • Grootschalig optreden van de brandweer

Optreden geneeskundige hulpverlening

De geneeskundige hulpverlening start met de processen: triage en traumabeoordeling [12]  , behandelen van slachtoffers, inrichten van een gewondennest en vervoer naar ziekenhuizen. Aandachtspunten zijn de voorbereiding op het gevaar van een dergelijk incident in het verzorgingsgebied via aanwezigheid juiste middelen [13] op de voertuigen en de mogelijkheid om te kunnen keren/vertrekken voor ambulances. Na een incident verlenen omstanders hulp . Een deel van de slachtoffers komt als zelfverwijzer op de eerste hulp. Een ontsmettingsunit aan ” de poort” is bij gassen niet van belang. 
Relevante aspecten bij de effecten van  vrijkomen van giftige stoffen zijn: aantal slachtoffers, doelgroep, type letsel en ontsmetting . Deze zijn afhankelijk van locatie, snelle communicatie en bekendheid gevaar en staan in relatie tot elkaar.

Aantal slachtoffers

< 10
 • In beginsel zijn voldoende middelen [14] op de ambulances aanwezig.  Voor specialistische hulpverlening aan kinderen zijn minder hulpmiddelen aanwezig waardoor middelen snel zijn uitgeput. 
> 10
 • Leidraad GGB treedt in werking. [15]
> 250
 • De grens wordt bereikt van het aantal slachtoffers dat kan worden vervoerd [16]

Type slachtoffers

 • Nadat blootstelling heeft plaatsgevonden: blootstelling beëindigen en calciumgluconaatzalf en oplossing toedienen. Aandachtspunt is operationele voorbereiding op het behandelen van kinderen. Dit vereist een aangepast gewondenspreidingsplan. [17]
 • Aandachtspunt is hulp aan verminderd zelfredzame personen (zorginstellingen).
 • Aandachtspunt is het snel kunnen waarschuwen van de bevolking via een voorbereide NL-alert met handelingsperspectief. Dit is om blootstelling te voorkomen en kostbare tijd (en mogelijk levens te redden) te verliezen met wachten op advies van experts. [18].

Type letsel

 • Waterstoffluoride is een zuur en heeft een corrosieve werking op de luchtwegen en slijmvliezen van ogen, neus en keel. Inademing kan leiden tot beschadiging van de bovenste luchtwegen met hoesten, brandend gevoel, keelpijn, pijn in de borst en moeilijk ademen tot gevolg.
 • In combinatie met vocht (bv. mistig weer of zweet) kan waterstoffluoridegas ook huidirritatie, en in hoge concentratie chemische brandwonden, geven. Opvallend aan waterstoffluoride is dat het dieper doordringt in de huid, tot aan dieperliggende weefsels, dan veel andere zuren.
 • De meeste effecten van waterstoffluoride zijn echter het gevolg van het fluoride zelf (giftig). Het fluoride reageert met het calcium in het lichaam waardoor een tekort aan calcium ontstaat. Dit heeft effecten op onder andere het zenuwstelsel, de skeletspieren, de hartspier en het gladde spierweefsel. Bij huidblootstelling, kan dit ook zorgen voor een intense pijn.
 • Klachten door waterstoffluoride kunnen tot 24 uur na blootstelling, na een klachtenvrije periode, ontstaan. Hoe hoger de concentratie waaraan iemand is blootgesteld, hoe sneller de klachten ontstaan.

Optreden politie en gemeente (Hulpverlening)

Mogelijke taken

Politie

 • Afzetten van het effectgebied
 • Aanwezige personen in het effectgebied laten schuilen of vluchten
 • Gidsen van brandweervoertuigen en ambulances

 

Gemeente

 • Opvang en verzorging van personen uit het effectgebied
 • Voorlichting/communicatie over het ongeval
 • Registreren van slachtoffers

Randvoorwaarden

Politie

 • Operationele voorbereiding op het afzetten van een groot effectgebied
 • Voldoende mensen en middelen om het effectgebied af te kunnen zetten
 • Een operationeel mobiliteitsplan

Gemeente

 • Operationele voorbereiding op het opvangen en verzorgen van personen uit het effectgebied
 • Voldoende locaties en personeel voor de opvang en verzorging van personen uit het effectgebied
 • Operationeel voorlichting- en communicatieplan.
Maatregelen

Kansbeperkend

Maatregel Werking van de maatregel
Wegnemen van de risicobron Het wegnemen van de risicobron neemt de kans op het scenario weg.
Bescherm risicobron tegen brand vanuit de omgeving Door de risicobron te beschermen tegen brand uit de omgeving is de kans kleiner dat deze betrokken raakt bij een brand.

Effect en gevolgbeperkend

Maatregel Werking van de maatregel
Afstand houden tot activiteit met gevaarlijke stoffen Dicht bij de plaats van het scenario zijn de effecten het meest merkbaar. De gevolgen nemen af naarmate de afstand toeneemt.
Verdeling typen gebouwen Door rekening te houden met het type bebouwing kan het aantal mogelijke slachtoffers bij het scenario worden beperkt. Dat kan bijvoorbeeld door het zodanig verdelen van gebouwen in een gebied dat de meer kwetsbare gebouwen worden beschermd door minder kwetsbare gebouwen.
Obstakels toevoegen Er kan geprobeerd worden om met obstakels de verspreiding van een gifwolk te vertragen of zodanig turbulentie te creëren dat de gifwolk mengt met de omringende lucht.
Rekening houden met windrichting De overheersende windrichting in Nederland is uit het zuidwesten. Door kwetsbare functies niet in de overheersende windrichting vanaf de risicobron te plaatsen, kunnen slachtoffer mogelijk voorkomen worden.
Automatische blusvoorziening  De container zodanig uitvoeren dat een automatische blussing of onderdompeling mogelijk is.

Bevordering van de zelfredzaamheid

Maatregel Werking van de maatregel
Duidelijke vluchtroutes aanbrengen Door duidelijke vluchtroutes aan te brengen kunnen mensen het gebied gemakkelijker verlaten. 
Risicocommunicatie Door te communiceren over de mogelijke scenario’s in een gebied het beste handelingsperspectief worden mensen zich meer bewust van wat ze moeten doen bij het scenario.
Onderhouden schuilplaatsen en vluchtwegen Onderhoud van schuilplaatsen en vluchtwegen is belangrijk, zodat ten alle tijden van een ongeval de schuil- en vluchtmogelijkheden bereikbaar en inzetbaar zijn.
De (bedrijfs)noodplannen oefenen op een gifwolk Door te oefenen met het gifwolkscenario in de (bedrijfs)noodplannen weten de werknemers wat ze moeten doen in het geval van een echte calamiteit.

Bevordering van de hulpverlening

Maatregel Werking van de maatregel
Werkende communicatiemiddelen Tijdens een ongeval met gevaarlijke stoffen vindt veel van de communicatie plaatst via radio, internet en telefoon. Het is hierbij van belang dat zendmasten op afstand van de activiteiten met gevaarlijke stoffen staan, zodat deze ook tijdens een ongeval werken.
Waarschuwingsmiddelen Voor een snelle en effectieve waarschuwing tijdens een ongeval met gevaarlijke stoffen is het van belang dat een waarschuwingssysteem de mensen in het effectgebied kan bereiken.
Afstemming hulpdiensten Het handelingsperspectief dat aan mensen wordt geboden ten tijden van een ongeval met gevaarlijke stoffen moet worden afgestemd met de inzet van hulpdiensten, zodat de inzet van de hulpdiensten kan aansluiten bij dit handelingsperspectief.
Aansluiting storz-koppeling De mogelijk om via een storz-koppeling water in de container te pompen om de blussing in gang te zetten.
Voorbeeld

Incident : Brand EOS – giftige wolk HF
Locatie : België
Bron: https://www.youtube.com/watch?v=fYRVQfdFHZ0

 1. Bij een thermal runaway blijft er HF achter in de cel. Bij aanstraling van buitenaf komt alles vrij en ontbranden de andere cellen makkelijker). Bij een beginnende- of zuurstof beperkte brand is er weinig hittestuwing waardoor er geen pluimstijging plaatsvindt. 
 2. Deze grootte is een veel voorkomende variant
 3. Bij 50% opgeladen batterijen komt het meeste HF vrij. De mate van geladenheid beïnvloedt de uitstoot van HF  Toxic fuoride gas emissions from lithium-ion battery fires, blz 3.
 4. Standaard zeevracht container
 5. Standaard zeevracht container
 6. Dit geldt voor het eerste uur. De overige 60 kg komt tijdens de rest van de brand geleidelijk vrij. Toxic fuoride gas emissions from lithium-ion battery fires, blz 4.
 7. 120mg HF per mWh capaciteit. Toxic fuoride gas emissions from lithium-ion battery fires, blz 1.
 8. Interventiewaarden worden door de hulpverleningsdiensten gebruikt om te bepalen of de bevolking moet worden gewaarschuwd interventiewaarden
 9. In Effects respectievelijk: city centre, cultivated land en open flat terrain
 10. Het handelingsperspectief is afhankelijk van de weerscondities en het scenario. En hoe harder het waait hoe sneller het ergens (binnen) is voordat de ventilatie afgesloten is.
 11. Bij verdiepingen met een aansluiting op een schuin dak zijn vaker kieren waardoor buitenlucht naar binnen kan lekken
 12. De Nederlandse slachtofferregistratiekaart p.3. oktober 2006
 13. Na contact met waterstoffluoride moet direct  calciumgluconaatzalf en -oplossing worden aangebracht om slachtoffers en ernstiger letsel te voorkomen.
 14. Bij adequate voorbereiding op het gevaar van waterstoffluoride in het verzorgingsgebied
 15. Leidraad GGB p.12 december 2015
 16. Leidraad GGB p.10 december 2015
 17. Voor kinderen is ander materiaal benodigd. Ouders en kinderen worden bij voorkeur bij elkaar geplaatst. Dit is een complexe factor in het gewondenspreidingsplan
 18. Alarmeer de GAGS. Elke situatie is immers anders; de GAGS kan de situatie inschatten op basis van berekeningen van de AGS, klachten, etcetera.

Hoge druk aardgasleiding met bijmenging waterstof – Fakkelbrand

Deze kaart beschrijft een fakkelbrand bij een hogedruk leiding met een mengsel van aardgas en waterstof. Mogelijk wordt in de toekomst waterstof bijgemengd in hogedruk aardgasleidingen. Met deze scenariokaart wordt inzicht gegeven in de gevolgen van deze verandering voor de externe veiligheid scenario’s. De plannen voor bijmenging van waterstof zijn veelal nog in ontwikkelingsfase, daarom zijn in deze scenariokaart verschillenden mengverhoudingen uitgewerkt. Hiermee ontstaat inzicht in de uitwerking van de verhouding waterstof en aardgas in relatie tot de gevaren en gevolgen van een fakkelbrand.

Als beginpunt voor deze kaart is de berekening voor de fakkelbrand hogedrukaardgasleiding gebruikt. In de Effects berekening zijn echter de stoffen aardgas (methaan) en waterstof in verschillende verhoudingen doorgerekend. Dit verschil resulteert in een andere effect afstanden. Deze zijn staan in de effecten tabel.

buisleiding aardgas fakkelbrandAlgemene beschrijving Vanwege (graaf)werkzaamheden ontstaat een breuk in een hogedruk leiding met een mengsel van aardgas en waterstof. Het mengsel van aardgas en waterstof stroomt onder hoge druk uit. Het brandbare gas ontsteekt waardoor een fakkelbrand optreedt. Effecten De effecten van een fakkelbrand zijn warmtestraling en rook. Hierdoor kunnen slachtoffers, schade en brand in de omgeving ontstaan.

Uitgegaan is van directe ontsteking van het uitstromende gas door statische of kinetische energie. Hierdoor ontstaat een fakkelbrand. Direct na de breuk is het uitstroomdebiet en daarmee de omvang van de fakkel het grootst. De eerste fase is berekend over de eerste 20 seconden na de breuk. Het uitstroomdebiet loopt binnen enkele minuten na de breuk terug totdat een stabiel uitstroomdebiet wordt bereikt. Dit stabiele uitstroomdebiet blijft aanwezig totdat de leidingbeheerder het getroffen leidingdeel met afsluiters inblokt.

Toon alle gedetailleerde informatie Verberg alle gedetailleerde informatie

Parameters effectberekeningen

Modelleringssoftware:
Effectsfiles
40bar:

8inch/12inch/16inch
66bar:
30inch/36inch/48inch
80bar:
30inch/36inch/48inch

TNO effects 10.1.9: Gas release from long pipeling (Wilson model), Jet fire (Chamberlain model).
Uitgangspunten:  
Stofnaam Methaan & Waterstof
Stofcategorie GF3
Initiële overdruk in de leiding 40 bar (regionaal distributienet)
66 en 80 bar (hoofdtransportnet)
Type breuk Guillotinebreuk
Blootstellingsduur slachtoffers 20 seconden
 Weertype  D5 (neutraal weer, windsnelheid 5 m/s)
 Type leiding Ondergronds, tweezijdige uitstroming
Resultaten:
Het uitstroom debiet en de hoogte van de vlam verschilt afhankelijk van de uitgangspunten. Relevante parameters hiervoor zijn druk, diameter, mengverhouding methaan/waterstof en het verschil tussen de eerste en stabiele fase. Door de grote hoeveelheid van mogelijke combinaties is dit hier niet getoond. Deze resultaten zijn wel in de Effectsfiles te zien. 
Kans van optreden

De kans op een breuk van een hogedruk aardgasleiding is afhankelijk van diameter, wanddikte, druk, type materiaal en kerfslagwaarde [1][2].

Factoren die de kans van optreden verkleinen zijn:

 • Een grotere diepteligging;
 • Bescherming van de leiding;
 • Beschermende maatregelen in de buurt van de leiding.
Effecten

Het breken van de buisleiding gaat gepaard met een harde knal. De harde knal wordt veroorzaakt door een fysische explosie door de plotselinge uitzetting van het samengeperste gas dat vrijkomt. De overdrukeffecten van de explosie zijn in dit scenario buiten beschouwing gelaten. Deze explosie veroorzaakt een krater, waaruit het gas in verticale richting uitstroomt. Door de kracht waarmee het gas (tweezijdig) uitstroomt erodeert de krater verder. De uitstroming gaat gepaard met bulderend geraas. Het uitstromende gas ontsteekt direct met een fakkelbrand als gevolg.

De warmtestraling van een fakkelbrand kan slachtoffers, schade en brand in de omgeving veroorzaken. warmtestraling is in combinatie met de blootstellingsduur bepalend voor het slachtoffer- en schadebeeld.

In de onderstaande tabellen zijn de effecten van warmtestraling weergegeven. De tabel effectafstanden en gevolgen geeft 3 ringen aan. Binnen de eerste ring komt 99% van de aanwezigen te overlijden. In de tweede ring komen aanwezigen te overlijden of kunnen slachtoffer worden. In de derde ring vallen geen doden maar kunnen aanwezigen nog wel slachtoffer worden. De grens van de derde ring geeft aan tot waar eerstegraads brandwonden kunnen voorkomen. Afhankelijk van de afstand tot het ongeval en de bescherming van bijvoorbeeld gebouwen komen mensen te overlijden (†) of raken gewond: van zeer zwaargewond (T1) tot lichtgewond (T3). De schade aan objecten varieert van onherstelbare schade tot lichte schade. De effectafstanden zijn van toepassing vanaf elke willekeurig positie van de ondergrondse buisleiding.

De afstanden die horen bij de grenswaarden in de eerste tabel staan in de tweede tabel. Per combinatie van druk, diameter en mengverhouding zijn voor zowel de ‘eerste fase’ als de ‘stabiele fase’ de effectafstanden berekend.

De tabel effectafstanden en gevolgen is aangevuld met de onderliggende grafieken met het verloop van warmtestraling versus afstand. Deze grafiek geeft een goed beeld van de invloed van het bijmengen van waterstof bij aardgas, op de warmtestraling effecten bij een fakkelbrand.

Tabel effecten en gevolgen [3]

Effectafstand
(meter)
Warmtestraling
(kW/m2)
Schade aan objectenSlachtoffers binnen
(0% bescherming)
T1T2T3
1e ring Zie ringgrenzen
onderstaande tabel
≥ 35Onherstelbare schade
Alle brandbare materialen gaan
branden
≤ 2260≤ 36
Grens 1e ring
35102045
2e ring35 tot 10Gemiddelde schade
Brandhaarden, vervorming van hout en kunststof.
Breuk dubbelglas tot 220 meter.
41013
Grens 2e ring100001
3e ring10 tot 4Lichte schade
Geen branden, afbladderen verf en ernstige verkleuringen.
Breuk enkel glas tot 220 meter.
0000
Grens 3e ring40000
Effectafstand
(meter)
Warmtestraling
(kW/m2)
Slachtoffers buiten
(0 % bescherming)
Slachtoffers buiten zomerkleding
(40 % bescherming)
Slachtoffers buiten winterkleding
(85 % bescherming)
T1T2T3T1T2T3T1T2T3
1e ring Zie ringgrenzen
onderstaande tabel
≥35100000100000≤65≥3500
Grens 1e ring: 99% letaal
3599100100000158410
2e ring35 tot 1040
1005025250505351050
Grens 2e ring: 1% letaal10110901109001190
3e ring10 tot 4000300003000030
Grens 3e ring: 1% 1e grd brw 4000100010001

8 Inch

Tabel effectafstanden

8 inch

Diameter 8 InchEerste fase
Afstand bij 40 bar (m)
Stabiele fase
Afstand bij 40 bar (m)
Percentage H21e ring2e ring3e ring1e ring2e ring3e ring
0%50100150406595
5%4090130356090
10%4080120355580
15%3575115305580
50%256095254570
100%255585204065

Grafiek warmtestraling – afstand 8 inch 40 bar en verschillende percentages waterstof

12 Inch

Tabel effectafstanden

12 inch

Diameter 12 InchEerste fase
Afstand bij 40 bar (m)
Stabiele fase
Afstand bij 40 bar (m)
Percentage H21e ring2e ring3e ring1e ring2e ring3e ring
0%6514021560100150
5%551251905590135
10%501151755085130
15%501101705080125
50%40901404070105
100%30801253065100

Grafiek warmtestraling – afstand 12 inch 40 bar en verschillende percentages waterstof

16 Inch

Tabel effectafstanden

16 inch

Diameter 16 InchEerste fase
Afstand bij 40 bar (m)
Stabiele fase
Afstand bij 40 bar (m)
Percentage H21e ring2e ring3e ring1e ring2e ring3e ring
0%8018028080140205
5%7016025075125190
10%6015023070120180
15%6014022065110170
50%451151805095145
100%401001604590130

Grafiek warmtestraling – afstand 12 inch 40 bar en verschillende percentages waterstof

30 Inch

Tabel effectafstanden

30 inch

Diameter 30 InchEerste fase
Afstand bij 66 bar (m)
Stabiele fase
Afstand bij 66 bar (m)
Eerste fase
Afstand bij 80 bar (m)
Stabiele fase
Afstand bij 80 bar (m)
Percentage H21e ring2e ring3e ring1e ring2e ring3e ring1e ring2e ring3e ring1e ring2e ring3e ring
0%140380590170305460150410640170290440
5%120335525150275415125360560150265400
10%105305480140255385110325515140245370
15%100285450125240360100300480130230350
50%702203608518528070235380100190280
100%60200325701652556021034080165250

36 Inch

Tabel effectafstanden

36 inch

Diameter 36 InchEerste fase
Afstand bij 66 bar (m)
Stabiele fase
Afstand bij 66 bar (m)
Eerste fase
Afstand bij 80 bar (m)
Stabiele fase
Afstand bij 80 bar (m)
Percentage H21e ring2e ring3e ring1e ring2e ring3e ring1e ring2e ring3e ring1e ring2e ring3e ring
0%165450700200360540170485755200345520
5%140400620175325485145425665175310465
10%125360570160300450130385610160290435
15%110340535145280420115360570150275410
50%802654309521532580280450115220330
100%65235385801953007024540595195295

48 Inch

Tabel effectafstanden

48 inch

Diameter 48 InchEerste fase
Afstand bij 66 bar (m)
Stabiele fase
Afstand bij 66 bar (m)
Eerste fase
Afstand bij 80 bar (m)
Stabiele fase
Afstand bij 80 bar (m)
Percentage H21e ring2e ring3e ring1e ring2e ring3e ring1e ring2e ring3e ring1e ring2e ring3e ring
0%205580905250470700215625975250440660
5%170510805220420620180550865220400600
10%150470740200380570160500800205370555
15%140440700175355530145470745190350520
50%100345560115275420105365595145280420
100%853055059524538585320535120250375

Zelfredzaamheid en Handelingsperspectief

Aanwezige personen zijn na het ontstaan van een fakkelbrand op zichzelf en anderen aangewezen. In onderstaande afbeelding zijn mogelijke handelingsperspectieven weergegeven. 

Mogelijk handelingsperspectief

Afhankelijk van de situatie en de inrichting van de omgeving kan het handelingsperspectief verschillen. Snel reageren is bevorderlijk. 

 • Voor personen buiten is het handelingsperspectief vluchten (uit het zicht van de brand, onder dekking van objecten zoals muren).
 • Als er schuilmogelijkheden zijn, is dekking zoeken of een schuilplaats binnen gaan een goed handelingsperspectief.
 • Voor personen binnen, dichtbij de bron (daar waar gebouwen ontbranden ) is het handelingsperspectief ontruimen en vluchten.
 • Voor personen binnen, op grotere afstand van de bron (daar waar gebouwen niet ontbranden) is het handelingsperspectief binnenblijven.

Randvoorwaarden

De onderstaande aspecten zijn mede bepalend voor de mogelijkheden op het gebied van zelfredzaamheid. Deze zijn locatie afhankelijk en staan in relatie tot elkaar.

Het verloop van het ongevalsscenario:

 • Door statische of kinetische energie zal het gas bij uitstroom onder hogen druk direct ontbranden.
 • Na ontsteking zijn direct de effecten merkbaar en kan een fakkelbrand uren duren.

Herkenbaarheid van het scenario:

 • Een fakkelbrand is door zijn hitte ontwikkeling en bulderend geraas direct waarneembaar voor de aanwezigen.

Mate van bewustzijn van de gevaren:

 • Weten dat er een ongeval is met een hogedruk aardgasleiding 
 • Weten wat de gevaren zijn van aardgas
 • Weten wat je moet doen in geval van een (dreigende) fakkelbrand

Gesteldheid van personen:

 • Fysieke gesteldheid
 • Geestelijke gesteldheid

Aanwezige voorzieningen:

 • Mogelijkheden om van de bron af te vluchten
 • Mogelijkheden om te schuilen
Optreden Multidisciplinaire hulpverlening

Optreden brandweer (Bestrijdbaarheid)

Mogelijke taken

 • Redden en verlenen van eerste hulp aan slachtoffers
 • Bepalen van het bron- en effectgebied
 • De situatie stabiliseren door middel van het afschermen van de omgeving en uitbreiding voorkomen
 • Ontstane branden in de omgeving blussen
 • Veiligstellen van het bron- en effectgebied

 

Randvoorwaarden

 • Repressieve voorbereiding op een fakkelbrand bij een hogedruk aardgasleiding
 • Middelen om de hulpdiensten te alarmeren zoals een dekkend mobiel telefoonnetwerk of eigen netwerk van de vervoerder/tankstation
 • Opkomsttijd van de brandweer
 • Bereikbaarheid over twee verschillende routes vanuit tegengestelde windstreken
 • Openbare bluswatervoorzieningen primair en secundair
 • Dekkend systeem om aanwezigen in het effectgebied te waarschuwen

 

Optreden Geneeskundige hulpverlening

De geneeskundige hulpverlening start met de processen: triage en traumabeoordeling [4]  , behandelen van slachtoffers, inrichten van een gewondennest en vervoer naar ziekenhuizen. Aandachtspunt is mogelijkheid om te kunnen keren/vertrekken voor ambulances. Na een brand verlenen omstanders hulp. Een deel van de slachtoffers komt als zelfverwijzer op de eerste hulp.
Relevante aspecten bij de effecten van een fakkelbrand zijn: aantal slachtoffers, type slachtoffers en type letsel. Deze zijn locatie afhankelijk en staan in relatie tot elkaar.

Aantal slachtoffers

<10
 • In beginsel zijn voldoende middelen op de ambulances aanwezig.  Voor specialistische hulpverlening aan kinderen zijn minder hulpmiddelen aanwezig waardoor middelen snel zijn uitgeput.
> 10
 • Het LPCGBI treedt in werking [5].
 • De leidraad GGB kan in werking worden gesteld. [6]
> 250
 • De grens wordt bereikt van het aantal slachtoffers dat kan worden vervoerd. Uitgegaan wordt van 250 slachtoffers waarvan 25 T1, 75 T2 en 150 T3. [7]

Type slachtoffers

 • Aandachtspunt is operationele voorbereiding op het behandelen van kinderen met ernstige brandwonden (locatiespecifiek). Dit vereist een aangepast gewondenspreidingsplan. [8]
 • Aandachtspunt is hulp aan verminderd zelfredzame personen (zorginstellingen).

Type letsel

 • Door warmtestraling ontstaan uitwendige brandwonden. Bij inademing van hete gassen ontstaat inhalatietrauma.
 • Stabilisatie van brandwondenslachtoffers is mogelijk in elk level 1 ziekenhuis  [9]. Specialistische behandeling van brandwonden kan in een beperkt aantal centra in Nederland plaatsvinden [10].
 • Extra aandacht bij de operationele voorbereiding is noodzakelijk bij verhoogde kans op slachtoffers uit de groep van ouderen en kinderen.
 • Een langdurig traject van nazorg restletsel en psychotrauma  [11] is te verwachten.

Optreden Gasunie, politie, gemeente (Hulpverlening)

Mogelijke taken

Politie

 • Afzetten van het effectgebied
 • Aanwezige personen in het effectgebied laten schuilen of vluchten
 • Gidsen van brandweervoertuigen en ambulances

 

Gemeente

 • Opvang en verzorging van personen uit het effectgebied
 • Voorlichting/communicatie over het ongeval
 • Registreren van slachtoffers

 

Gasunie/leidingbeheerder

 • Inblokken gasleiding

Randvoorwaarden

Politie

 • Operationele voorbereiding op het afzetten van een groot effectgebied
 • Voldoende mensen en middelen om het effectgebied af te kunnen zetten
 • Een operationeel mobiliteitsplan

Gemeente

 • Operationele voorbereiding op het opvangen en verzorgen van personen uit het effectgebied
 • Voldoende locaties en personeel voor de opvang en verzorging van personen uit het effectgebied
 • Operationeel voorlichting- en communicatieplan

Gasunie/leidingbeheerder

 • Inbloksystemen
 • Responsorganisatie

 

Maatregelen

Kansbeperkend

Maatregel Werking van de maatregel
Wegnemen van de risicobron Het wegnemen van de risicobron neemt de kans op het scenario weg.
Afdekken met platen De platen beschermen de leiding tegen beschadiging bij graafwerkzaamheden.
Plaatsen van een aarde of zand op de leiding Het verhogen van de grond  verkleind de kans op beschadiging bij graafwerkzaamheden.

Effect en gevolgbeperkend

Maatregel Werking van de maatregel
Afstand houden tot activiteit met gevaarlijke stoffen Dicht bij de plaats van het scenario zijn de effecten het meest merkbaar. De warmtestraling neemt af naarmate de afstand toeneemt.
Verdeling typen gebouwen Door rekening te houden met het type bebouwing kan het aantal mogelijke slachtoffers bij het scenario worden beperkt. Dat kan bijvoorbeeld door het zodanig verdelen van gebouwen in een gebied dat de meer kwetsbare gebouwen worden beschermd door minder kwetsbare gebouwen.
Bouwwerken als afscherming Ook door middel van bouwwerken, zoals gebouwen of tunnels, kan schaduwwerking gerealiseerd worden. Een gebouw  tussen de  activiteit met gevaarlijke stoffen en kwetsbare objecten/vluchtroutes kan dienen als afscherming.
Toepassen van brandwerend metselwerk De keuze van het metselwerk bepaalt de brandwerendheid van de gevel. 
Gebruik maken van minerale wolisolatie Minerale wolisolatie is onbrandbaar.
Toepassen van brand- en hittewerende beglazing Brand- en hittewerende beglazing bestaat uit gelaagd glas, samengesteld uit twee of meer lagen blank floatglas en één of meer speciale opschuimende tussenlagen. In geval van brand vormen deze tussenlagen een beschermend schild.
Gebruik maken van houten en stalen kozijnen Houten en stalen kozijnen zijn getest voor een brandwerende toepassing. Kunststof kozijnen (zonder stalen vulling) zijn niet brandwerend.
Gebruik maken van dakpannen Dakpannen houden straling tegen en zijn onbrandbaar.
Toepassen van een gesprinkelde buitengevel Bij een gesprinkelde buitengevel wordt water automatisch over de gevel gespoten in geval van een calamiteit.
Hoogteverschillen creëren en benutten Door hoogteverschillen in de omgeving te creëren of te benutten kan schaduwwerking gerealiseerd worden om mensen meer tijd te bieden om te vluchten naar veiligere plekken. Hoogteverschillen kunnen bijvoorbeeld gecreëerd worden door het aanbrengen van een wal of scherm.

Bevordering van de zelfredzaamheid

Maatregel Werking van de maatregel
Duidelijke vluchtroutes aanbrengen Door duidelijke vluchtroutes aan te brengen kunnen mensen het gebied gemakkelijker verlaten. 
Risicocommunicatie Door te communiceren over de mogelijke scenario’s in een gebied het bete handelingsperspectief worden mensen zich meer bewust van wat ze moeten doen bij het scenario.
Galerij / trappenhuis aan de schaduwzijde van een gebouw plaatsen Door de galerij/trappenhuis aan de schaduwzijde van een gebouw te realiseren, vormt het gebouw zelf een bescherming tegen de warmtestraling.
Onderhouden schuilplaatsen en vluchtwegen Onderhoud van schuilplaatsen en vluchtwegen is belangrijk, zodat ten alle tijden van een ongeval de schuil- en vluchtmogelijkheden bereikbaar en inzetbaar zijn.
Verzamelplaatsen bepalen en geschikt maken voor een (dreigende) fakkelbrand De verzamelplaats dient dan als een schuilplaats als mensen binnen in het gebouw niet meer voldoende beschermt zijn tegen het scenario.
De (bedrijfs)noodplannen oefenen op een fakkelbrand  Door te oefenen met het fakkelbrandscenario in de (bedrijfs)noodplannen weten de werknemers wat ze moeten doen in het geval van een echte calamiteit.

Bevordering van de hulpverlening

Maatregel Werking van de maatregel
Werkende communicatiemiddelen Tijdens een ongeval met gevaarlijke stoffen vindt veel van de communicatie plaatst via radio, internet en telefoon. Het is hierbij van belang dat zendmasten op afstand van de activiteiten met gevaarlijke stoffen staan, zodat deze ook tijdens een ongeval werken.
Waarschuwingsmiddelen Voor een snelle en effectieve waarschuwing tijdens een ongeval met gevaarlijke stoffen is het van belang dat een waarschuwingssysteem de mensen in het effectgebied kan bereiken.
Afstemming hulpdiensten Het handelingsperspectief dat aan mensen wordt geboden ten tijden van een ongeval met gevaarlijke stoffen moet worden afgestemd met de inzet van hulpdiensten, zodat de inzet van de hulpdiensten kan aansluiten bij dit handelingsperspectief.
Bluswater Voor een adequate hulpverlening van de brandweer is het van belang dat voldoende bluswater aanwezig is bij de activiteit met gevaarlijke stoffen. Door de waterbron onderdeel te laten zijn van een doorlopend watersysteem, wordt het water steeds aangevuld.
Voorbeeld

De beheergroep heeft geen beeld en/of filmmateriaal gevonden van fakkelbrand met een mengsel van aardgas en waterstof.
Suggesties kunnen gemaild worden naar info@scenarioboekev.nl

 

 1. Risicoanalye aardgastranportleidingen, p37, Gasunie, 18 december 2008
 2. Achtergronden bij vervanging van de zoneringsafstanden hoge druk aardgastransportleidingen van de N.V. Nederlandse Gasunie, 13 november 2008
 3. Onderbouwing-van-de-slachtofferinschatting-van-het-scenarioboekEV.
 4. De Nederlandse slachtofferregistratiekaart p.3. oktober 2006
 5. LPCGBI p.1 september 2013
 6. Leidraad GGB p.12 december 2015
 7. Leidraad GGB p.10 december 2015
 8. Voor kinderen is ander materiaal benodigd. Ouders en kinderen worden bij voorkeur bij elkaar geplaatst. Dit is een complexe factor in het gewondenspreidingsplan
 9.  landelijk netwerk acute zorg www.lnaz.nl 
 10. Beverwijk, Rotterdam, Groningen
 11. casus ” Het Hemeltje” Volendam

Tubetrailer Waterstof – Explosie

 

Algemene beschrijving Door een externe beschadiging, bijvoorbeeld een botsing, bezwijkt een tube instantaan. Waterstof komt explosief vrij, ontsteekt direct en vormt een vuurbal. Effecten De effecten van dit scenario zijn  overdruk, rondvliegende brokstukken en direct vlamcontact. Deze effecten kunnen slachtoffers en schade in de omgeving veroorzaken. Overdrukeffecten zijn leidend voor het schade- en slachtofferbeeld.

Deze kaart is gemaakt naar de huidige inzichten in dit scenario. Mochten er in de toekomst nieuwe inzichten of andere uitgangspunten nodig zijn, wordt de kaart aangepast.

Toon alle gedetailleerde informatie Verberg alle gedetailleerde informatie

Parameters effectberekeningen
Modelleringssoftware
Effectsfile
TNO Effects 10.1.9.:Flash fire; Vessel Rupture.

Uitgangspunten:

 
Stofnaam Waterstof 
Systeemgrootte 1500 L [1]
Druk in tube 200 bar
Massa in tube 23 kg
Faaldruk

200 bar [2]

Temperatuur in de tank 9 °C
Omgevingstemperatuur 9 °C
Resultaten  
Blootstellingsduur vuurbal enkele seconden alleen effecten binnen vuurbal
Diameter vuurbal 12 m [3]
Hoogte vuurbal 12 m [3]
Kans van optreden

De kans op een vuurbal wordt geschat op 1.39 x 10-7 per jaar. [5

Effecten

De effecten van dit scenario zijn overdruk, rondvliegende brokstukken en direct vlamcontact. Deze effecten kunnen slachtoffers en schade in de omgeving veroorzaken. Overdruk effecten zijn leidend voor het schade- en slachtofferbeeld.

Direct vlamcontact wordt enkel en zeer kortstondig (enkele seconden) verwacht binnen de straal van de vuurbal. Onbeschermd binnen deze straal is de overlevingskans zeer gering. Binnen in een gebouw of buiten de straal van de vuurbal zijn vanwege warmtestraling geen effecten te verwachten. Een tabel met effecten op basis van warmtestraling is daarom niet aanwezig.

In de onderstaande tabel zijn de effecten van overdruk weergegeven. De inhoud van de tabel wijkt af van de gebruikelijke indeling met 3 ringen. Binnen de eerste ring komt 100% van de aanwezigen te overlijden. In de tweede ring is de grens 1% T3 slachtoffers. In de derde ring is er alleen nog materiële schade vanwege de overdruk. Hiernaast is een gebied toegevoegd tot waar 1% ruitbreuk kan optreden. De effectafstanden zijn berekend vanaf het cilinderpakket.

De tabel effectafstanden en gevolgen is aangevuld met de onderliggende grafieken met het verloop van overdruk versus afstand en een afbeelding met daarop de overdruk ringen.

Tabel Effectafstanden en gevolgen overdruk

Effectafstand
(meter)
Overdruk (bar)Schade aan objectenIndicatie
slachtoffers(%)
BinnenBuiten
1e ring ≤ 20> 0,3Totale verwoesting >0,8 bar
Volledige instorting van gebouwen.
Meer dan 75% van alle buitenmuren zijn ingestort.
Zware schade Onherstelbare schade 50-70% van de
buitenmuren zijn zwaar beschadigd.
De overige muren zijn onbetrouwbaar geworden.
100% letaal100% letaal
Grens 1e ring
200,3
2e ring 20 tot 250,3 tot 0,2Gemiddelde schade
Beschadigde daken.
Ernstige beschadigingen aan draagconstructies,
ontzette muren, scheuren in gevels
2,5% letaal
21,5%T1/T2
1%T3
1% T3
Grens 2e ring250,2
3e ring25 tot 400,2 tot 0,1Lichte schade
Schade aan deurposten (tot 0,15 bar).
Bewoonbaar na kleine reparaties. Herstelbare schade.
2,5% letaal
21,5%T1+ T2
1%T3
1% T3
Grens 3e ring400,1
0%0%
Ruitbreuk gebied40 tot 1400,1 tot 0,02Tot op 140 m (0,02 bar) treedt 1% Ruitbreuk dubbel glas op.
 • De in deze tabel gegeven percentages bij slachtoffers zijn secundair. Direct slachtoffer worden van overdruk, zoals door longschade, is niet bepalend voor het letsel. Binnen wordt het letsel m.n. veroorzaakt door scherfwerking en het instorten van gebouwen en muren. Buiten wordt het letaal letsel m.n. veroorzaakt door een combi van brokstukken, fragmenten en omverwerpen met hersenletsel als gevolg. Brokstukken en fragmenten kunnen tot op grotere afstand letsel veroorzaken dan in de slachtofferpercentages is meegenomen.
 • Vanwege de leesbaarheid van de tabel zijn de grenswaarden voor materiële en persoonlijke schade gelijkgeschakeld. Voor de indeling van schade aan objecten worden eigenlijk net andere grenswaarden gebruikt. De waarden 0,3 = 0,35 bar en 0,2 = 0,17 bar. 

Grafiek Overdruk vs. afstand

Contouren Overdruk

Zelfredzaamheid en Handelingsperspectief

Aanwezige personen zijn na het ontstaan van een explosie op zichzelf en anderen aangewezen. In onderstaande afbeelding zijn mogelijke handelingsperspectieven weergegeven. [6]

Mogelijk handelingsperspectief

Afhankelijk van de situatie en de inrichting van de omgeving kan het handelingsperspectief verschillen. Snel reageren is bevorderlijk.

 • Voor personen buiten is het handelingsperspectief vluchten (uit het zicht van de brand, onder dekking van objecten zoals muren).
 • Als er schuilmogelijkheden zijn, is voor personen dekking zoeken of een schuilplaats binnen gaan een goed handelingsperspectief.
 • Voor personen binnen, dichtbij de bron (daar waar gebouwen ontbranden of instorten) is het handelingsperspectief ontruimen en vluchten. [7]
 • Voor personen binnen, op grotere afstand van de bron (daar waar gebouwen niet ontbranden of instorten) is het handelingsperspectief binnenblijven.

Randvoorwaarden

De onderstaande aspecten zijn mede bepalend voor de mogelijkheden op het gebied van zelfredzaamheid. Deze zijn locatie afhankelijk en staan in relatie tot elkaar.

Het verloop van het ongevalsscenario:

 • Na de instantané explosie voltrekt het scenario zich snel en duurt de vuurbal niet langer dan enkele seconden. Direct of in korte tijd zijn de effecten in het plangebied merkbaar.

Herkenbaarheid van het scenario:

 • Een instantané explosie is door zijn knal en hitte ontwikkeling direct waarneembaar voor aanwezigen.

Mate van bewustzijn van de gevaren:

 • Weten dat er een ongeval is met een waterstof tubetrailer
 • Weten wat de gevaren zijn van waterstof
 • Weten wat je moet doen in geval van een (dreigende) instantané explosie

Gesteldheid van personen:

 • Fysieke gesteldheid
 • Geestelijke gesteldheid

Aanwezige voorzieningen:

 • Mogelijkheden om van de bron af te vluchten
 • Mogelijkheden om te schuilen
Optreden Multidisciplinaire hulpverlening

Optreden brandweer (bestrijdbaarheid)

Mogelijke taken

 • Redden en verlenen van eerste hulp aan slachtoffers
 • Bepalen van het bron- en effectgebied
 • De situatie stabiliseren door middel van het afschermen van de omgeving en uitbreiding voorkomen
 • Ontstane branden in de omgeving blussen
 • Veiligstellen van het bron- en effectgebied

 

Randvoorwaarden

 • Repressieve voorbereiding op een instantané explosie bij een waterstof tubetrailer
 • Middelen om de hulpdiensten te alarmeren zoals een dekkend mobiel telefoonnetwerk of eigen netwerk van de vervoerder/tankstation
 • Opkomsttijd van de brandweer
 • Bereikbaarheid over twee verschillende routes vanuit tegengestelde windstreken
 • Openbare bluswatervoorzieningen primair en secundair
 • Dekkend systeem om aanwezigen in het effectgebied te waarschuwen

Optreden Geneeskundige hulpverlening

De geneeskundige hulpverlening start met de processen: triage en traumabeoordeling [8]  , behandelen van slachtoffers, inrichten van een gewondennest en vervoer naar ziekenhuizen. Aandachtspunt is mogelijkheid om te kunnen keren/vertrekken voor ambulances. Na een instantané explosie verlenen omstanders hulp. Een deel van de slachtoffers komt als zelfverwijzer op de eerste hulp.  Er zijn meer slachtoffers te verwachten door warmtestraling dan slachtoffers met mechanisch letsel door overdruk.
Relevante aspecten bij de effecten van een instantané explosie zijn: aantal slachtoffers, type slachtoffers en type letsel. Deze zijn locatie afhankelijk en staan in relatie tot elkaar.

Aantal slachtoffers

<10
 • In beginsel zijn voldoende middelen op de ambulances aanwezig.  Voor specialistische hulpverlening aan kinderen zijn minder hulpmiddelen aanwezig waardoor middelen snel zijn uitgeput.
 10
 • Het LPCGBI treedt in werking [9].
 • De leidraad GGB kan in werking worden gesteld. [10]
> 250
 • De grens wordt bereikt van het aantal slachtoffers dat kan worden vervoerd [11]

Type slachtoffers

 • Aandachtspunt is operationele voorbereiding op het behandelen van kinderen met ernstige brandwonden (locatiespecifiek). Dit vereist een aangepast gewondenspreidingsplan. [12]
 • Aandachtspunt is hulp aan verminderd zelfredzame personen (zorginstellingen).

Type letsel

 • Overdruk veroorzaakt oog/oor letsel, fracturen door instorting en letsel door ruitbreuk. Door direct vlam contact ontstaan uitwendige brandwonden.  [13]
 • Stabilisatie van brandwondenslachtoffers is mogelijk in elk level 1 ziekenhuis  [14]. Specialistische behandeling van brandwonden kan in een beperkt aantal centra in Nederland plaatsvinden [15].
 • Extra aandacht bij de operationele voorbereiding is noodzakelijk bij verhoogde kans op slachtoffers uit de groep van ouderen en kinderen.
 • Communicatie is mogelijk moeizaam i.v.m. gehoorschade.
 • Nazorg voor psychotrauma (maanden tot jaren) is te verwachten . [16]

Optreden politie en gemeente (Hulpverlening)

Mogelijke taken

Politie

 • Afzetten van het effectgebied
 • Aanwezige personen in het effectgebied laten schuilen of vluchten
 • Gidsen van brandweervoertuigen en ambulances

 

Gemeente

 • Opvang en verzorging van personen uit het effectgebied
 • Voorlichting/communicatie over het ongeval
 • Registreren van slachtoffers

Randvoorwaarden

Politie

 • Operationele voorbereiding op het afzetten van een groot effectgebied
 • Voldoende mensen en middelen om het effectgebied af te kunnen zetten
 • Een operationeel mobiliteitsplan

Gemeente

 • Operationele voorbereiding op het opvangen en verzorgen van personen uit het effectgebied
 • Voldoende locaties en personeel voor de opvang en verzorging van personen uit het effectgebied
 • Operationeel voorlichting- en communicatieplan
Maatregelen

Kans beperkend

 • Wegnemen van de risicobron
 • Begrenzen van de doorzet
 • Geïsoleerde opstelplaats voor de tankwagen, met aanrijdbeveiliging
 • Opstelplaats op een (wegrij)strook met een toegestane snelheid van maximaal 70 km/u

Effecten & gevolgen beperkend

 • Planologisch
 • Ontwerptechnisch
 • Constructietechnisch
 • Installatietechnisch

Randvoorwaarden handelingsperspectief

 • (Nood)uitgangen en vluchtroutes die van de risicobron af zijn gericht
 • In (bedrijfs)noodplannen het explosie scenario opnemen
 • Verzamelplaatsen bepalen en geschikt maken voor een explosie
 • De (bedrijfs)noodplannen oefenen op een explosie

Randvoorwaarden hulpverlening

 • Middelen om de hulpdiensten snel te kunnen alarmeren
 • Bereikbaarheid over twee verschillende routes vanuit tegengestelde windstreken
 • Openbare bluswatervoorzieningen primair en secundair
 • Dekkend systeem om aanwezigen in het effectgebied te waarschuwen
Voorbeeld

De beheergroep heeft geen beeld en/of filmmateriaal gevonden van een instantane explosie bij een waterstof tube trailer. Suggesties kunnen gemaild worden naar info@scenarioboekev.nl

 

 1. De inhoud van 1 tube van de trailer
 2. De faaldruk is de werkdruk. Bij externe verhitting zou de druk kunnen oplopen
 3. Afmetingen gebaseerd op expansie tot upper flammability  limit
 4. Afmetingen gebaseerd op expansie tot upper flammability  limit
 5. RIVM MEMO: risico- en effectafstanden watestoftankstations 2016..
 6. In deze beschrijving wordt uitgegaan een instantane falen. Door het instantane falen is er weinig tijd voor het handelingsperspectief.
 7. Dit is gebaseerd op berekeningen voor woningen en kantoren. Niet voor ziekenhuizen en verzorgingshuizen.
 8. De Nederlandse slachtofferregistratiekaart p.3. oktober 2006
 9. LPCGBI p.1 september 2013
 10. Leidraad GGB p.12 december 2015
 11. Leidraad GGB p.10 december 2015
 12. Voor kinderen is ander materiaal benodigd. Ouders en kinderen worden bij voorkeur bij elkaar geplaatst. Dit is een complexe factor in het gewondenspreidingsplan
 13. Overdrukeffecten zijn leidend voor het slachtofferbeeld.
 14.  landelijk netwerk acute zorg www.lnaz.nl 
 15. Beverwijk, Rotterdam, Groningen
 16. Casus Volendam, “Het hemeltje”

Tankwagen LNG – Koude BLEVE

weg-lpg-tankwagen-koudebleve

Algemene beschrijving Een koude BLEVE kan veroorzaakt worden door een externe beschadiging, bijvoorbeeld een botsing. Hierdoor scheurt de tank open. LNG komt vrij en ontsteekt direct. Er ontstaat een drukgolf en een vuurbal. De BLEVE wordt gevolgd door een plasbrand.
Effecten De effecten van een koude BLEVE zijn warmtestraling en overdruk.  Deze effecten kunnen slachtoffers, schade en brand in de omgeving veroorzaken. 

Europese richtlijnen verplichten het om LNG te vervoeren in dubbelwandige tanks. Hierdoor is er een grote impact nodig is om de tank te laten openscheuren. De kans op een koude BLEVE is door deze uitvoering klein.

Toon alle gedetailleerde informatie Verberg alle gedetailleerde informatie

Parameters effectberekeningen
Modelleringsoftware
Effectsfile
TNO Effects 10.0.6: Dynamic BLEVE model; Explosion Rupture of vessels;
Uitgangspunten  
Stofnaam Methaan
Systeemgrootte 55 m3 [1]
Vullingsgraad 95%
Massa in tank 21.000 kg
Massa betrokken in de BLEVE 5100 kg  [2]
Omgevingstemperatuur 9 °C
Temperatuur in tankwagen -150 °C [3]
Druk in de tank op moment van impact 2.4 bar [4]
Tank op oplegger  nee [5]
Fragmenten 2 ongelijke delen
Resultaten  
Blootstellingsduur 8 s
Maximale diameter vuurbal 100 m
Maximale hoogte vuurbal 150 m [6]
Kans van optreden

De kans op een (koude) BLEVE na een ongeval met een tankwagen LNG wordt bepaalt door de kans op een ongeval, de kans dat daarbij LNG vrijkomt, de kans op instantaan falen en de kans op een directe ontsteking. In de HART wordt geen onderscheid gemaakt tussen een warme en een koude BLEVE. Deze kans wordt per tankwagen, per jaar, per weg-kilometer geschat op [7]:

   N ongeval N uitstroming  N instantaan falen N directe ontsteking N scenario
Binnen bebouwde kom 5.9 x 10-7  0.0018     0.35 0.8 = 3.0 x 10-10
Buiten bebouwde kom 3.6 x 10-7 0.0102 0.35 0.8 = 1.0 x 10-9
Autosnelweg  8.3 x 10-8 0.0156 0.35 0.8 = 3.6 x 10-10

Factoren die de kans van optreden verkleinen zijn:

 • Het aantal transportbewegingen verminderen;
 • Weginrichting optimaliseren (bijvoorbeeld door het beperken van bochten, kruisingen, wegversmallingen, in-en uitvoegstroken);
 • Toegestane rijsnelheid verlagen;
 • Wegen met vluchtstrook.
Effecten

De effecten van een koude BLEVE zijn warmtestraling en overdruk.  Deze effecten kunnen slachtoffers, schade en brand in de omgeving veroorzaken.  Het slachtofferbeeld buiten wordt voornamelijk bepaald door de warmtestraling en niet door de overdruk [7]  Gebouwen kunnen bescherming bieden tegen de warmtestraling, maar moeten dan wel bestand zijn tegen de overdruk.

In de onderstaande tabel zijn de effecten van warmtestraling weergegeven. De tabel effectafstanden en gevolgen geeft 3 ringen aan. Binnen de eerste ring komt 99% van de aanwezigen te overlijden. In de tweede ring komen aanwezigen te overlijden of kunnen slachtoffer worden. In de derde ring vallen geen doden maar kunnen aanwezigen nog wel slachtoffer worden. De grens van de derde ring geeft aan tot waar eerstegraads brandwonden kunnen voorkomen. Afhankelijk van de afstand tot het ongeval en de bescherming van bijvoorbeeld gebouwen komen mensen te overlijden (†) of raken gewond: van zeer zwaargewond (T1) tot lichtgewond (T3). De schade aan objecten varieert van onherstelbare schade tot lichte schade. De effectafstanden zijn berekend vanaf de tankwagen.

De tabel effectafstanden en gevolgen is aangevuld met de onderliggende grafieken met het verloop van letaliteit (percentage doden) versus afstand en warmtestraling versus afstand. Naast de warmtestralingseffecten is de grafiek met het verloop van de overdruk versus afstand afgebeeld.

Tabel effectafstanden en gevolgen [8]

Effectafstand
(meter)
Warmtestraling
(kW/m2)
Slachtoffers buiten
(0 % bescherming)
Slachtoffers buiten zomerkleding
(40 % bescherming)
Slachtoffers buiten winterkleding
(85 % bescherming)
T1T2T3T1T2T3T1T2T3
1e ring ≤ 30≥ 160100000100000821800
Grens 1e ring: 99% letaal
3016099100100000158410
2e ring30 tot 90160 tot 40341105324220535291153
Grens 2e ring: 1% letaal9040110881108801188
3e ring90 tot 15040 tot 15000270002700027
Grens 3e ring: 1% 1e grd brw 15015000100010001
Effectafstand
(meter)
Warmtestraling
(kW/m2)
Schade aan objectenSlachtoffers binnen
ten gevolge van warmtestraling en overdruk
(0% bescherming)
T1T2T3
1e ring ≤ 30≥ 160Onherstelbare schade
Alle brandbare materialen gaan
branden
341009
Grens 1e ring
301602212018
2e ring30 tot 90160 tot 40Gemiddelde schade
Brandhaarden, vervorming van hout en kunststof.
31023
Grens 2e ring90400002
3e ring90 tot 15040 tot 15Lichte schade
Geen branden, ruitbreuk, afbladderen verf en ernstige verkleuringen.
0000
Grens 3e ring150150000

Grafiek letaliteit vs. afstand

bedrijf-lng-koude-bleve-afstand-letaliteit

Grafiek warmtestraling vs. afstand

bedrijf-lng-koude-bleve-afstand-hittestraling

Grafiek overdruk vs. afstand [9]

bedrijf-lng-koude-bleve-afstand-overdruk

Effectafstand
(meter) *
Overduk
(bar) **
Schade aan objecten
Zone A ≤ 15≥ 0,80Totale verwoesting
Volledige instorting van gebouwen. Meer dan 75% van alle buitenmuren zijn ingestort.
Grens zone A
150,80
Zone B15 tot 200,80 tot 0,35Zware schade
Onherstelbare schade. 50% - 70% van de buitenmuren zijn zwaar beschadigd. De overige muren zijn onbetrouwbaar geworden.
Grens zone B200,35
Zone C20 tot 300,35 tot 0,17Gemiddelde schade
Beschadigde daken, ernstige beschadigingen aan draagconstructies, ontzette muren, scheuren in gevels.
Grens zone C300,17
Zone D30 tot 1050,17 tot 0,03Lichte schade
Ruitbreuk en schade aan deurposten (tot ± 30 m). Bewoonbaar na kleine reparaties. Herstelbare schade.
Grens zone D1050,03Tot op 145 m (0,02 bar) treedt 1% Ruitbreuk dubbel glas op.
Zelfredzaamheid en Handelingsperspectief

Aanwezige personen zijn na het ontstaan van een BLEVE op zichzelf en anderen aangewezen. In onderstaande afbeelding zijn mogelijke handelingsperspectieven weergegeven.

Mogelijk handelingsperspectief

Afhankelijk van de situatie en de inrichting van de omgeving kan het handelingsperspectief verschillen. Snel reageren is bevorderlijk.

 • Voor personen buiten is het handelingsperspectief vluchten (uit het zicht van de brand, onder dekking van objecten zoals muren).
 • Als er schuilmogelijkheden zijn, is voor personen dekking zoeken of een schuilplaats binnen gaan een goed handelingsperspectief.
 • Voor personen binnen, dichtbij de bron (daar waar gebouwen ontbranden of instorten) is het handelingsperspectief ontruimen en vluchten. [10]
 • Voor personen binnen, op grotere afstand van de bron (daar waar gebouwen niet ontbranden of instorten) is het handelingsperspectief binnenblijven.

Randvoorwaarden

De onderstaande aspecten zijn mede bepalend voor de mogelijkheden op het gebied van zelfredzaamheid. Deze zijn locatie afhankelijk en staan in relatie tot elkaar.

Het verloop van het ongevalsscenario:

 • Een koude BLEVE is een snel scenario wat direct plaats vindt.
 • Na de explosie voltrekt het scenario zich snel en duurt de vuurbal niet langer dan 20 seconden. Dan zijn direct of in korte tijd de effecten in het plangebied merkbaar.

Herkenbaarheid van het scenario:

 • Een BLEVE is door zijn hitte ontwikkeling en knal direct waarneembaar voor aanwezigen.

Mate van bewustzijn van de gevaren:

 • Weten dat er een ongeval is met een LNG tankwagen
 • Weten wat de gevaren zijn van LNG
 • Weten wat je moet doen in geval van een (dreigende) BLEVE

Gesteldheid van personen:

 • Fysieke gesteldheid
 • Geestelijke gesteldheid

Aanwezige voorzieningen:

 • Mogelijkheden om van de bron af te vluchten
 • Mogelijkheden om te schuilen
Optreden Multidisciplinaire hulpverlening

Brandweerzorg

Mogelijke taken

 • Redden en verlenen van eerste hulp aan slachtoffers (zie slachtoffers);
 • Bepalen van het bron- en effectgebied;
 • Voorkomen van uitbreiding en beperken van effecten door middel van het afschermen van de omgeving;
 • Stabiliseren van het incident en ontstane branden in de omgeving blussen;
 • Waarschuwen bevolking. [11]

Relevante aspecten 

 • Passende(grootschalige) slagkracht brandweer (zie capaciteit);
 • Opkomsttijd van de brandweer (zie opkomst/inzettijd) ;
 • Effectieve (grootschalige)bluswatervoorziening (zie bluswatervoorzieningen);
 • Beschikbaarheid alarmeringssysteem om aanwezigen in het effectgebied te waarschuwen.
 • Toegankelijkheid gebied [12]

Capaciteit

 • Benodigde omvang slagkracht is afhankelijk van de omgeving. Bij dit incident is uitgegaan van verstedelijkt gebied [13]. 
 • Houdt rekening met de inzet van een peloton (4  tankautospuiten)  voor redding/evacuatie en hulpverlening aan slachtoffers naar het gewondennest.[14]
 • Houdt rekening met de inzet van een tweede peloton (4 tankautospuiten) voor het koelen/blussen van de (omliggende) bebouwing [15].  Door de warmtestraling kunnen secundaire branden ontstaan in de eerste en tweede ring.
 • Houdt rekening met de inzet van ten minste een derde en eventueel vierde peloton brandweerzorg en/of aanvullende specialistische eenheden, in de vorm van technische hulpverlening voor complexe  beknellingen en grootschalige watervoorziening, ten behoeve van de bestrijding van secundaire effecten.

Opkomst/inzettijd [16]

Schematische weergave incident verloop grootschalig brandweer optreden

30 minuten
 • Norm opkomsttijd eerste peloton [17]
 • De start van de hulpverlening van 1-4 tankautospuiten wordt vastgesteld via het dekkingsplan.
45 minuten
 • Norm beschikbaarheid aanvullend tweede peloton met een richttijd van 8 uur inzettijd.
60 minuten
 • Norm beschikbaarheid derrde/vierde peloton met een richttijd van 8 uur inzettijd.
 • Norm inzettijd aanvullende grootschalige watervoorziening.
 • Norm inzettijd Specialistische Redding&Technische hulpverlening
 • Norm inzettijd USAR (4 specialistische reddingsgroepen) is 3 uur.

Bluswatervoorziening

 • Het waterleidingnet met ondergrondse brandkranen (primaire bluswatervoorziening) heeft onvoldoende capaciteit. [18]
 • Na de BLEVE is voldoende openbare secundaire bluswatervoorziening  noodzakelijk  ten behoeve van koeling/blussing omliggende bebouwing bij voorkeur binnen 1 km. [19]

Indicatie bepaling capaciteit slachtoffers [16]

 • In de hectische fase komt via burgerhulp de redding op gang van lichtgewonden en niet beknelde personen. 
 • Noodzakelijke opschaling/bijstand wordt bepaald o.b.v. inschatting aantal slachtoffers.
 • Een indicatiebepaling van het aantal personen op een specifieke locatie is mogelijk via het invoeren van de effectcontouren in de link naar Bag populatieservice
 • Brandbestrijdings Peloton: opheffen van enkelvoudige beknelling in maximaal 4 personenwagens.
 • Peloton Redding&Technische Hulpverlening: Redden en bevrijden van maximaal 4 complexe beknellingen per uur.
 • USAR team: Zoeken, redden en bevrijden na bijv. instortingen gebouwen.

Optreden Geneeskundige hulpverlening

De geneeskundige hulpverlening start met de processen: triage en traumabeoordeling [21]  , behandelen van slachtoffers, inrichten van een gewondennest en vervoer naar ziekenhuizen. Aandachtspunt is mogelijkheid om te kunnen keren/vertrekken voor ambulances. Na een BLEVE verlenen omstanders hulp. Een deel van de slachtoffers komt als zelfverwijzer op de eerste hulp.  Er zijn meer slachtoffers te verwachten door warmtestraling dan slachtoffers met mechanisch letsel door overdruk.
Relevante aspecten bij de effecten van een BLEVE zijn: aantal slachtoffers, type slachtoffers en type letsel. Deze zijn locatie afhankelijk en staan in relatie tot elkaar.

Aantal slachtoffers

<10
 • In beginsel zijn voldoende middelen op de ambulances aanwezig.  Voor specialistische hulpverlening aan kinderen zijn minder hulpmiddelen aanwezig waardoor middelen snel zijn uitgeput.
 10
 • Het LPCGBI treedt in werking [22].
 • De leidraad GGB kan in werking worden gesteld. [23]
> 250
 • De grens wordt bereikt van het aantal slachtoffers dat kan worden vervoerd. Uitgegaan wordt van 250 slachtoffers waarvan 25 T1, 75 T2 en 150 T3. [24]

Type slachtoffers

 • Aandachtspunt is operationele voorbereiding op het behandelen van kinderen met ernstige brandwonden (locatiespecifiek). Dit vereist een aangepast gewondenspreidingsplan. [25]
 • Aandachtspunt is hulp aan verminderd zelfredzame personen (zorginstellingen).

Type letsel

 • Door warmtestraling ontstaan uitwendige brandwonden. Overdruk veroorzaakt oog/oor letsel, fracturen door instorting en letsel door ruitbreuk [26]
 • Stabilisatie van brandwondenslachtoffers is mogelijk in elk level 1 ziekenhuis  [27]. Specialistische behandeling van brandwonden kan in een beperkt aantal centra in Nederland plaatsvinden [28].
 • Extra aandacht bij de operationele voorbereiding is noodzakelijk bij verhoogde kans op slachtoffers uit de groep van ouderen en kinderen.
 • Communicatie is mogelijk moeizaam i.v.m. gehoorschade.
 • Nazorg voor psychotrauma (maanden tot jaren) is te verwachten . [29]

Optreden politie en gemeente (hulpverlening)

Mogelijke taken

Politie

 • Afzetten van het effectgebied
 • Aanwezige personen in het effectgebied laten schuilen of vluchten
 • Gidsen van brandweervoertuigen en ambulances

 

Gemeente

 • Opvang en verzorging van personen uit het effectgebied
 • Voorlichting/communicatie over het ongeval
 • Registreren van slachtoffers

Randvoorwaarden

Politie

 • Operationele voorbereiding op het afzetten van een groot effectgebied
 • Voldoende mensen en middelen om het effectgebied af te kunnen zetten
 • Een operationeel mobiliteitsplan

Gemeente

 • Operationele voorbereiding op het opvangen en verzorgen van personen uit het effectgebied
 • Voldoende locaties en personeel voor de opvang en verzorging van personen uit het effectgebied
 • Operationeel voorlichting- en communicatieplan
Maatregelen

Kansbeperkend

Maatregel Werking van de maatregel
Wegnemen van de risicobron Het wegnemen van de risicobron neemt de kans op het scenario weg.

Effect en gevolgbeperkend

Maatregel Werking van de maatregel
Afstand houden tot activiteit met gevaarlijke stoffen Dicht bij de plaats van het scenario zijn de effecten het meest merkbaar. De warmtestraling neemt af naarmate de afstand toeneemt.
Verdeling typen gebouwen Door rekening te houden met het type bebouwing kan het aantal mogelijke slachtoffers bij het scenario worden beperkt. Dat kan bijvoorbeeld door het zodanig verdelen van gebouwen in een gebied dat de meer kwetsbare gebouwen worden beschermd door minder kwetsbare gebouwen.
Bouwwerken als afscherming Ook door middel van bouwwerken, zoals gebouwen of tunnels, kan schaduwwerking gerealiseerd worden. Een gebouw  tussen de  activiteit met gevaarlijke stoffen en kwetsbare objecten/vluchtroutes kan dienen als afscherming. Eerstelijns bebouwing kan een deel van de kracht van de explosie breken.
Objecten loodrecht op de bron plaatsen  Door objecten loodrecht op de risicobron te plaatsen, met de kortste zijde aan de kant van de risicobron, wordt het grootste deel van de gevels beschermd tegen de frontale effecten van een drukgolf.
Obstakelvrije ruimte tussen bron en bebouwing Een obstakelvrije ruimte tussen de risicobron en de risico-ontvanger beperkt rondvliegend puin bij een explosie.
Toepassen van brandwerend metselwerk De keuze van het metselwerk bepaalt de brandwerendheid van de gevel. 
Gebruik maken van minerale wolisolatie Minerale wolisolatie is onbrandbaar.
Toepassen van brand- en hittewerende beglazing Brand- en hittewerende beglazing bestaat uit gelaagd glas, samengesteld uit twee of meer lagen blank floatglas en één of meer speciale opschuimende tussenlagen. In geval van brand vormen deze tussenlagen een beschermend schild.
Toepassen van scherfvrij glas Scherfvrije veiligheidsbeglazingen blijven op hun plaats in de sponning na een schokgolf als gevolg van een explosie van buitenaf.[30]
Gebruik maken van houten en stalen kozijnen Houten en stalen kozijnen zijn getest voor een brandwerende toepassing. Kunststof kozijnen (zonder stalen vulling) zijn niet brandwerend.
Scherfwerking beperken Materialen gebruiken die mensen beschermen tegen scherfwerking, zoals daktegels ipv grind.
Dikke gevel Een dikkere gevel kan bescherming bieden tegen een explosie. Het bedekken van de muur met cortenstaal kan een gevel ook explosiebestendig maken.
Stevige wanden Wanden voorzien van blastproof wallpaper kunnen het risico op verwondingen door rondvliegend puin beperken.
Toepassen van een gesprinkelde buitengevel Bij een gesprinkelde buitengevel wordt water automatisch over de gevel gespoten in geval van een calamiteit.
Hoogteverschillen creëren en benutten Door hoogteverschillen in de omgeving te creëren of te benutten kan schaduwwerking gerealiseerd worden om mensen meer tijd te bieden om te vluchten naar veiligere plekken. Hoogteverschillen kunnen bijvoorbeeld gecreëerd worden door het aanbrengen van een wal of scherm.
Aarden wal aanbrengen Door een aarden wal aan te brengen tussen de risicobron en de risico-ontvanger wordt de risico-ontvanger bij een explosie afgeschermd van rondvliegende scherven/puin en de drukgolf wordt afgebogen.

Bevordering van de zelfredzaamheid

Maatregel Werking van de maatregel
Duidelijke vluchtroutes aanbrengen Door duidelijke vluchtroutes aan te brengen kunnen mensen het gebied gemakkelijker verlaten. 
Risicocommunicatie Door te communiceren over de mogelijke scenario’s in een gebied het bete handelingsperspectief worden mensen zich meer bewust van wat ze moeten doen bij het scenario.
Galerij / trappenhuis aan de schaduwzijde van een gebouw plaatsen Door de galerij/trappenhuis aan de schaduwzijde van een gebouw te realiseren, vormt het gebouw zelf een bescherming tegen de warmtestraling.
Onderhouden schuilplaatsen en vluchtwegen Onderhoud van schuilplaatsen en vluchtwegen is belangrijk, zodat ten alle tijden van een ongeval de schuil- en vluchtmogelijkheden bereikbaar en inzetbaar zijn.
Verzamelplaatsen bepalen en geschikt maken voor een (dreigende) bleve-gaswolkexplosie De verzamelplaats dient dan als een schuilplaats als mensen binnen in het gebouw niet meer voldoende beschermt zijn tegen het scenario.
De (bedrijfs)noodplannen oefenen op een bleve-gaswolkexplosie  Door te oefenen met het bleve-gaswolkexplosie-scenario in de (bedrijfs)noodplannen weten de werknemers wat ze moeten doen in het geval van een echte calamiteit.

Bevordering van de hulpverlening

Maatregel Werking van de maatregel
Werkende communicatiemiddelen Tijdens een ongeval met gevaarlijke stoffen vindt veel van de communicatie plaatst via radio, internet en telefoon. Het is hierbij van belang dat zendmasten op afstand van de activiteiten met gevaarlijke stoffen staan, zodat deze ook tijdens een ongeval werken.
Waarschuwingsmiddelen Voor een snelle en effectieve waarschuwing tijdens een ongeval met gevaarlijke stoffen is het van belang dat een waarschuwingssysteem de mensen in het effectgebied kan bereiken.
Afstemming hulpdiensten Het handelingsperspectief dat aan mensen wordt geboden ten tijden van een ongeval met gevaarlijke stoffen moet worden afgestemd met de inzet van hulpdiensten, zodat de inzet van de hulpdiensten kan aansluiten bij dit handelingsperspectief.
Bluswater Voor een adequate hulpverlening van de brandweer is het van belang dat voldoende bluswater aanwezig is bij de activiteit met gevaarlijke stoffen. Door de waterbron onderdeel te laten zijn van een doorlopend watersysteem, wordt het water steeds aangevuld.
Voorbeeld

De beheergroep heeft geen beeld en/of filmmateriaal gevonden van een Koude BLEVE van een LNG-tankwagen bij  een LNG-installatie.
Suggesties kunnen gemaild worden naar info@scenarioboekev.nl

 1. Informatie verkregen bij LNG-Europe, juli 2013
 2. Bij een koude BLEVE zal niet de volledige massa direct overgaan van vloeistof naar gas. Om de massa in de vuurbal te berekenen wordt als vuistregel gehanteerd: 3*adiabatische flash*inhoud (Roberts, A.F., 1982. The effect of conditions prior to loss of containment on fireball behaviour. The Assessment of Major Hazards. Institution of Chemical Engineers, Rugby). Voor LNG betekent dit dat er circa 5100 kg mee gaat in de BLEVE. De rest regent uit en/of vormt een plas maar raakt niet betrokken in de vuurbal.
 3. Rekenmethodiek LNG tankstations, v1.0.2, p32, RIVM, 25 april 2017
 4. Rekenmethodiek LNG tankstations, v1.0.2, p34, RIVM, 25 april 2017
 5. Indien de tank niet op een oplegger staat maar op de grond, zullen de overdruk effecten grotere afstanden kennen omdat de drukgolven door de grond weerkaatst worden.
 6.  Het middelpunt van de vuurbal.
 7. Bij BLEVE is de overdruk bepalend voor de ruitbreukafstand. Deze waarde wordt vermeld in de tabel overdruk. In het model wordt de ruitbreuk ten gevolge van de hittestralingseffecten vergeleken met de ruitbreuk ten gevolge van de overdrukeffecten. Vervolgens wordt het bepalende effect mede gebruikt voor de berekening van de slachtofferpercentages binnen.
 8. Onderbouwing-van-de-slachtofferinschatting-van-het-scenarioboekEV.
 9. Bij een koude BLEVE zijn de overdruk effecten te verwaarlozen
 10. Dit is gebaseerd op berekeningen voor woningen en kantoren. Niet voor ziekenhuizen en verzorgingshuizen.
 11. goed werkend internet en mobiele telefonie, buurten ten behoeve van zelfredzaamheid, risicocommunicatieplan
 12. tweezijdig toegankelijk, vluchtroute scheiden van route voor hulpdiensten, vluchtroute van de risicobron af Handreiking Bluswatervoorziening en bereikbaarheid 2019Hoofdstuk 4
 13. Bij buitengebied is geen afscherming naar omliggende gebouwen nodig
 14. Er bestaat een kans op een scenario waarbij nog sprake is van dreigende warme BLEVE. Met de tankautospuiten van het eerstaankomende peloton wordt ingezet om BLEVE te voorkomen en is afhankelijk van situatie  aanvullende technische hulpverlening (HVI) nodig. De inzet van een tweede peloton is dan niet noodzakelijk
 15. Uitgangspunt: in het incidentgebied met een straal van 50m, een omtrek van ca. 300m en 50% bebouwing zal een gevellengte van ca. 150m moeten worden gekoeld/geblust. Op basis van het kengetal van 50m per TS zijn hiervoor ten minste 3TS-en nodig
 16. Visie Grootschalig Brandweer Optreden 2012-2016 en
  Doorontwikkeling Grootschalig Brandweer Optreden(GBO) september 2018 visie 2.0
 17. Norm inzetbaarheid eerste basispeloton (alle 4 tankautospuiten) is 30 minuten  doorontwikkeling Grootschalig Brandweeroptreden p20
 18. Ook in de situatie van een dreigende warme BLEVE is beschikbaarheid van een aanvullende secundaire bluswaterbron (put en/of open water) noodzakelijk. Op grond van de capaciteit van een ondergronds brandkraan van 500 l/min ten opzichte van de minimale benodigde hoeveelheid bluswater van 900 l/min berekend  op basis van het koelen van een tankwagen (90m2, koelen 10 l/m2/min)  via een waterkanon met een capaciteit van 2000 l/min. De situatie wordt gestabiliseerd door middel van koelen/afschermen van de tank. Afhankelijk van de constructie en de intensiteit van brand vindt binnen 20 minuten een BLEVE plaats. Bij een tank met een onbeschadigde coating wordt een mogelijke BLEVE uitgesteld tot 75 minuten.
 19. Peloton Grootschalige watervoorziening: Capaciteit: 2×4000 l/min over 1 km of 2 x 2000l/min over 2,5 km. Afstand locatie tot geschikte waterwinplaats en slangenweg bepaalt de inzettijd>1,5 uur.
 20. Visie Grootschalig Brandweer Optreden 2012-2016 en
  Doorontwikkeling Grootschalig Brandweer Optreden(GBO) september 2018 visie 2.0
 21. De Nederlandse slachtofferregistratiekaart p.3. oktober 2006
 22. LPCGBI p.1 september 2013
 23. Leidraad GGB p.12 december 2015
 24. Leidraad GGB p.10 december 2015
 25. Voor kinderen is ander materiaal benodigd. Ouders en kinderen worden bij voorkeur bij elkaar geplaatst. Dit is een complexe factor in het gewondenspreidingsplan
 26. Bij BLEVE zijn hitte stralingseffecten leidend t.o.v. overdruk effecten . De effectafstand van overdruk valt in de tweede ring (1% letaal)warmtestraling
 27.  landelijk netwerk acute zorg www.lnaz.nl 
 28. Beverwijk, Rotterdam, Groningen
 29. Casus Volendam, “Het hemeltje”
 30. Anteagroup, Beglazing in explosieaandachtsgebieden, Toepassing scherfvrij glas, 8 april 2020

Tankwagen LNG – Wolkbrand


Algemene beschrijving Een wolkbrand wordt veroorzaakt doordat na een botsing de losslang van de LNG-tank afbreekt. Hierdoor stroomt LNG uit. Er vormt zich dan een brandbare wolk die zich in eerste instantie over de grond verspreidt en eenvoudig kan worden ontstoken. Het ontsteken van de gaswolk leidt tot een kortdurende vlammenzee en mogelijk een drukgolf. Effecten Het effect van een wolkbrand is een kortdurende vlammenzee. Wanneer de brandbare wolk ingesloten is en ontstoken raakt kan naast brand ook een drukeffect ontstaan: een gaswolkexplosie. Deze effecten kunnen slachtoffers en schade in de omgeving veroorzaken. 

Toon alle gedetailleerde informatie Verberg alle gedetailleerde informatie

Parameters effectberekeningen
Modelleringssoftware
Effectsfile
TNO Effects 10.0.6: Dense Gas  Dispersion: Flammable Cloud; Explosion Multi Energy model:
Uitgangspunten  
Stofnaam Methaan
Systeemgrootte 55 m3  [1]
Maximale vullingsgraad 95%
Massa in tank 22.000 kg
Temperatuur in tankwagen
-150 °C [2]
Dampdruk
2,4 bar [3]
Grootte van het gat 50 mm [4]
Omgevingstemperatuur 9 °C
Weerstabiliteitsklasse D5 (neutraal weer, windsnelheid 5 m/s)
F1,5 (stabiel weer, windsnelheid 1,5 m/s)
Resultaten  
Representatieve uitstroom tijd 23 min
Maximale omvang wolk op tmac [5] D5   : 70 s
F1,5: 140 s
Max explosieve massa (kg)
StedelijkVerstedelijkt
Landelijk
MassaMassaMassa
D5 9898113
F1,5
450440580
Kans van optreden

De kans op een wolkbrand na een ongeval met een tankwagen LNG wordt bepaalt door de kans op een ongeval, de kans dat daarbij LNG uitstroomt, de kans op een continue uitstroming,  de kans op een vertraagde ontsteking en de kans dat de wolk niet explodeert. Deze kans wordt per tankwagen, per jaar, per weg-kilometer geschat op [7]:

   N ongeval N uitstroming  N continue uitstroming N vertraagde ontsteking N wolkbrand N scenario
Binnen bebouwde kom 5.9 x 10-7  0.0018     0.65 0.2 0.6 = 8.3 x 10-11
Buiten bebouwde kom 3.6 x 10-7 0.0102 0.65 0.2 0.6 = 2.9 x 10-10
Autosnelweg  8.3 x 10-8 0.0156 0.65 0.2 0.6 = 1.0 x 10-10

De kans op een gaswolkexplosie na een ongeval met een tankwagen LNG wordt bepaald door de kans op een ongeval, de kans dat daarbij LNG uitstroomt, de kans op een continue uitstroming, de kans op een vertraagde ontsteking en de kans op een explosie. Deze kans wordt per tankwagen, per jaar, per weg-kilometer geschat op [7]:

   N ongeval N uitstroming  N continue uitstroming N vertraagde ontsteking explosie N scenario
Binnen bebouwde kom 5.9 x 10-7  0.0018     0.65 0.2 0.4 = 5.5 x 10-11
Buiten bebouwde kom 3.6 x 10-7 0.0102 0.65 0.2 0.4 = 1.9 x 10-10
Autosnelweg  8.3 x 10-8 0.0156 0.65 0.2 0.4 = 6.7 x 10-11

Factoren die de kans van optreden verkleinen zijn:

 • Het aantal transportbewegingen verminderen;
 • Weginrichting optimaliseren (bijvoorbeeld door het beperken van bochten, kruisingen, wegversmallingen, in-en uitvoegstroken);
 • Toegestane rijsnelheid verlagen;
 • Wegen met vluchtstrook.
Effecten

Het effect van een wolkbrand is een kortdurende vlammenzee. Wanneer de brandbare wolk ingesloten [6]  is en ontstoken raakt kan naast brand ook een drukeffect ontstaan: een gaswolkexplosie. Deze effecten kunnen slachtoffers en schade in de omgeving veroorzaken. Omdat een wolkbrand zeer kort duurt, blijven de effecten van warmtestraling beperkt tot de omvang van de brandbare wolk. De omvang van deze wolk is afhankelijk van de inrichting van de omgeving en de weersomstandigheden. Om een compleet schadebeeld te geven is de effectafstanden tabel aangevuld met een tabel waarin de overdrukschade aan objecten binnen 4 zones is weergegeven.

Binnen de brandende wolk zullen alle in de buitenlucht aanwezige personen overlijden. Afhankelijk van de afstand tot het ongeval en de bescherming van bijvoorbeeld gebouwen komen mensen te overlijden (†) of raken gewond: van zeer zwaargewond (T1) tot lichtgewond (T3). Buiten de brandbare wolk worden geen slachtoffers verwacht [7] .

In de tabel hieronder wordt de omvang van de brandbare wolk weergegeven voor de volgende geografische gebieden [8]:

 • Stedelijk gebied (bijv. grote steden met hoge gebouwen, industriegebieden met hoge bebouwing);
 • Verstedelijkt landelijk gebied (bijv. gebieden met dichte laagbouw, bossen en industriegebieden);
 • Landelijk gebied (bijv. landelijke gebieden met verspreid liggende laagbouw).

De tabel effectafstanden en gevolgen is aangevuld met de contouren van de brandbare wolk.

Weertype D5 (neutraal weer, windsnelheid 5 m/s)

Tabel effectafstanden en gevolgen

D5Stedelijk gebied
(meter)
Verstedelijkt
gebied
(meter)
landelijk
gebied (meter)
Slachtoffers buiten (%)
LengteLengteLengteT1T2T3
In de wolk606090100000
Grens brandbare wolk
606090100000
Buiten de wolk>60>60>900000

 Omvang brandbare wolk

Tabel Overdruk bij Gaswolk Explosie

Wanneer de brandbare wolk is ingesloten en wordt ontstoken kan naast warmtestraling ook een overdruk effect ontstaan. Bij het bepalen van de effectafstanden voor overdruk is uitgegaan van een volledige detonatie. De genoemde afstanden zijn gemeten vanaf het ontstekingspunt waar de brandbare wolk wordt ontstoken. Dit punt is  hieronder voor de verschillende gebieden aangegeven.

Afstand tussen bron en het midden van de brandbare wolk bij D5

 • Stedelijk gebied : 30 meter
 • Verstedelijkt landelijk gebied : 30 meter
 • Landelijk gebied : 45 meter

overdruk-plaatje

Stedelijk gebiedVerstedelijkt landelijkLandelijkOverdruk (bar)Schade aan objecten
D5D5D5
Zone A ≤10≤10≤15≥ 0,80Totale verwoesting
Volledige instorting van gebouwen. Meer
dan 75% van alle buitenmuren zijn
ingestort.
Grens zone A1010150,80
Zone B10 - 2010 - 2015 - 200,80 tot 0,35Zware schade
Onherstelbare schade. 50-70% van de
buitenmuren zijn zwaar beschadigd.
Overige muren zijn onbetrouwbaar
geworden.
Grens zone B2020200,35
Zone C20 - 3020 - 3020 - 350,35 tot 0,17Gemiddelde schade
Beschadigde daken, ernstige
beschadigingen aan draagconstructies,
ontzette muren, scheuren in gevels.
Grens zone C3030350,17
Zone D30 - 13030 - 13035 - 1400,17 tot 0,03Lichte schade
Ruitbreuk en schade aan deurposten.
Bewoonbaar na kleine reparaties.
Herstelbare schade.
Grens zone D1301301400,03

Weertype F1,5 (stabiel weer, windsnelheid 1,5 m/s)

Tabel effectafstanden en gevolgen

F1,5Stedelijk gebied
(meter)
Verstedelijkt
gebied
(meter)
landelijk
gebied (meter)
Slachtoffers buiten (%)
LengteLengteLengteT1T2T3
In de wolk110105155100000
Grens brandbare wolk
110105155100000
Buiten de wolk>110>105>1550000

Omvang brandbare wolk

Tabel Overdruk bij Gaswolk Explosie

Wanneer de brandbare wolk is ingesloten en wordt ontstoken kan naast warmtestraling ook een overdruk effect ontstaan. Bij het bepalen van de effectafstanden voor overdruk is uitgegaan van een volledige detonatie. De genoemde afstanden zijn gemeten vanaf het ontstekingspunt waar de brandbare wolk wordt ontstoken. Dit punt is  hieronder voor de verschillende gebieden aangegeven.

Afstand tussen bron en het midden van de brandbare wolk bij F1,5

 • Stedelijk gebied : 55 meter
 • Verstedelijkt landelijk gebied : 55 meter
 • Landelijk gebied : 80 meter

overdruk-plaatje

Stedelijk gebiedVerstedelijkt landelijkLandelijkOverdruk (bar)Schade aan objecten
F 1,5F 1,5F 1,5
Zone A ≤ 20≤ 20≤ 25≥ 0,80Totale verwoesting
Volledige instorting van gebouwen. Meer
dan 75% van alle buitenmuren zijn
ingestort.
Grens zone A2020250,80
Zone B20 - 3020 - 3025 - 350,80 tot 0,35Zware schade
Onherstelbare schade. 50-70% van de
buitenmuren zijn zwaar beschadigd.
Overige muren zijn onbetrouwbaar
geworden.
Grens zone B3030350,35
Zone C30 - 5030 - 5035 - 550,35 tot 0,17Gemiddelde schade
Beschadigde daken, ernstige
beschadigingen aan draagconstructies,
ontzette muren, scheuren in gevels.
Grens zone C5050550,17
Zone D50 -22050 - 22055 - 2400,17 tot 0,03Lichte schade
Ruitbreuk en schade aan deurposten.
Bewoonbaar na kleine reparaties.
Herstelbare schade.
Grens zone D2202202400,03
Zelfredzaamheid en Handelingsperspectief

Aanwezige personen zijn na het ontstaan van een wolkbrand op zichzelf en anderen aangewezen. In onderstaande afbeelding zijn mogelijke handelingsperspectieven weergegeven. [9]

Mogelijk handelingsperspectief

Afhankelijk van de situatie en de inrichting van de omgeving kan het handelingsperspectief verschillen. Snel reageren is noodzakelijk.

 • Voor personen buiten is het handelingsperspectief (haaks op de wind) vluchten. Vluchten tot (ruim) buiten de zichtbare wolk
 • Mochten er schuilmogelijkheden zijn, is een schuilplaats binnen gaan een goed handelingsperspectief.
 • Voor personen binnen is het handelingsperspectief binnen blijven en schuilen achter een muur. Het sluiten van ramen en deuren kan soms (dichtbij de bron) helpen (ramen en deuren wijd open zetten is zeer onverstandig).

Randvoorwaarden

De onderstaande aspecten zijn mede bepalend voor de mogelijkheden op het gebied van zelfredzaamheid. Deze zijn locatie afhankelijk en staan in relatie tot elkaar.

Het verloop van het ongevalsscenario:

 • De snelheid waarmee het scenario wolkbrand zich voltrekt is afhankelijk van het ontstekingsmoment.
 • Na ontsteking zijn direct de effecten merkbaar en duurt de wolkbrand slechts enkele seconden.

Herkenbaarheid van het scenario:

 • Een wolkbrand is door zijn warmtestraling direct waarneembaar door aanwezigen.
 • Als de wolk nog niet ontstoken is, is het mogelijke gevaar van een wolkbrand voor onwetenden niet direct herkenbaar.

Mate van bewustzijn van de gevaren:

 • Weten dat er een ongeval is met een LNG 
 • Weten wat de gevaren zijn van LNG
 • Weten wat je moet doen in geval van een (dreigende) wolkbrand

Gesteldheid van personen:

 • Fysieke gesteldheid
 • Geestelijke  gesteldheid

Aanwezige voorzieningen:

 • Mogelijkheden om haaks op de wind te vluchten
 • Mogelijkheden om te schuilen
Optreden Multidisciplinaire hulpverlening

Optreden brandweer (bestrijdbaarheid)

Mogelijke taken

 • Redden en verlenen van eerste hulp aan slachtoffers
 • Bepalen van het bron- en effectgebied
 • De situatie stabiliseren door middel van het afschermen van de omgeving en uitbreiding voorkomen
 • Ontstane branden in de omgeving blussen
 • Veiligstellen van het bron- en effectgebied
 • Bepalen van mogelijke ontstekingsbronnen en deze elimineren

Randvoorwaarden

 • Repressieve voorbereiding op een wolkbrand op de weg
 • Middelen om de hulpdiensten te alarmeren zoals een dekkend mobiel telefoonnetwerk of eigen netwerk van de vervoerder
 • Opkomsttijd van de brandweer
 • Bereikbaarheid over twee verschillende routes vanuit tegengestelde windstreken
 • Openbare bluswatervoorzieningen primair en secundair
 • Dekkend systeem om aanwezigen in het effectgebied te waarschuwen

Multidisciplinair Optreden politie, GHOR en gemeente (Hulpverlening)

Mogelijke taken

Politie

 • Afzetten van het effectgebied
 • Aanwezige personen in het effectgebied laten schuilen of vluchten
 • Gidsen van brandweervoertuigen en ambulances

GHOR

 • Triage en traumabeoordeling
 • Behandelen van slachtoffers
 • Inrichten van een gewondennest
 • Vervoeren van slachtoffers naar ziekenhuizen

Gemeente

 • Opvang en verzorging van personen uit het effectgebied
 • Voorlichting/communicatie over het ongeval
 • Registreren van slachtoffers

Randvoorwaarden

Politie

 • Operationele voorbereiding op het afzetten van een groot effectgebied
 • Voldoende mensen en middelen om het effectgebied af te kunnen zetten
 • Een operationeel mobiliteitsplan

GHOR

 • Operationele voorbereiding op het behandelen en vervoeren van slachtoffers met ernstige brandwonden
 • Veilige werklocatie voor de GHOR
 • Operationeel gewondenspreidingsplan

Gemeente

 • Operationele voorbereiding op het opvangen en verzorgen van personen uit het effectgebied
 • Voldoende locaties en personeel voor de opvang en verzorging van personen uit het effectgebied
 • Operationeel voorlichting- en communicatieplan
Maatregelen

Kansbeperkend

Maatregel Werking van de maatregel
Wegnemen van de risicobron Het wegnemen van de risicobron neemt de kans op het scenario weg.
Begrenzen van de doorzet Minder vervoersbewegingen betekent een vermindering van het aantal keer dat het scenario zich voor kan doen en dus neemt de kans op het scenario af.

Effect en gevolgbeperkend

Maatregel Werking van de maatregel
Afstand houden tot activiteit met gevaarlijke stoffen Dicht bij de plaats van het scenario zijn de effecten het meest merkbaar. De warmtestraling neemt af naarmate de afstand toeneemt.
Verdeling typen gebouwen Door rekening te houden met het type bebouwing kan het aantal mogelijke slachtoffers bij het scenario worden beperkt. Dat kan bijvoorbeeld door het zodanig verdelen van gebouwen in een gebied dat de meer kwetsbare gebouwen worden beschermd door minder kwetsbare gebouwen.
Venstertijden Door gebruik te maken van venstertijden worden de risicovolle en kwetsbare activiteiten gescheiden.  
Bouwwerken als afscherming Ook door middel van bouwwerken, zoals gebouwen of tunnels, kan schaduwwerking gerealiseerd worden. Een gebouw  tussen de  activiteit met gevaarlijke stoffen en kwetsbare objecten/vluchtroutes kan dienen als afscherming. Eerstelijns bebouwing kan een deel van de kracht van de explosie breken.
Objecten loodrecht op de bron plaatsen  Door objecten loodrecht op de risicobron te plaatsen, met de kortste zijde aan de kant van de risicobron, wordt het grootste deel van de gevels beschermd tegen de frontale effecten van een drukgolf.
Obstakelvrije ruimte tussen bron en bebouwing Een obstakelvrije ruimte tussen de risicobron en de risico-ontvanger beperkt rondvliegend puin bij een explosie.
Toepassen van brandwerend metselwerk De keuze van het metselwerk bepaalt de brandwerendheid van de gevel. 
Gebruik maken van minerale wolisolatie Minerale wolisolatie is onbrandbaar.
Toepassen van brand- en hittewerende beglazing Brand- en hittewerende beglazing bestaat uit gelaagd glas, samengesteld uit twee of meer lagen blank floatglas en één of meer speciale opschuimende tussenlagen. In geval van brand vormen deze tussenlagen een beschermend schild.
Toepassen van explosiewerend glas Explosiewerende gelaagde veiligheidsbeglazingen blijven op hun plaats in de sponning na een schokgolf als gevolg van een explosie van buitenaf.
Gebruik maken van houten en stalen kozijnen Houten en stalen kozijnen zijn getest voor een brandwerende toepassing. Kunststof kozijnen (zonder stalen vulling) zijn niet brandwerend.
Scherfwerking beperken Materialen gebruiken die mensen beschermen tegen scherfwerking, zoals daktegels ipv grind.
Dikke gevel Een dikkere gevel kan bescherming bieden tegen een explosie. Het bedekken van de muur met cortenstaal kan een gevel ook explosiebestendig maken.
Stevige wanden Wanden voorzien van blastproof wallpaper kunnen het risico op verwondingen door rondvliegend puin beperken.
Toepassen van een gesprinkelde buitengevel Bij een gesprinkelde buitengevel wordt water automatisch over de gevel gespoten in geval van een calamiteit.
Hoogteverschillen creëren en benutten Door hoogteverschillen in de omgeving te creëren of te benutten kan schaduwwerking gerealiseerd worden om mensen meer tijd te bieden om te vluchten naar veiligere plekken. Hoogteverschillen kunnen bijvoorbeeld gecreëerd worden door het aanbrengen van een wal of scherm.
Aarden wal aanbrengen Door een aarden wal aan te brengen tussen de risicobron en de risico-ontvanger wordt de risico-ontvanger bij een explosie afgeschermd van rondvliegende scherven/puin en de drukgolf wordt afgebogen.

Bevordering van de zelfredzaamheid

Maatregel Werking van de maatregel
Duidelijke vluchtroutes aanbrengen Door duidelijke vluchtroutes aan te brengen kunnen mensen het gebied gemakkelijker verlaten. 
Risicocommunicatie Door te communiceren over de mogelijke scenario’s in een gebied het bete handelingsperspectief worden mensen zich meer bewust van wat ze moeten doen bij het scenario.
Galerij / trappenhuis aan de schaduwzijde van een gebouw plaatsen Door de galerij/trappenhuis aan de schaduwzijde van een gebouw te realiseren, vormt het gebouw zelf een bescherming tegen de warmtestraling.
Onderhouden schuilplaatsen en vluchtwegen Onderhoud van schuilplaatsen en vluchtwegen is belangrijk, zodat ten alle tijden van een ongeval de schuil- en vluchtmogelijkheden bereikbaar en inzetbaar zijn.
Verzamelplaatsen bepalen en geschikt maken voor een (dreigende) bleve-gaswolkexplosie De verzamelplaats dient dan als een schuilplaats als mensen binnen in het gebouw niet meer voldoende beschermt zijn tegen het scenario.
De (bedrijfs)noodplannen oefenen op een bleve-gaswolkexplosie  Door te oefenen met het bleve-gaswolkexplosie-scenario in de (bedrijfs)noodplannen weten de werknemers wat ze moeten doen in het geval van een echte calamiteit.

Bevordering van de hulpverlening

Maatregel Werking van de maatregel
Werkende communicatiemiddelen Tijdens een ongeval met gevaarlijke stoffen vindt veel van de communicatie plaatst via radio, internet en telefoon. Het is hierbij van belang dat zendmasten op afstand van de activiteiten met gevaarlijke stoffen staan, zodat deze ook tijdens een ongeval werken.
Waarschuwingsmiddelen Voor een snelle en effectieve waarschuwing tijdens een ongeval met gevaarlijke stoffen is het van belang dat een waarschuwingssysteem de mensen in het effectgebied kan bereiken.
Afstemming hulpdiensten Het handelingsperspectief dat aan mensen wordt geboden ten tijden van een ongeval met gevaarlijke stoffen moet worden afgestemd met de inzet van hulpdiensten, zodat de inzet van de hulpdiensten kan aansluiten bij dit handelingsperspectief.
Bluswater Voor een adequate hulpverlening van de brandweer is het van belang dat voldoende bluswater aanwezig is bij de activiteit met gevaarlijke stoffen. Door de waterbron onderdeel te laten zijn van een doorlopend watersysteem, wordt het water steeds aangevuld.
Voorbeeld

Datum: 11 februari 2018
Locatie: China

Datum: 23 januari 2020
Locatie: Lima, Peru

 1. Informatie verkregen bij LNG-Europe, juli 2013
 2. Rekenmethodiek LNG tankstations, v 1.0.2, pagina 32, RIVM, 25 april 2017
 3. Rekenmethodiek LNG tankstations, v 1.0.2, pagina 34, RIVM, 25 april 2017
 4. Rekenmethodiek LNG tankstations, v 1.0.2, pagina 34, RIVM, 25 april 2017
 5. tmac is de tijdsduur met een maximale LEL-contour. tmem is de duur tot de maximale explosieve massa is bereikt. Voor tmem zie Effectsfile
 6. Insluiting kan zijn in bijvoorbeeld een besloten ruimte, bossen of gebieden met veel bebouwing
 7. Bij de slachtofferberekening is uitgegaan van onbeschermde personen.
 8. In Effects respectievelijk: city centre, cultivated land en open flat terrain
 9. In deze beschrijving wordt uitgegaan een wolkbrand. Mocht de wolk nog niet zijn ontstoken is er tijd voor het handelingsperspectief. Wanneer de wolk is ontbrand is er geen handelingsperspectief.

Tankwagen LNG – Plasbrand

Algemene beschrijving Door een botsing scheurt de tank open. Een groot deel van de LNG komt als vloeistof vrij en een kleiner deel als gas. De vloeistof verspreid zich over de grond en kan eenvoudig ontsteken. Na ontsteking van de plas brand deze binnen 2 minuut op. Zonder ontstekingsbron duurt het 18 minuten voordat de plas verdampt is.
Effecten Het effect van een plasbrand is warmtestraling. Hierdoor kunnen slachtoffers, schade en brand in de omgeving ontstaan. 

De tanks in Nederland zijn dubbelwandig uitgevoerd waardoor er een grote impact nodig is om de tank te laten openscheuren.

Toon alle gedetailleerde informatie Verberg alle gedetailleerde informatie

Parameters effectberekeningen
Modelleringssoftware
Effectsfile
TNO Effects 10.0.6: Liquified Gas Instantaneous Release
(AMINAL model), Pool fire: Two zone model
Rew & Hulbert.
Uitgangspunten  
Stofnaam Methaan
Systeemgrootte 55 m3
Massa in tank 21.000 kg
Plasoppervlakte 1200 m[1]
Temperatuur in tankwagen
-150 °C [2]
Dampdruk 2,4 bar [3]
Omgevingstemperatuur 9 °C
Windsnelheid op 10 m hoogte 5 m/s
Blootstellingduur personen 20 s [4]
Resultaten
Massa uitgeregend in een plas 18000 kg
Duur van de plasbrand 2 min
Max diameter brandbare plas 40 m
Lengte van de vlammen 70 m
warmtestralingsintensiteit 265 kW/m2 helder deel van de vlam
155 kW/m2 roetende deel van de vlam

Kans van optreden

De kans op een plasbrand na een ongeval met een tankwagen LNG wordt bepaalt door de kans op een ongeval, de kans dat daarbij LNG uitstroomt, de kans op instantaan uitstromen en de kans op ontsteking van de plas. De kans op de ontsteking van de vloeibare LNG is niet bekend. Deze kans wordt per tankwagen, per jaar, per weg-kilometer geschat op [7]:

   N ongeval N uitstroming  N instantaan uitstroming ontsteking plas N scenario
Binnen bebouwde kom 5.9 x 10-7  0.0018     0.35 ? = ?
Buiten bebouwde kom 3.6 x 10-7 0.0102 0.35 ? = ?
Autosnelweg  8.3 x 10-8 0.0156 0.35 ? = ?

Factoren die de kans van optreden verkleinen zijn:

 • Het aantal transportbewegingen verminderen;
 • Weginrichting optimaliseren (bijvoorbeeld door het beperken van bochten, kruisingen, wegversmallingen, in-en uitvoegstroken);
 • Toegestane rijsnelheid verlagen;
 • Wegen met vluchtstrook.
Effecten

Het effect van een plasbrand is warmtestraling. Hierdoor kunnen slachtoffers, schade en brand in de omgeving ontstaan. warmtestraling is in combinatie met de blootstellingsduur bepalend voor het slachtoffer- en schadebeeld. In de tabel hieronder zijn de effecten van warmtestraling weergegeven.

In de onderstaande tabellen zijn de effecten van warmtestraling weergegeven. De tabel effectafstanden en gevolgen geeft 3 ringen aan. Binnen de eerste ring komt 99% van de aanwezigen te overlijden. In de tweede ring komen aanwezigen te overlijden of kunnen slachtoffer worden. In de derde ring vallen geen doden maar kunnen aanwezigen nog wel slachtoffer worden. De grens van de derde ring geeft aan tot waar eerstegraads brandwonden kunnen voorkomen. Afhankelijk van de afstand tot het ongeval en de bescherming van bijvoorbeeld gebouwen komen mensen te overlijden (†) of raken gewond: van zeer zwaargewond (T1) tot lichtgewond (T3). Het type trauma is brandwonden over een groot deel van het lichaam. De schade aan objecten varieert van onherstelbare schade tot lichte schade. De effectafstanden zijn berekend vanaf het midden van de plas. Daarnaast wordt het verwachte percentage slachtoffers van de in een gebied aanwezige personen weergegeven [5].

De tabel effectafstanden en gevolgen is aangevuld met de onderliggende grafieken met het verloop van letaliteit (percentage doden) versus afstand, warmtestraling versus afstand en warmtestralingscontouren.

Tabel effectafstanden en gevolgen [6]

Tabel effecten personen buiten

Effectafstand
(meter)
Warmtestraling
(kW/m2)
Slachtoffers buiten
(0 % bescherming)
Slachtoffers buiten zomerkleding
(40 % bescherming)
Slachtoffers buiten winterkleding
(85 % bescherming)
T1T2T3T1T2T3T1T2T3
1e ring ≤ 80≥ 35100000100000841600
Grens 1e ring: 99% letaal
803599100100000158410
2e ring80 tot 15035 tot 10391104826250486331148
Grens 2e ring: 1% letaal15010110871108701187
3e ring150 tot 20010 tot 4000290002900029
Grens 3e ring: 1% 1e grd brw 2004000100010001

Tabel effecten personen binnen en schade aan objecten

Effectafstand
(meter)
Warmtestraling
(kW/m2)
Schade aan objectenSlachtoffers binnen (0% bescherming)
T1T2T3
1e ring ≤ 80≥ 35Onherstelbare schade
Alle brandbare materialen gaan branden
315014
Grens 1e ring
803542045
2e ring80 tot 15035 tot 10Gemiddelde schade
Brandhaarden, vervorming van hout en kunststof.
Breuk dubbelglas tot 86 meter.
10012
Grens 2e ring150100000
3e ring150 tot 20010 tot 4Lichte schade
Geen branden, afbladderen verf en ernstige verkleuringen.
Breuk enkel glas tot 114 meter.
0000
Grens 3e ring20040000

Grafiek Letaliteit vs. afstand

LNG poolfire letaliteit

 

 

Grafiek warmtestraling vs. afstand

LNG poolfire warmtestraling

 

Contouren warmtestraling

LNG plasbrand contouren

Zelfredzaamheid en Handelingsperspectief

Aanwezige personen zijn na het ontstaan van een plasbrand op zichzelf en anderen aangewezen. In onderstaande afbeelding zijn mogelijke handelingsperspectieven weergegeven. [7]

Mogelijk handelingsperspectief

Afhankelijk van de situatie en de inrichting van de omgeving kan het handelingsperspectief verschillen. Snel reageren is bevorderlijk.

 • Voor personen buiten is het handelingsperspectief vluchten (uit het zicht van de brand, onder dekking van objecten zoals muren).
 • Als er schuilmogelijkheden zijn, is dekking zoeken of een schuilplaats binnen gaan een goed handelingsperspectief.
 • Voor personen binnen is het handelingsperspectief binnen blijven en schuilen (sluiten van binnendeuren vertraagt de uitbreiding van een eventuele brand).
 • Als secundaire branden optreden, is het handelingsperspectief vluchten aan de schaduwzijde van het gebouw ten opzichte van de plasbrand (extra beschermende kleding beperkt de blootstelling).

Randvoorwaarden

De onderstaande aspecten zijn mede bepalend voor de mogelijkheden op het gebied van zelfredzaamheid. Deze zijn locatie afhankelijk en staan in relatie tot elkaar.

Het verloop van het ongevalsscenario:

 • De snelheid waarmee het scenario plasbrand zich voltrekt is afhankelijk van het ontstekingsmoment.
 • Na ontsteking zijn direct of in korte tijd de effecten merkbaar en duurt de brand niet langer dan 2 minuten.

Herkenbaarheid van het scenario:

 • Een plasbrand is door zijn hitte ontwikkeling direct waarneembaar voor de aanwezigen.
 • Als de plas nog niet ontstoken is, is het mogelijke gevaar niet direct herkenbaar.

Mate van bewustzijn van de gevaren:

 • Weten dat er een ongeval is met een tankwagen LNG
 • Weten wat de gevaren zijn van LNG
 • Weten wat je moet doen in geval van een (dreigende) plasbrand

Gesteldheid van personen:

 • Fysieke gesteldheid
 • Geestelijke gesteldheid

Aanwezige voorzieningen:

 • Mogelijkheden om van de bron af te vluchten
 • Mogelijkheden om te schuilen
Optreden Multidisciplinaire hulpverlening

Optreden brandweer (bestrijdbaarheid)

De plasbrand van dit scenario is van  korte duur. De hulpverlening komt ter plaatse na afloop van de plasbrand. Daardoor ligt bij dit scenario de nadruk op redden/evacueren, uitbreiding voorkomen en blussen van secundaire branden.

Mogelijke taken 

De brandweer start met de processen:

 • Redden en verlenen van eerste hulp aan slachtoffers (zie slachtoffers);
 • Bepalen van het bron- en effectgebied;
 • Voorkomen van uitbreiding en beperken van effecten door middel van het afschermen van de omgeving;
 • Stabiliseren van het incident en ontstane branden in de omgeving blussen;
 • Waarschuwen bevolking. [8]

Relevante aspecten bij het optreden van de brandweer zijn:

 • Passende(grootschalige) slagkracht brandweer (zie capaciteit);
 • Opkomsttijd van de brandweer (zie opkomst/inzettijd) ;
 • Effectieve (grootschalige)bluswatervoorziening (zie bluswatervoorzieningen);
 • Beschikbaarheid alarmeringssysteem om aanwezigen in het effectgebied te waarschuwen.
 • Toegankelijkheid gebied [9]

Capaciteit [10]:

 • Benodigde omvang slagkracht is afhankelijk van de omgeving. Bij dit incident is uitgegaan van verstedelijkt gebied [11]. 
 • Houdt rekening met de inzet van een peloton (4  tankautospuiten)  voor redding/evacuatie en hulpverlening aan slachtoffers naar het gewondennest.[12]
 • Houdt rekening met de inzet van een tweede peloton (4 tankautospuiten) voor het koelen/blussen van de (omliggende) bebouwing [13].  Door de warmtestraling kunnen secundaire branden ontstaan in de eerste en tweede ring.

Opkomst/inzettijd [14]

Schematische weergave incident verloop grootschalig brandweer optreden

30 minuten
 • Norm opkomsttijd eerste peloton [15] De start van de hulpverlening van 1-4 tankautospuiten wordt vastgesteld via het dekkingsplan.
45 minuten
 • Beschikbaarheid aanvullend tweede peloton met een richttijd van 8 uur inzettijd.
60 minuten
 • Inzettijd aanvullende grootschalige watervoorziening.
  [16]

Bluswatervoorziening

 • Het waterleidingnet met ondergrondse brandkranen (primaire bluswatervoorziening) heeft onvoldoende capaciteit.
 • Voldoende openbare secundaire bluswatervoorziening  is noodzakelijk  ten behoeve van koeling/blussing omliggende bebouwing (bij voorkeur binnen 1 km doorlopend watersysteem met minimaal 80 cm. diepte)
 • Benodigde capaciteit is 6000 l/min voor 4 uur [17] voor 3 tankautospuiten 3x2000l/min.[18]

Indicatie bepaling capaciteit slachtoffers [14]

 • In de hectische fase komt via burgerhulp de redding op gang van slachtoffers met brandwonden. Na ontsteking duurt de brand 4 minuten. De prioriteit zal uitgaan naar het redden en helpen vervoeren van slachtoffers naar het gewondennest van de ambulance.
 • Noodzakelijke opschaling/bijstand wordt bepaald op basis van inschatting aantal slachtoffers.
 • Een indicatiebepaling van het aantal personen op een specifieke locatie is mogelijk via het invoeren van de effectafstanden in Bag populatieservice

Optreden Geneeskundige hulpverlening

De geneeskundige hulpverlening start met de processen: triage en traumabeoordeling [20]  , behandelen van slachtoffers, inrichten van een gewondennest en vervoer naar ziekenhuizen. Aandachtspunt is mogelijkheid om te kunnen keren/vertrekken voor ambulances. Na een plasbrand verlenen omstanders hulp. Een deel van de slachtoffers komt als zelfverwijzer op de eerste hulp.
Relevante aspecten bij de effecten van een plasbrand zijn: aantal slachtoffers, type slachtoffers en type letsel. Deze zijn locatie afhankelijk en staan in relatie tot elkaar.

Aantal slachtoffers

<10
 • In beginsel zijn voldoende middelen op de ambulances aanwezig.  Voor specialistische hulpverlening aan kinderen zijn minder hulpmiddelen aanwezig waardoor middelen snel zijn uitgeput.
> 10
 • Het LPCGBI treedt in werking [21].
 • De leidraad GGB kan in werking worden gesteld. [22]
> 250
 • De grens wordt bereikt van het aantal slachtoffers dat kan worden vervoerd. Uitgegaan wordt van 250 slachtoffers waarvan 25 T1, 75 T2 en 150 T3. [23]

Type slachtoffers

 • Aandachtspunt is operationele voorbereiding op het behandelen van kinderen met ernstige brandwonden (locatiespecifiek). Dit vereist een aangepast gewondenspreidingsplan. [24]
 • Aandachtspunt is hulp aan verminderd zelfredzame personen (zorginstellingen).

Type letsel

 • Door warmtestraling ontstaan uitwendige brandwonden. Bij inademing van hete gassen ontstaat inhalatietrauma.
 • Stabilisatie van brandwondenslachtoffers is mogelijk in elk level 1 ziekenhuis  [25]. Specialistische behandeling van brandwonden kan in een beperkt aantal centra in Nederland plaatsvinden [26].
 • Extra aandacht bij de operationele voorbereiding is noodzakelijk bij verhoogde kans op slachtoffers uit de groep van ouderen en kinderen.
 • Een langdurig traject van nazorg restletsel en psychotrauma  [27] is te verwachten.

Optreden politie en gemeente (Hulpverlening)

Mogelijke taken

Politie

 • Afzetten van het effectgebied
 • Aanwezige personen in het effectgebied laten schuilen of vluchten
 • Gidsen van brandweervoertuigen en ambulances

 

Gemeente

 • Opvang en verzorging van personen uit het effectgebied
 • Voorlichting/communicatie over het ongeval
 • Registreren van slachtoffers

Randvoorwaarden

Politie

 • Operationele voorbereiding op het afzetten van een groot effectgebied
 • Voldoende mensen en middelen om het effectgebied af te kunnen zetten
 • Een operationeel mobiliteitsplan

Gemeente

 • Operationele voorbereiding op het opvangen en verzorgen van personen uit het effectgebied
 • Voldoende locaties en personeel voor de opvang en verzorging van personen uit het effectgebied
 • Operationeel voorlichting- en communicatieplan
Maatregelen

Kans

Maatregel Werking van de maatregel
 Wegnemen van de risicobron Het wegnemen van de risicobron zorgt ervoor dat het scenario niet meer kan plaatsvinden.
Begrenzen van de doorzet Minder vervoersbewegingen betekent een vermindering van het aantal keer dat het scenario zich voor kan doen en dus neemt de kans op het scenario af.

Effect en gevolg

Maatregel Werking van de maatregel
Afstand houden tot activiteit met gevaarlijke stoffen Dicht bij de plaats van het scenario zijn de effecten het meest merkbaar. De warmtestraling neemt af naarmate de afstand toeneemt.
Verdeling typen gebouwen Door rekening te houden met het type bebouwing kan het aantal mogelijke slachtoffers bij het scenario worden beperkt. Dat kan bijvoorbeeld door het zodanig verdelen van gebouwen in een gebied dat de meer kwetsbare gebouwen worden beschermd door minder kwetsbare gebouwen.
Hoogteverschillen creëren en benutten Brandende vloeistoffen verspreiden zich naar het laagste punt in de omgeving. Door hoogteverschil aan te brengen, kan voorkomen worden dat de plasbrand zich kan verspreiden naar het te beschermen gebied. Hoogteverschillen kunnen gecreëerd worden door wallen of het op afschot leggen van oppervlak.
Ballastbed of droge greppel aanleggen In een ballastbed/greppel/(droge) bermsloot langs transportroutes voor gevaarlijke stoffen kunnen (brandende) vloeistoffen worden opgevangen om verspreiding naar de omgeving tegen te gaan.
Scherm/keerwand aanbrengen Door een scherm met aaneengesloten funderingsvoet, keerwand of andere obstakels zoals een stoeprand te plaatsen tussen de activiteit met gevaarlijke stoffen en het te beschermen gebied, kunnen brandende vloeistoffen worden gestopt voordat ze het gebied bereiken. 
Toepassen van brandwerend metselwerk De keuze van het metselwerk bepaalt de brandwerendheid van de gevel. 
Gebruik maken van minerale wolisolatie Minerale wolisolatie is onbrandbaar.
Toepassen van brand- en hittewerende beglazing Brand- en hittewerende beglazing bestaat uit gelaagd glas, samengesteld uit twee of meer lagen blank floatglas en één of meer speciale opschuimende tussenlagen. In geval van brand vormen deze tussenlagen een beschermend schild.
Gebruik maken van houten en stalen kozijnen Houten en stalen kozijnen zijn getest voor een brandwerende toepassing. Kunststof kozijnen (zonder stalen vulling) zijn niet brandwerend.
Gebruik maken van dakpannen Dakpannen houden straling tegen en zijn onbrandbaar.
Toepassen van een gesprinkelde buitengevel Bij een gesprinkelde buitengevel wordt water automatisch over de gevel gespoten in geval van een calamiteit.
Riolering geschikt maken voor opvang Het rioolstelsel kan gebruikt worden voor snelle opvang van gevaarlijke stoffen. In het rioolstelsel dienen wel voorzieningen aangebracht te worden waardoor gevaarlijke stoffen zich niet vrij kunnen verspreiden. Daarbij is extra aandacht nodig voor mogelijke ontsteking met kans op brand en explosie. 

Zelfredzaamheid

Maatregel Werking van de maatregel
Duidelijke vluchtroutes aanbrengen Door duidelijke vluchtroutes aan te brengen kunnen mensen het gebied gemakkelijker verlaten. 
Verzamelplaatsen bepalen en geschikt maken voor een (dreigende) plasbrand De verzamelplaats dient dan als een schuilplaats als mensen binnen in het gebouw niet meer voldoende beschermt zijn tegen het scenario.
Galerij / trappenhuis aan de schaduwzijde van een gebouw plaatsen Door de galerij/trappenhuis aan de schaduwzijde van een gebouw te realiseren, vormt het gebouw zelf een bescherming tegen de warmtestraling
Risicocommunicatie Door te communiceren over de mogelijke scenario’s in een gebied het bete handelingsperspectief worden mensen zich meer bewust van wat ze moeten doen bij het scenario.
Onderhouden schuilplaatsen en vluchtwegen Onderhoud van schuilplaatsen en vluchtwegen is belangrijk, zodat ten alle tijden van een ongeval de schuil- en vluchtmogelijkheden bereikbaar en inzetbaar zijn.
De (bedrijfs)noodplannen oefenen op een plasbrand  Door te oefenen met het plasbrandscenario in de (bedrijfs)noodplannen weten de werknemers wat ze moeten doen in het geval van een echte calamiteit.

Hulpverlening

Maatregel Werking van de maatregel
Bluswater Voor een adequate hulpverlening van de brandweer is het van belang dat voldoende bluswater aanwezig is bij de activiteit met gevaarlijke stoffen. Door de waterbron onderdeel te laten zijn van een doorlopend watersysteem, wordt het water steeds aangevuld.
Waarschuwingsmiddelen Voor een snelle en effectieve waarschuwing tijdens een ongeval met gevaarlijke stoffen is het van belang dat een waarschuwingssysteem de mensen in het effectgebied kan bereiken.
Werkende communicatiemiddelen Tijdens een ongeval met gevaarlijke stoffen vindt veel van de communicatie plaatst via radio, internet en telefoon. Het is hierbij van belang dat zendmasten op afstand van de activiteiten met gevaarlijke stoffen staan, zodat deze ook tijdens een ongeval werken.
Afstemming hulpdiensten Het handelingsperspectief dat aan mensen wordt geboden ten tijden van een ongeval met gevaarlijke stoffen moet worden afgestemd met de inzet van hulpdiensten, zodat de inzet van de hulpdiensten kan aansluiten bij dit handelingsperspectief.
Voorbeeld

Andere suggesties voor een LNG plasbrand kunnen gemaild worden naar info@scenarioboekev.nl

 1. PGS3
 2. Rekenmethodiek LNG tankstations, v 1.0.2, pagina 32, RIVM, 25 april 2017
 3. Rekenmethodiek LNG tankstations, v 1.0.2, pagina 34, RIVM, 25 april 2017
 4. Handleiding Risicoberekeningen Bevi, v3.3, hfst 3.4, RIVM, 1 juli 2015.
 5. Bij de slachtofferberekening is uitgegaan van onbeschermde personen. In een toekomstige versie zal onderscheid worden gemaakt tussen drie beschermingsniveaus: geen bescherming, zomerkleding en winterkleding
 6. Onderbouwing-van-de-slachtofferinschatting-van-het-scenarioboekEV.
 7. In deze beschrijving wordt uitgegaan een plasbrand. Mocht de plas nog niet zijn ontstoken is er meer tijd voor het handelingsperspectief.
 8. goed werkend internet en mobiele telefonie, buurten ten behoeve van zelfredzaamheid, risicocommunicatieplan
 9. tweezijdig toegankelijk, vluchtroute scheiden van route voor hulpdiensten, vluchtroute van de risicobron af Handreiking Bluswatervoorziening en bereikbaarheid 2019Hoofdstuk 4
 10. Verlies van capaciteit, die nodig voor gelijktijdige redding of eerste hulp aan slachtoffers is buitenbeschouwing gelaten, doordat deze situationeel is.
 11. Bij buitengebied is geen afscherming naar omliggende gebouwen nodig
 12. Er bestaat kans op een scenario waarbij na niet directe ontsteking, afdekken van de plas nog mogelijk is. Een aanvullend schuimblusvoertuig is dan noodzakelijk. De hiervoor benodigde hoeveelheid schuim is ca. 660 l. Handreiking Bluswatervoorziening en bereikbaarheid 2019bijlage 3. De inzet van een tweede peloton is dan niet noodzakelijk
 13. Uitgangspunt: in het incidentgebied met een straal van 50m, een omtrek van ca. 300m en 50% bebouwing zal een gevellengte van ca. 150m moeten worden gekoeld/geblust. Op basis van het kengetal van 50m per TS zijn hiervoor ten minste 3TS-en nodig
 14. Visie Grootschalig Brandweer Optreden 2012-2016 en
  Doorontwikkeling Grootschalig Brandweer Optreden(GBO) september 2018 visie 2.0
 15. Norm inzetbaarheid eerste basispeloton (alle 4 tankautospuiten) is 30 minuten  doorontwikkeling Grootschalig Brandweeroptreden p20
 16. Er bestaat kans op een scenario waarbij na niet directe ontsteking, afdekken van de plas nog mogelijk is. Een aanvullend schuimblusvoertuig is dan noodzakelijk. De hiervoor benodigde hoeveelheid schuim is ca. 660 l. Handreiking Bluswatervoorziening en bereikbaarheid 2019bijlage 3. De inzet van een tweede peloton is dan niet noodzakelijk. Het oproepen van een specialistische schuimbluseenheid  kost <60 minuten voor een plas tot 1500m².
 17. Handreiking Bluswatervoorziening en bereikbaarheid 2019bijlage 3
 18. Peloton Grootschalige watervoorziening: Capaciteit: 2×4000 l/min over 1 km of 2 x 2000l/min over 2,5 km. Afstand locatie tot geschikte waterwinplaats en slangenweg bepaalt de inzettijd>1,5 uur.
 19. Visie Grootschalig Brandweer Optreden 2012-2016 en
  Doorontwikkeling Grootschalig Brandweer Optreden(GBO) september 2018 visie 2.0
 20. De Nederlandse slachtofferregistratiekaart p.3. oktober 2006
 21. LPCGBI p.1 september 2013
 22. Leidraad GGB p.12 december 2015
 23. Leidraad GGB p.10 december 2015
 24. Voor kinderen is ander materiaal benodigd. Ouders en kinderen worden bij voorkeur bij elkaar geplaatst. Dit is een complexe factor in het gewondenspreidingsplan
 25.  landelijk netwerk acute zorg www.lnaz.nl 
 26. Beverwijk, Rotterdam, Groningen
 27. casus ” Het Hemeltje” Volendam

Tankwagen LNG – Warme BLEVE

weg-lpg-tankwagen-warmebleve

Algemene beschrijving Een warme BLEVE wordt veroorzaakt doordat een aanwezige brand de druk in de LNG-tank doet oplopen. Hierdoor bezwijkt de tank. LNG komt vrij en veroorzaakt een drukgolf en een vuurbal.
Effecten De effecten van een warme BLEVE zijn warmtestraling, overdruk en scherfwerking. Deze effecten kunnen slachtoffers, schade en brand in de omgeving veroorzaken. 

De tanks in Nederland zijn dubbelwandig uitgevoerd en voorzien van veiligheidsmaatregelen, waardoor de kans op een warme BLEVE zeer klein is [1] en [2]. Ondanks de zeer kleine kans wordt het LNG BLEVE scenario wel gepresenteerd om inzicht te houden in wat kan gebeuren als maatregelen niet zijn genomen.

Toon alle gedetailleerde informatie Verberg alle gedetailleerde informatie

Parameters effectberekeningen
Modelleringsoftware
Effectsfile
TNO Effects 10.0.6: Dynamic BLEVE model; Explosion Rupture of vessels.
Uitgangspunten  
Stofnaam Methaan
Systeemgrootte 55 m3 [3]
Maximale vullingsgraad 95%
Initiële massa in de tank 21.000 kg
Massa betrokken in de BLEVE
19.600 kg [4]
Druk waarbij de tank bezwijkt 11,1 bar [5]
Temperatuur in tankwagen -150 °C [6]
Tank bezwijkt bij temperatuur -120 °C
Omgevingstemperatuur 9 °C
Tank op oplegger nee [7]
Fragmenten 2 delen en een romp
Resultaten  
Duur vuurbal 11 s
Diameter van de vuurbal 160 m
Hoogte van de vuurbal 230 m
Kans van optreden

De kans op een warme (BLEVE) na een ongeval met een tankwagen LNG wordt bepaalt door de kans op een ongeval, de kans dat daarbij LNG vrijkomt, de kans op instantaan falen en de kans op een directe ontsteking. In de HART wordt geen onderscheid gemaakt tussen een warme en een koude BLEVE. De kans op een BLEVE wordt per tankwagen, per jaar, per weg-kilometer geschat op [7]:

   N ongeval N uitstroming  N instantaan falen N directe ontsteking N scenario
Binnen bebouwde kom 5.9 x 10-7  0.0018     0.35 0.8 = 3.0 x 10-10
Buiten bebouwde kom 3.6 x 10-7 0.0102 0.35 0.8 = 1.0 x 10-9
Autosnelweg  8.3 x 10-8 0.0156 0.35 0.8 = 3.6 x 10-10

Factoren die de kans van optreden verkleinen zijn:

 • Het aantal transportbewegingen verminderen;
 • Weginrichting optimaliseren (bijvoorbeeld door het beperken van bochten, kruisingen, wegversmallingen, in-en uitvoegstroken);
 • Toegestane rijsnelheid verlagen;
 • Wegen met vluchtstrook.
Effecten

De effecten van een warme BLEVE zijn warmtestraling, overdruk en scherfwerking  [8]. Deze effecten kunnen slachtoffers, schade en brand in de omgeving veroorzaken.  Het slachtofferbeeld buiten wordt voornamelijk bepaald door de warmtestraling en niet door de overdruk [9] Gebouwen kunnen bescherming bieden tegen de warmtestraling, maar moeten dan wel bestand zijn tegen de overdruk.

In de onderstaande tabellen zijn de effecten van warmtestraling en overdruk apart weergegeven. De tabel effectafstanden en gevolgen geeft 3 ringen aan. Binnen de eerste ring komt 99% van de aanwezigen te overlijden. In de tweede ring komen aanwezigen te overlijden of kunnen slachtoffer worden. In de derde ring vallen geen doden maar kunnen aanwezigen nog wel slachtoffer worden. De grens van de derde ring geeft aan tot waar eerstegraads brandwonden kunnen voorkomen. Afhankelijk van de afstand tot het ongeval en de bescherming van bijvoorbeeld gebouwen komen mensen te overlijden (†) of raken gewond: van zeer zwaargewond (T1) tot lichtgewond (T3). De schade aan objecten varieert van onherstelbare schade tot lichte schade. De effectafstanden zijn berekend vanaf de tankwagen.

De tabel effectafstanden en gevolgen is aangevuld met de onderliggende grafieken met het verloop van letaliteit (percentage doden) versus afstand en warmtestraling versus afstand. Naast de warmtestralingseffecten is een tabel met overdrukschade aan objecten binnen 4 zones weergegeven. Hierbij is de grafiek met het verloop van de overdruk versus afstand afgebeeld.

Tabel effectafstanden en gevolgen [10]

Effectafstand
(meter)
Warmtestraling
(kW/m2)
Slachtoffers buiten
(0 % bescherming)
Slachtoffers buiten zomerkleding
(40 % bescherming)
Slachtoffers buiten winterkleding
(85 % bescherming)
T1T2T3T1T2T3T1T2T3
1e ring ≤ 90≥ 125100000100000891100
Grens 1e ring: 99% letaal
9012599100100000158410
2e ring90 tot 220125 tot 30351105224210525291152
Grens 2e ring: 1% letaal22030110861108601186
3e ring220 tot 34530 tot 10000270002700027
Grens 3e ring: 1% 1e grd brw 34510000100010001
Effectafstand
(meter)
Warmtestraling
(kW/m2)
Schade aan objectenSlachtoffers binnen ten gevolge van warmtestraling en overdruk
(0% bescherming)
T1T2T3
1e ring ≤ 90≥ 125Onherstelbare schade
Alle brandbare materialen gaan
branden
40605
Grens 1e ring
901252312016
2e ring90 tot 220125 tot 30Gemiddelde schade
Brandhaarden, ruitbreuk, vervorming van hout en kunststof.
21022
Grens 2e ring220300001
3e ring220 tot 34530 tot 10Lichte schade
Geen branden, afbladderen verf en ernstige verkleuringen.
0000
Grens 3e ring345100000

Grafiek letaliteit vs. afstand

bedrijf-lng-warme-bleve-afstand-letaliteit

Grafiek warmtestraling vs. afstand

bedrijf-lng-warme-bleve-afstand-hittestraling

Tabel overdruk

Effectafstand
(meter) *
Overduk
(bar) **
Schade aan objecten
Zone A ≤ 20≥ 0,80Totale verwoesting
Volledige instorting van gebouwen. Meer dan 75% van alle buitenmuren zijn ingestort.
Grens zone A
200,80
Zone B20 tot 300,80 tot 0,35Zware schade
Onherstelbare schade. 50% - 70% van de buitenmuren zijn zwaar beschadigd. De overige muren zijn onbetrouwbaar geworden.
Grens zone B300,35
Zone C30 tot 400,35 tot 0,17Gemiddelde schade
Beschadigde daken, ernstige beschadigingen aan draagconstructies, ontzette muren, scheuren in gevels.
Grens zone C400,17
Zone D40 tot 1500,17 tot 0,03Lichte schade
Ruitbreuk en schade aan deurposten (tot ± 45 m). Bewoonbaar na kleine reparaties. Herstelbare schade.
Grens zone D1500,03Tot op 180 m (0,02 bar) treedt 1% Ruitbreuk dubbel glas op.

Grafiek overdruk vs. afstand

bedrijf-lng-warme-bleve-afstand-overdruk

Zelfredzaamheid en Handelingsperspectief

Aanwezige personen zijn na het ontstaan van een BLEVE op zichzelf en anderen aangewezen. In onderstaande afbeelding zijn mogelijke handelingsperspectieven weergegeven. [11]

Mogelijk handelingsperspectief

Afhankelijk van de situatie en de inrichting van de omgeving kan het handelingsperspectief verschillen. Snel reageren is bevorderlijk.

 • Voor personen buiten is het handelingsperspectief vluchten (uit het zicht van de brand, onder dekking van objecten zoals muren).
 • Als er schuilmogelijkheden zijn, is voor personen dekking zoeken of een schuilplaats binnen gaan een goed handelingsperspectief.
 • Voor personen binnen, dichtbij de bron (daar waar gebouwen ontbranden of instorten) is het handelingsperspectief ontruimen en vluchten. [12]
 • Voor personen binnen, op grotere afstand van de bron (daar waar gebouwen niet ontbranden of instorten) is het handelingsperspectief binnenblijven.

Randvoorwaarden

De onderstaande aspecten zijn mede bepalend voor de mogelijkheden op het gebied van zelfredzaamheid. Deze zijn locatie afhankelijk en staan in relatie tot elkaar.

Het verloop van het ongevalsscenario:

 • De snelheid waarmee het scenario BLEVE zich voltrekt is afhankelijk van opwarmingstijd tot de explosie.
 • Na de explosie voltrekt het scenario zich snel en duurt de vuurbal niet langer dan 20 seconden. Dan zijn direct of in korte tijd de effecten in het plangebied merkbaar.

Herkenbaarheid van het scenario:

 • Een BLEVE is door zijn hitte ontwikkeling en knal direct waarneembaar voor aanwezigen.
 • Als de tank wordt aangestraald en nog niet is geëxplodeerd, is het gevaar van de mogelijke explosie voor ontwetende niet direct herkenbaar.

Mate van bewustzijn van de gevaren:

 • Weten dat er een ongeval is met een LNG tankwagen
 • Weten wat de gevaren zijn van LNG
 • Weten wat je moet doen in geval van een (dreigende) BLEVE

Gesteldheid van personen:

 • Fysieke gesteldheid
 • Geestelijke gesteldheid

Aanwezige voorzieningen:

 • Mogelijkheden om van de bron af te vluchten
 • Mogelijkheden om te schuilen
Optreden Multidisciplinaire hulpverlening

Brandweerzorg

Mogelijke taken

 • Redden en verlenen van eerste hulp aan slachtoffers (zie slachtoffers);
 • Bepalen van het bron- en effectgebied;
 • Voorkomen van uitbreiding en beperken van effecten door middel van het afschermen van de omgeving;
 • Stabiliseren van het incident en ontstane branden in de omgeving blussen;
 • Waarschuwen bevolking. [13]

Relevante aspecten 

 • Passende(grootschalige) slagkracht brandweer (zie capaciteit);
 • Opkomsttijd van de brandweer (zie opkomst/inzettijd) ;
 • Effectieve (grootschalige)bluswatervoorziening (zie bluswatervoorzieningen);
 • Beschikbaarheid alarmeringssysteem om aanwezigen in het effectgebied te waarschuwen.
 • Toegankelijkheid gebied [14]

Capaciteit

 • Benodigde omvang slagkracht is afhankelijk van de omgeving. Bij dit incident is uitgegaan van verstedelijkt gebied [15]. 
 • Houdt rekening met de inzet van een peloton (4  tankautospuiten)  voor redding/evacuatie en hulpverlening aan slachtoffers naar het gewondennest.[16]
 • Houdt rekening met de inzet van een tweede peloton (4 tankautospuiten) voor het koelen/blussen van de (omliggende) bebouwing [17].  Door de warmtestraling kunnen secundaire branden ontstaan in de eerste en tweede ring.
 • Houdt rekening met de inzet van ten minste een derde en eventueel vierde peloton brandweerzorg en/of aanvullende specialistische eenheden, in de vorm van technische hulpverlening voor complexe  beknellingen en grootschalige watervoorziening, ten behoeve van de bestrijding van secundaire effecten.

Opkomst/inzettijd [18]

Schematische weergave incident verloop grootschalig brandweer optreden

30 minuten
 • Norm opkomsttijd eerste peloton [19]
 • De start van de hulpverlening van 1-4 tankautospuiten wordt vastgesteld via het dekkingsplan.
45 minuten
 • Norm beschikbaarheid aanvullend tweede peloton met een richttijd van 8 uur inzettijd.
60 minuten
 • Norm beschikbaarheid derrde/vierde peloton met een richttijd van 8 uur inzettijd.
 • Norm inzettijd aanvullende grootschalige watervoorziening.
 • Norm inzettijd Specialistische Redding&Technische hulpverlening
 • Norm inzettijd USAR (4 specialistische reddingsgroepen) is 3 uur.

Bluswatervoorziening

 • Het waterleidingnet met ondergrondse brandkranen (primaire bluswatervoorziening) heeft onvoldoende capaciteit. [20]
 • Na de BLEVE is voldoende openbare secundaire bluswatervoorziening  noodzakelijk  ten behoeve van koeling/blussing omliggende bebouwing bij voorkeur binnen 1 km. [21]

Indicatie bepaling capaciteit slachtoffers [18]

 • In de hectische fase komt via burgerhulp de redding op gang van lichtgewonden en niet beknelde personen. 
 • Noodzakelijke opschaling/bijstand wordt bepaald o.b.v. inschatting aantal slachtoffers.
 • Een indicatiebepaling van het aantal personen op een specifieke locatie is mogelijk via het invoeren van de effectcontouren in de link naar Bag populatieservice
 • Brandbestrijdings Peloton: opheffen van enkelvoudige beknelling in maximaal 4 personenwagens.
 • Peloton Redding&Technische Hulpverlening: Redden en bevrijden van maximaal 4 complexe beknellingen per uur.
 • USAR team: Zoeken, redden en bevrijden na bijv. instortingen gebouwen.

 

Optreden Geneeskundige hulpverlening

De geneeskundige hulpverlening start met de processen: triage en traumabeoordeling [23]  , behandelen van slachtoffers, inrichten van een gewondennest en vervoer naar ziekenhuizen. Aandachtspunt is mogelijkheid om te kunnen keren/vertrekken voor ambulances. Na een BLEVE verlenen omstanders hulp. Een deel van de slachtoffers komt als zelfverwijzer op de eerste hulp.  Er zijn meer slachtoffers te verwachten door warmtestraling dan slachtoffers met mechanisch letsel door overdruk.
Relevante aspecten bij de effecten van een BLEVE zijn: aantal slachtoffers, type slachtoffers en type letsel. Deze zijn locatie afhankelijk en staan in relatie tot elkaar.

Aantal slachtoffers

<10
 • In beginsel zijn voldoende middelen op de ambulances aanwezig.  Voor specialistische hulpverlening aan kinderen zijn minder hulpmiddelen aanwezig waardoor middelen snel zijn uitgeput.
 10
 • Het LPCGBI treedt in werking [24].
 • De leidraad GGB kan in werking worden gesteld. [25]
> 250
 • De grens wordt bereikt van het aantal slachtoffers dat kan worden vervoerd. Uitgegaan wordt van 250 slachtoffers waarvan 25 T1, 75 T2 en 150 T3. [26]

Type slachtoffers

 • Aandachtspunt is operationele voorbereiding op het behandelen van kinderen met ernstige brandwonden (locatiespecifiek). Dit vereist een aangepast gewondenspreidingsplan. [27]
 • Aandachtspunt is hulp aan verminderd zelfredzame personen (zorginstellingen).

Type letsel

 • Door warmtestraling ontstaan uitwendige brandwonden. Overdruk veroorzaakt oog/oor letsel, fracturen door instorting en letsel door ruitbreuk [28]
 • Stabilisatie van brandwondenslachtoffers is mogelijk in elk level 1 ziekenhuis  [29]. Specialistische behandeling van brandwonden kan in een beperkt aantal centra in Nederland plaatsvinden [30].
 • Extra aandacht bij de operationele voorbereiding is noodzakelijk bij verhoogde kans op slachtoffers uit de groep van ouderen en kinderen.
 • Communicatie is mogelijk moeizaam i.v.m. gehoorschade.
 • Nazorg voor psychotrauma (maanden tot jaren) is te verwachten . [31]

Optreden politie en gemeente (hulpverlening)

Mogelijke taken

Politie

 • Afzetten van het effectgebied
 • Aanwezige personen in het effectgebied laten schuilen of vluchten
 • Gidsen van brandweervoertuigen en ambulances

 

Gemeente

 • Opvang en verzorging van personen uit het effectgebied
 • Voorlichting/communicatie over het ongeval
 • Registreren van slachtoffers

Randvoorwaarden

Politie

 • Operationele voorbereiding op het afzetten van een groot effectgebied
 • Voldoende mensen en middelen om het effectgebied af te kunnen zetten
 • Een operationeel mobiliteitsplan

Gemeente

 • Operationele voorbereiding op het opvangen en verzorgen van personen uit het effectgebied
 • Voldoende locaties en personeel voor de opvang en verzorging van personen uit het effectgebied
 • Operationeel voorlichting- en communicatieplan
Maatregelen

Kansbeperkend

Maatregel Werking van de maatregel
Wegnemen van de risicobron Het wegnemen van de risicobron neemt de kans op het scenario weg.
Begrenzen van de doorzet Minder vervoersbewegingen betekent een vermindering van het aantal keer dat het scenario zich voor kan doen en dus neemt de kans op het scenario af.

Effect en gevolgbeperkend

Maatregel Werking van de maatregel
Afstand houden tot activiteit met gevaarlijke stoffen Dicht bij de plaats van het scenario zijn de effecten het meest merkbaar. De warmtestraling neemt af naarmate de afstand toeneemt.
Verdeling typen gebouwen Door rekening te houden met het type bebouwing kan het aantal mogelijke slachtoffers bij het scenario worden beperkt. Dat kan bijvoorbeeld door het zodanig verdelen van gebouwen in een gebied dat de meer kwetsbare gebouwen worden beschermd door minder kwetsbare gebouwen.
Venstertijden Door gebruik te maken van venstertijden worden de risicovolle en kwetsbare activiteiten gescheiden.  
Bouwwerken als afscherming Ook door middel van bouwwerken, zoals gebouwen of tunnels, kan schaduwwerking gerealiseerd worden. Een gebouw  tussen de  activiteit met gevaarlijke stoffen en kwetsbare objecten/vluchtroutes kan dienen als afscherming. Eerstelijns bebouwing kan een deel van de kracht van de explosie breken.
Objecten loodrecht op de bron plaatsen  Door objecten loodrecht op de risicobron te plaatsen, met de kortste zijde aan de kant van de risicobron, wordt het grootste deel van de gevels beschermd tegen de frontale effecten van een drukgolf.
Obstakelvrije ruimte tussen bron en bebouwing Een obstakelvrije ruimte tussen de risicobron en de risico-ontvanger beperkt rondvliegend puin bij een explosie.
Toepassen van brandwerend metselwerk De keuze van het metselwerk bepaalt de brandwerendheid van de gevel. 
Gebruik maken van minerale wolisolatie Minerale wolisolatie is onbrandbaar.
Toepassen van brand- en hittewerende beglazing Brand- en hittewerende beglazing bestaat uit gelaagd glas, samengesteld uit twee of meer lagen blank floatglas en één of meer speciale opschuimende tussenlagen. In geval van brand vormen deze tussenlagen een beschermend schild.
Toepassen van scherfvrij glas Scherfvrije veiligheidsbeglazingen blijven op hun plaats in de sponning na een schokgolf als gevolg van een explosie van buitenaf.[32]
Gebruik maken van houten en stalen kozijnen Houten en stalen kozijnen zijn getest voor een brandwerende toepassing. Kunststof kozijnen (zonder stalen vulling) zijn niet brandwerend.
Scherfwerking beperken Materialen gebruiken die mensen beschermen tegen scherfwerking, zoals daktegels ipv grind.
Dikke gevel Een dikkere gevel kan bescherming bieden tegen een explosie. Het bedekken van de muur met cortenstaal kan een gevel ook explosiebestendig maken.
Stevige wanden Wanden voorzien van blastproof wallpaper kunnen het risico op verwondingen door rondvliegend puin beperken.
Toepassen van een gesprinkelde buitengevel Bij een gesprinkelde buitengevel wordt water automatisch over de gevel gespoten in geval van een calamiteit.
Hoogteverschillen creëren en benutten Door hoogteverschillen in de omgeving te creëren of te benutten kan schaduwwerking gerealiseerd worden om mensen meer tijd te bieden om te vluchten naar veiligere plekken. Hoogteverschillen kunnen bijvoorbeeld gecreëerd worden door het aanbrengen van een wal of scherm.
Aarden wal aanbrengen Door een aarden wal aan te brengen tussen de risicobron en de risico-ontvanger wordt de risico-ontvanger bij een explosie afgeschermd van rondvliegende scherven/puin en de drukgolf wordt afgebogen.

Bevordering van de zelfredzaamheid

Maatregel Werking van de maatregel
Duidelijke vluchtroutes aanbrengen Door duidelijke vluchtroutes aan te brengen kunnen mensen het gebied gemakkelijker verlaten. 
Risicocommunicatie Door te communiceren over de mogelijke scenario’s in een gebied het bete handelingsperspectief worden mensen zich meer bewust van wat ze moeten doen bij het scenario.
Galerij / trappenhuis aan de schaduwzijde van een gebouw plaatsen Door de galerij/trappenhuis aan de schaduwzijde van een gebouw te realiseren, vormt het gebouw zelf een bescherming tegen de warmtestraling.
Onderhouden schuilplaatsen en vluchtwegen Onderhoud van schuilplaatsen en vluchtwegen is belangrijk, zodat ten alle tijden van een ongeval de schuil- en vluchtmogelijkheden bereikbaar en inzetbaar zijn.
Verzamelplaatsen bepalen en geschikt maken voor een (dreigende) bleve-gaswolkexplosie De verzamelplaats dient dan als een schuilplaats als mensen binnen in het gebouw niet meer voldoende beschermt zijn tegen het scenario.
De (bedrijfs)noodplannen oefenen op een bleve-gaswolkexplosie  Door te oefenen met het bleve-gaswolkexplosie-scenario in de (bedrijfs)noodplannen weten de werknemers wat ze moeten doen in het geval van een echte calamiteit.

Bevordering van de hulpverlening

Maatregel Werking van de maatregel
Werkende communicatiemiddelen Tijdens een ongeval met gevaarlijke stoffen vindt veel van de communicatie plaatst via radio, internet en telefoon. Het is hierbij van belang dat zendmasten op afstand van de activiteiten met gevaarlijke stoffen staan, zodat deze ook tijdens een ongeval werken.
Waarschuwingsmiddelen Voor een snelle en effectieve waarschuwing tijdens een ongeval met gevaarlijke stoffen is het van belang dat een waarschuwingssysteem de mensen in het effectgebied kan bereiken.
Afstemming hulpdiensten Het handelingsperspectief dat aan mensen wordt geboden ten tijden van een ongeval met gevaarlijke stoffen moet worden afgestemd met de inzet van hulpdiensten, zodat de inzet van de hulpdiensten kan aansluiten bij dit handelingsperspectief.
Bluswater Voor een adequate hulpverlening van de brandweer is het van belang dat voldoende bluswater aanwezig is bij de activiteit met gevaarlijke stoffen. Door de waterbron onderdeel te laten zijn van een doorlopend watersysteem, wordt het water steeds aangevuld.
Voorbeeld

De beheergroep heeft geen beeld en/of filmmateriaal gevonden van een Warme BLEVE van een LNG-tankwagen bij een LNG- installatie.
Suggesties kunnen gemaild worden naar info@scenarioboekev.nl

 

 1. Rekenmethodiek LNG tankstations, v1.0.2, p32,33, RIVM, 25 april 2017
 2. Handreiking EV advisering LNG, v0.16-2016, hfst 5.2
 3. Informatie verkregen bij LNG-Europe, juli 2013
 4.  In geval van een warme BLEVE is de dampspanning opgelopen tot 12 bar en de temperatuur tot -120 °C. 1600 kg regent uit en raakt niet betrokken in de vuurbal.
 5. Rekenmethodiek LNG tankstations, v1.0.2, p7, RIVM, 25 april 2017
 6. Rekenmethodiek LNG tankstations, v1.0.2, p32, RIVM, 25 april 2017
 7. Indien de tank niet op een oplegger staat maar op de grond, zullen de overdruk effecten grotere afstanden kennen omdat de drukgolven door de grond weerkaatst worden.
 8. Fragmenten á 350 kg kunnen circa 150 meter weggeslingerd worden en dodelijk slachtoffers veroorzaken.
 9. Bij BLEVE is de overdruk bepalend voor de ruitbreukafstand. Deze waarde wordt vermeld in de tabel overdruk. In het model wordt de ruitbreuk ten gevolge van de hittestralingseffecten vergeleken met de ruitbreuk ten gevolge van de overdrukeffecten. Vervolgens wordt het bepalende effect mede gebruikt voor de berekening van de slachtofferpercentages binnen.
 10. Onderbouwing-van-de-slachtofferinschatting-van-het-scenarioboekEV.
 11. In deze beschrijving wordt uitgegaan een BLEVE. Mocht de tank nog niet zijn ge-explodeert is er meer tijd voor het handelingsperspectief.
 12. Dit is gebaseerd op berekeningen voor woningen en kantoren. Niet voor ziekenhuizen en verzorgingshuizen.
 13. goed werkend internet en mobiele telefonie, buurten ten behoeve van zelfredzaamheid, risicocommunicatieplan
 14. tweezijdig toegankelijk, vluchtroute scheiden van route voor hulpdiensten, vluchtroute van de risicobron af Handreiking Bluswatervoorziening en bereikbaarheid 2019Hoofdstuk 4
 15. Bij buitengebied is geen afscherming naar omliggende gebouwen nodig
 16. Er bestaat een kans op een scenario waarbij nog sprake is van dreigende warme BLEVE. Met de tankautospuiten van het eerstaankomende peloton wordt ingezet om BLEVE te voorkomen en is afhankelijk van situatie  aanvullende technische hulpverlening (HVI) nodig. De inzet van een tweede peloton is dan niet noodzakelijk
 17. Uitgangspunt: in het incidentgebied met een straal van 50m, een omtrek van ca. 300m en 50% bebouwing zal een gevellengte van ca. 150m moeten worden gekoeld/geblust. Op basis van het kengetal van 50m per TS zijn hiervoor ten minste 3TS-en nodig
 18. Visie Grootschalig Brandweer Optreden 2012-2016 en
  Doorontwikkeling Grootschalig Brandweer Optreden(GBO) september 2018 visie 2.0
 19. Norm inzetbaarheid eerste basispeloton (alle 4 tankautospuiten) is 30 minuten  doorontwikkeling Grootschalig Brandweeroptreden p20
 20. Ook in de situatie van een dreigende warme BLEVE is beschikbaarheid van een aanvullende secundaire bluswaterbron (put en/of open water) noodzakelijk. Op grond van de capaciteit van een ondergronds brandkraan van 500 l/min ten opzichte van de minimale benodigde hoeveelheid bluswater van 900 l/min berekend  op basis van het koelen van een tankwagen (90m2, koelen 10 l/m2/min)  via een waterkanon met een capaciteit van 2000 l/min. De situatie wordt gestabiliseerd door middel van koelen/afschermen van de tank. Afhankelijk van de constructie en de intensiteit van brand vindt binnen 20 minuten een BLEVE plaats. Bij een tank met een onbeschadigde coating wordt een mogelijke BLEVE uitgesteld tot 75 minuten.
 21. Peloton Grootschalige watervoorziening: Capaciteit: 2×4000 l/min over 1 km of 2 x 2000l/min over 2,5 km. Afstand locatie tot geschikte waterwinplaats en slangenweg bepaalt de inzettijd>1,5 uur.
 22. Visie Grootschalig Brandweer Optreden 2012-2016 en
  Doorontwikkeling Grootschalig Brandweer Optreden(GBO) september 2018 visie 2.0
 23. De Nederlandse slachtofferregistratiekaart p.3. oktober 2006
 24. LPCGBI p.1 september 2013
 25. Leidraad GGB p.12 december 2015
 26. Leidraad GGB p.10 december 2015
 27. Voor kinderen is ander materiaal benodigd. Ouders en kinderen worden bij voorkeur bij elkaar geplaatst. Dit is een complexe factor in het gewondenspreidingsplan
 28. Bij BLEVE zijn hitte stralingseffecten leidend t.o.v. overdruk effecten . De effectafstand van overdruk valt in de tweede ring (1% letaal)warmtestraling
 29.  landelijk netwerk acute zorg www.lnaz.nl 
 30. Beverwijk, Rotterdam, Groningen
 31. Casus Volendam, “Het hemeltje”
 32. Anteagroup, Beglazing in explosieaandachtsgebieden, Toepassing scherfvrij glas, 8 april 2020

Tankwagen LNG – Fakkelbrand

weg-lpg-tankwagen-fakkelbrand

Algemene beschrijving Een fakkelbrand wordt veroorzaakt doordat na een botsing een afsluiter afbreekt van de LNG tankwagen. Hierdoor stroomt LNG uit en ontsteekt direct. Er ontstaat een horizontale fakkel die blijft branden tot de tank leeg is.
Effecten Het effect van een fakkelbrand is warmtestraling. Dit effect kan slachtoffers, schade en brand in de omgeving veroorzaken. 

Toon alle gedetailleerde informatie Verberg alle gedetailleerde informatie

Parameters effectberekeningen
Modelleringsoftware
Effectsfile
TNO Effects 10.0.6: TPDIS, Liquefied Gas Spray Release, Jet Fire Chamberlain model.
Uitgangspunten  
Stofnaam Methaan
Systeemgrootte  55 m3 [1]
Vullingsgraad 95%
Massa in tank 21.000 kg
Temperatuur in de tank -150 °C  [2]
Dampdruk 2,4 bar  [3]
Grootte van het gat 50 mm  [4]
Hoogte van het gat in de tank 0,5 m [5]
Uitstroomhoek 0° (horizontaal)
Omgevingstemperatuur 9 °C
Weeromstandigheden D5
Blootstellingsduur 20 s
Resultaten  
Totale uitstroomduur 23 min
Maximale lengte van de fakkel 60 m
Maximale breedte van de fakkel 25 m
Representatief debiet 13 kg/s
Kans van optreden

De kans op een fakkelbrand na een ongeval met een tankwagen LNG wordt bepaalt door de kans op een ongeval, de kans dat daarbij LNG uitstroomt, de kans op een continue uitstroming en de kans op een directe ontsteking. Deze kans wordt per tankwagen, per jaar, per weg-kilometer geschat op [7]:

   N ongeval N uitstroming  N continue uitstroming N directe ontsteking N scenario
Binnen bebouwde kom 5.9 x 10-7  0.0018     0.65 0.8 = 5.5 x 10-10
Buiten bebouwde kom 3.6 x 10-7 0.0102 0.65 0.8 = 1.9 x 10-9
Autosnelweg  8.3 x 10-8 0.0156 0.65 0.8 = 6.7 x 10-10

Factoren die de kans van optreden verkleinen zijn:

 • Het aantal transportbewegingen verminderen;
 • Weginrichting optimaliseren (bijvoorbeeld door het beperken van bochten, kruisingen, wegversmallingen, in-en uitvoegstroken);
 • Toegestane rijsnelheid verlagen;
 • Wegen met vluchtstrook.
Effecten

Het effect van een fakkelbrand is warmtestraling. Dit effect kan slachtoffers, schade en brand in de omgeving veroorzaken. warmtestraling is in combinatie met de blootstellingsduur bepalend voor het slachtoffer- en schadebeeld [6].

In de onderstaande tabellen zijn de effecten van warmtestraling weergegeven. De tabel effectafstanden en gevolgen geeft 3 ringen aan. Binnen de eerste ring komt 99% van de aanwezigen te overlijden. In de tweede ring komen aanwezigen te overlijden of kunnen slachtoffer worden. In de derde ring vallen geen doden maar kunnen aanwezigen nog wel slachtoffer worden. De grens van de derde ring geeft aan tot waar eerstegraads brandwonden kunnen voorkomen. Afhankelijk van de afstand tot het ongeval en de bescherming van bijvoorbeeld gebouwen komen mensen te overlijden (†) of raken gewond: van zeer zwaargewond (T1) tot lichtgewond (T3). De schade aan objecten varieert van onherstelbare schade tot lichte schade. De effectafstanden zijn berekend vanaf de tankwagen.

De tabel effectafstanden en gevolgen is aangevuld met de onderliggende grafieken met het verloop van letaliteit (percentage doden) versus afstand, warmtestraling versus afstand en warmtestralingscontouren.

Tabel effectafstanden en gevolgen [7]

Effectafstand
(meter)
Warmtestraling
(kW/m2)
Slachtoffers buiten
(0 % bescherming)
Slachtoffers buiten zomerkleding
(40 % bescherming)
Slachtoffers buiten winterkleding
(85 % bescherming)
T1T2T3T1T2T3T1T2T3
1e ring ≤ 70≥ 3510000010000096400
Grens 1e ring: 99% letaal
7035100000100000158500
2e ring70 tot 9035 tot 10421104529250456361145
Grens 2e ring: 1% letaal9010110871108701187
3e ring90 tot 10510 tot 4000270002700027
Grens 3e ring: 1% 1e grd brw 1054000100010001
Effectafstand
(meter)
Warmtestraling
(kW/m2)
Schade aan objectenSlachtoffers binnen (0% bescherming)
T1T2T3
1e ring ≤ 70≥ 35Onherstelbare schade
Alle brandbare materialen gaan branden
2110027
Grens 1e ring7035123043
2e ring70 tot 9035 tot 10Gemiddelde schade
Brandhaarden, vervorming van hout en kunststof.
Breuk dubbelglas tot 85 meter.
41014
Grens 2e ring90100000
3e ring90 tot 10510 tot 4Lichte schade
Geen branden, afbladderen verf en ernstige verkleuringen.
Breuk enkel glas tot 95 meter.
0000
Grens 3e ring10540000

Grafiek letaliteit vs. afstand

Grafiek warmtestraling vs. afstand

Contouren warmtestraling

Zelfredzaamheid en Handelingsperspectief

Aanwezige personen zijn na het ontstaan van een fakkelbrand op zichzelf en anderen aangewezen. In onderstaande afbeelding zijn mogelijke handelingsperspectieven weergegeven. 

Mogelijk handelingsperspectief

Afhankelijk van de situatie en de inrichting van de omgeving kan het handelingsperspectief verschillen. Snel reageren is bevorderlijk.

 • Voor personen buiten is het handelingsperspectief vluchten (uit het zicht van de brand, onder dekking van objecten zoals muren).
 • Als er schuilmogelijkheden zijn, is dekking zoeken of een schuilplaats binnen gaan een goed handelingsperspectief.
 • Voor personen binnen is het handelingsperspectief binnen blijven en schuilen (sluiten van binnendeuren vertraagt de uitbreiding van een eventuele brand).
 • Als secundaire branden optreden, is het handelingsperspectief vluchten aan de schaduwzijde van het gebouw ten opzichte van de plasbrand (extra beschermende kleding beperkt de blootstelling).

Randvoorwaarden

De onderstaande aspecten zijn mede bepalend voor de mogelijkheden op het gebied van zelfredzaamheid. Deze zijn locatie afhankelijk en staan in relatie tot elkaar.

Het verloop van het ongevalsscenario:

 • De snelheid waarmee het scenario fakkelbrand zich voltrekt is afhankelijk van het ontstekingsmoment.
 • Na ontsteking zijn direct de effecten merkbaar en duurt de fakkelbrand niet langer dan 23 minuten.

Herkenbaarheid van het scenario:

 • Een fakkelbrand is door zijn hitte ontwikkeling direct waarneembaar voor de aanwezigen.
 • Als de fakkel nog niet ontstoken is, is het mogelijke gevaar niet direct herkenbaar.

Mate van bewustzijn van de gevaren:

 • Weten dat er een ongeval is met een LNG 
 • Weten wat de gevaren zijn van LNG
 • Weten wat je moet doen in geval van een (dreigende) fakkelbrand

Gesteldheid van personen:

 • Fysieke gesteldheid
 • Geestelijke gesteldheid

Aanwezige voorzieningen:

 • Mogelijkheden om van de bron af te vluchten
 • Mogelijkheden om te schuilen
Optreden Multidisciplinaire hulpverlening

Optreden brandweer (bestrijdbaarheid)

Mogelijke taken

 • Redden en verlenen van eerste hulp aan slachtoffers
 • Bepalen van het bron- en effectgebied
 • De situatie stabiliseren door middel van het afschermen van de omgeving en uitbreiding voorkomen
 • Ontstane branden in de omgeving blussen
 • Veiligstellen van het bron- en effectgebied

Randvoorwaarden

 • Repressieve voorbereiding op een fakkelbrand op de weg
 • Middelen om de hulpdiensten te alarmeren zoals een dekkend mobiel telefoonnetwerk of eigen netwerk van de vervoerder
 • Opkomsttijd van de brandweer
 • Bereikbaarheid over twee verschillende routes vanuit tegengestelde windstreken
 • Openbare bluswatervoorzieningen primair en secundair
 • Dekkend systeem om aanwezigen in het effectgebied te waarschuwen

Optreden Geneeskundige hulpverlening

De geneeskundige hulpverlening start met de processen: triage en traumabeoordeling [8]  , behandelen van slachtoffers, inrichten van een gewondennest en vervoer naar ziekenhuizen. Aandachtspunt is mogelijkheid om te kunnen keren/vertrekken voor ambulances. Na een brand verlenen omstanders hulp. Een deel van de slachtoffers komt als zelfverwijzer op de eerste hulp.
Relevante aspecten bij de effecten van een fakkelbrand zijn: aantal slachtoffers, type slachtoffers en type letsel. Deze zijn locatie afhankelijk en staan in relatie tot elkaar.

Aantal slachtoffers

<10
 • In beginsel zijn voldoende middelen op de ambulances aanwezig.  Voor specialistische hulpverlening aan kinderen zijn minder hulpmiddelen aanwezig waardoor middelen snel zijn uitgeput.
> 10
 • Het LPCGBI treedt in werking [9].
 • De leidraad GGB kan in werking worden gesteld. [10]
> 250
 • De grens wordt bereikt van het aantal slachtoffers dat kan worden vervoerd.  [11]Uitgegaan wordt van 250 slachtoffers waarvan 25 T1, 75 T2 en 150 T3.

Type slachtoffers

 • Aandachtspunt is operationele voorbereiding op het behandelen van kinderen met ernstige brandwonden (locatiespecifiek). Dit vereist een aangepast gewondenspreidingsplan. [12]
 • Aandachtspunt is hulp aan verminderd zelfredzame personen (zorginstellingen).

Type letsel

 • Door warmtestraling ontstaan uitwendige brandwonden. Bij inademing van hete gassen ontstaat inhalatietrauma.
 • Stabilisatie van brandwondenslachtoffers is mogelijk in elk level 1 ziekenhuis  [13]. Specialistische behandeling van brandwonden kan in een beperkt aantal centra in Nederland plaatsvinden [14].
 • Extra aandacht bij de operationele voorbereiding is noodzakelijk bij verhoogde kans op slachtoffers uit de groep van ouderen en kinderen.
 • Een langdurig traject van nazorg restletsel en psychotrauma  [15] is te verwachten.

Optreden politie en gemeente (Hulpverlening)

Mogelijke taken

Politie

 • Afzetten van het effectgebied
 • Aanwezige personen in het effectgebied laten schuilen of vluchten
 • Gidsen van brandweervoertuigen en ambulances

 

Gemeente

 • Opvang en verzorging van personen uit het effectgebied
 • Voorlichting/communicatie over het ongeval
 • Registreren van slachtoffers

Randvoorwaarden

Politie

 • Operationele voorbereiding op het afzetten van een groot effectgebied
 • Voldoende mensen en middelen om het effectgebied af te kunnen zetten
 • Een operationeel mobiliteitsplan

Gemeente

 • Operationele voorbereiding op het opvangen en verzorgen van personen uit het effectgebied
 • Voldoende locaties en personeel voor de opvang en verzorging van personen uit het effectgebied
 • Operationeel voorlichting- en communicatieplan
Maatregelen

Kansbeperkend

Maatregel Werking van de maatregel
Wegnemen van de risicobron Het wegnemen van de risicobron neemt de kans op het scenario weg.
Begrenzen van de doorzet Minder vervoersbewegingen betekent een vermindering van het aantal keer dat het scenario zich voor kan doen en dus neemt de kans op het scenario af.

Effect en gevolgbeperkend

Maatregel Werking van de maatregel
Afstand houden tot activiteit met gevaarlijke stoffen Dicht bij de plaats van het scenario zijn de effecten het meest merkbaar. De warmtestraling neemt af naarmate de afstand toeneemt.
Verdeling typen gebouwen Door rekening te houden met het type bebouwing kan het aantal mogelijke slachtoffers bij het scenario worden beperkt. Dat kan bijvoorbeeld door het zodanig verdelen van gebouwen in een gebied dat de meer kwetsbare gebouwen worden beschermd door minder kwetsbare gebouwen.
Venstertijden Door gebruik te maken van venstertijden worden de risicovolle en kwetsbare activiteiten gescheiden.  
Bouwwerken als afscherming Ook door middel van bouwwerken, zoals gebouwen of tunnels, kan schaduwwerking gerealiseerd worden. Een gebouw  tussen de  activiteit met gevaarlijke stoffen en kwetsbare objecten/vluchtroutes kan dienen als afscherming.
Toepassen van brandwerend metselwerk De keuze van het metselwerk bepaalt de brandwerendheid van de gevel. 
Gebruik maken van minerale wolisolatie Minerale wolisolatie is onbrandbaar.
Toepassen van brand- en hittewerende beglazing Brand- en hittewerende beglazing bestaat uit gelaagd glas, samengesteld uit twee of meer lagen blank floatglas en één of meer speciale opschuimende tussenlagen. In geval van brand vormen deze tussenlagen een beschermend schild.
Gebruik maken van houten en stalen kozijnen Houten en stalen kozijnen zijn getest voor een brandwerende toepassing. Kunststof kozijnen (zonder stalen vulling) zijn niet brandwerend.
Gebruik maken van dakpannen Dakpannen houden straling tegen en zijn onbrandbaar.
Toepassen van een gesprinkelde buitengevel Bij een gesprinkelde buitengevel wordt water automatisch over de gevel gespoten in geval van een calamiteit.
Hoogteverschillen creëren en benutten Door hoogteverschillen in de omgeving te creëren of te benutten kan schaduwwerking gerealiseerd worden om mensen meer tijd te bieden om te vluchten naar veiligere plekken. Hoogteverschillen kunnen bijvoorbeeld gecreëerd worden door het aanbrengen van een wal of scherm.

Bevordering van de zelfredzaamheid

Maatregel Werking van de maatregel
Duidelijke vluchtroutes aanbrengen Door duidelijke vluchtroutes aan te brengen kunnen mensen het gebied gemakkelijker verlaten. 
Risicocommunicatie Door te communiceren over de mogelijke scenario’s in een gebied het bete handelingsperspectief worden mensen zich meer bewust van wat ze moeten doen bij het scenario.
Galerij / trappenhuis aan de schaduwzijde van een gebouw plaatsen Door de galerij/trappenhuis aan de schaduwzijde van een gebouw te realiseren, vormt het gebouw zelf een bescherming tegen de warmtestraling.
Onderhouden schuilplaatsen en vluchtwegen Onderhoud van schuilplaatsen en vluchtwegen is belangrijk, zodat ten alle tijden van een ongeval de schuil- en vluchtmogelijkheden bereikbaar en inzetbaar zijn.
Verzamelplaatsen bepalen en geschikt maken voor een (dreigende) fakkelbrand De verzamelplaats dient dan als een schuilplaats als mensen binnen in het gebouw niet meer voldoende beschermt zijn tegen het scenario.
De (bedrijfs)noodplannen oefenen op een fakkelbrand  Door te oefenen met het fakkelbrandscenario in de (bedrijfs)noodplannen weten de werknemers wat ze moeten doen in het geval van een echte calamiteit.

Bevordering van de hulpverlening

Maatregel Werking van de maatregel
Werkende communicatiemiddelen Tijdens een ongeval met gevaarlijke stoffen vindt veel van de communicatie plaatst via radio, internet en telefoon. Het is hierbij van belang dat zendmasten op afstand van de activiteiten met gevaarlijke stoffen staan, zodat deze ook tijdens een ongeval werken.
Waarschuwingsmiddelen Voor een snelle en effectieve waarschuwing tijdens een ongeval met gevaarlijke stoffen is het van belang dat een waarschuwingssysteem de mensen in het effectgebied kan bereiken.
Afstemming hulpdiensten Het handelingsperspectief dat aan mensen wordt geboden ten tijden van een ongeval met gevaarlijke stoffen moet worden afgestemd met de inzet van hulpdiensten, zodat de inzet van de hulpdiensten kan aansluiten bij dit handelingsperspectief.
Bluswater Voor een adequate hulpverlening van de brandweer is het van belang dat voldoende bluswater aanwezig is bij de activiteit met gevaarlijke stoffen. Door de waterbron onderdeel te laten zijn van een doorlopend watersysteem, wordt het water steeds aangevuld.
Voorbeeld

De beheergroep heeft geen beeld en/of filmmateriaal gevonden van een Fakkelbrand bij een LNG-tankstation. Suggesties kunnen gemaild worden naar info@scenarioboekev.nl

 1. Informatie verkregen bij LNG-Europe, juli 2013
 2. Rekenmethodiek LNG tankstations, versie 1.0.2, p 32, RIVM, 25 april 2017
 3. Rekenmethodiek LNG tankstations, versie 1.0.2, pagina 34, RIVM, 25 april 2017
 4. Rekenmethodiek LNG tankstations, versie 1.0.2, pagina 34, RIVM, 25 april 2017
 5. Gemeten vanaf de bodem van de tank.
 6. Bij de slachtofferberekening is uitgegaan van onbeschermde personen. In een toekomstige versie zal onderscheid worden gemaakt tussen drie beschermingsniveaus: geen bescherming, zomerkleding en winterkleding
 7. Onderbouwing-van-de-slachtofferinschatting-van-het-scenarioboekEV.
 8. De Nederlandse slachtofferregistratiekaart p.3. oktober 2006
 9. LPCGBI p.1 september 2013
 10. Leidraad GGB p.12 december 2015
 11. Leidraad GGB p.10 december 2015
 12. Voor kinderen is ander materiaal benodigd. Ouders en kinderen worden bij voorkeur bij elkaar geplaatst. Dit is een complexe factor in het gewondenspreidingsplan
 13.  landelijk netwerk acute zorg www.lnaz.nl 
 14. Beverwijk, Rotterdam, Groningen
 15. casus ” Het Hemeltje” Volendam

Bunkerschip – LNG – wolkbrand

Algemene beschrijving Een wolkbrand ontstaat doordat tijdens het tanken van LNG de vulslang tussen het bunkerschip en het binnenvaartschip afscheurt. Hierdoor stroomt LNG uit. Er wordt een gaswolk gevormd die zich over het water en in de lucht verspreidt. Deze wolk kan eenvoudig worden ontstoken. Het ontsteken van de gaswolk leidt tot een kortdurende vlammenzee. Effecten Het effect van een wolkbrand is een kortdurende vlammenzee wat zorgt voor warmtestraling. De effecten van een wolkbrand kunnen slachtoffers en schade in de omgeving veroorzaken. 

Wanneer de brandbare wolk ingesloten is en ontstoken raakt kan een gaswolkexplosie ontstaan. De maximale overdruk als gevolg van een gaswolkexplosie LNG op het water is zeer beperkt (maximaal 0.1 bar). Door de zeer beperkte impact van de overdruk is dit niet verder uitgewerkt in deze scenariokaart.

Toon alle gedetailleerde informatie Verberg alle gedetailleerde informatie

Parameters effectberekeningen
Modelleringsoftware
Effects file
TNO Effects 10.1.6:  Pool Evaporation; Dense Gas Dispersion; Multi Energy model.
Uitgangspunten  
Stofnaam Methaan
Debiet 118 kg/s [1]
Duur uitstroming 7,5 min [2]
Omgevingstemperatuur 9  °C
Watertemperatuur 9  °C
Temperatuur in tank -162  °C
Windrichting West
Windsnelheid 5 m/s
Observatiehoogte 1,5 m
Blootstellingduur personen 20 s
Resultaten  
Duur uitstroom tijd 10 min
tmac [3] 450 s

Max massa (kg)

StedelijkVerstedelijkt
Landelijk
MassaMassaMassa
D5 420043005000
F1,5
29.00030.00035.000
 
Kans van optreden

De kans op een ongeval met een enkelwandige binnenvaarttanker, waardoor er LNG uitstroomt, wordt geschat op 1 . 10 -7  tot 4 . 10 -7 per vaartuigkilometer per jaar[4]

De kans op een wolkbrand na een ongeval met een binnenvaart gastanker LNG wordt bepaald door de kans op een ongeval, de kans dat daarbij LNG uitstroomt, de kans op een vertraagde ontsteking en de kans dat de wolk niet explodeert. Deze kans wordt per binnenvaart gastanker, per jaar, per vaar-kilometer geschat op [5]:

   N ongeval N uitstroming  N vertraagde ontsteking wolkbrand N scenario
Vaarklasse 4 8.67 x 10-8  2.67 x 10-5  0.3 0.6 = 4.2 x 10-13
Vaarklasse 5 1.32 x 10-7 3.58 x 10-5  0.3 0.6 = 8.5 x 10-13
Vaarklasse 6 4.14 x 10-7 6.00 x 10-5  0.3 0.6 = 4.5 x 10-12

De kans op een gaswolkexplosie na een ongeval met een binnenvaart gastanker LNG wordt bepaald door de kans op een ongeval, de kans dat daarbij LNG uitstroomt, de kans op een vertraagde ontsteking en de kans op een explosie. Deze kans wordt per binnenvaart gastanker, per jaar, per vaar-kilometer geschat op [5] :

   N ongeval N uitstroming  N vertraagde ontsteking explosie N scenario
Vaarklasse 4 8.67 x 10-8  2.67 x 10-5   0.3 0.4 = 2.8 x 10-13
Vaarklasse 5 1.32 x 10-7 3.58 x 10-5  0.3 0.4 = 5.7 x 10-13
Vaarklasse 6 4.14 x 10-7 6.00 x 10-5  0.3 0.4 = 3.0 x 10-12

Factoren die de kans van optreden verkleinen zijn:

 • Het aantal verladingen verminderen;
 • Het aantal transportbewegingen verminderen;
 • Technische specificaties van het schip optimaliseren.
Effecten

Het effect van een wolkbrand is een kortdurende vlammenzee wat zorgt voor hittestralling.  De effecten van een wolkbrand kunnen slachtoffers en schade in de omgeving veroorzaken. Omdat de blootstellingstijd kort is, blijven de effecten beperkt tot de omvang van de brandbare wolk. De omvang van deze wolk is afhankelijk van de inrichting van de omgeving en de weersomstandigheden.

Wanneer de brandbare wolk ingesloten is en ontstoken raakt kan een gaswolkexplosie ontstaan. De maximale overdruk als gevolg van een gaswolkexplosie LNG op het water is zeer beperkt (maximaal 0.1 bar). Door de zeer beperkte impact van de overdruk is dit niet verder uitgewerkt in deze scenariokaart.

Binnen de brandende wolk zullen alle in de buitenlucht aanwezige personen overlijden. Afhankelijk van de afstand tot het ongeval en de bescherming van bijvoorbeeld gebouwen komen mensen te overlijden (†) of raken gewond: van zeer zwaargewond (T1) tot lichtgewond (T3). Buiten de brandbare wolk worden geen slachtoffers verwacht [7].

In de tabel hieronder wordt de omvang van de brandbare wolk weergegeven voor de volgende geografische gebieden [8]:

 • Stedelijk gebied (bijv. grote steden met hoge gebouwen, industriegebieden met hoge bebouwing);
 • Verstedelijkt landelijk gebied (bijv. gebieden met dichte laagbouw, bossen en industriegebieden);
 • Landelijk gebied (bijv. landelijke gebieden met verspreid liggende laagbouw).

De tabel effectafstanden en gevolgen is aangevuld met de contouren van de brandbare wolk.

Weertype D5 (neutraal weer, windsnelheid 5 m/s )

Tabel effectafstanden en gevolgen

D5Stedelijk gebied
(meter)
Verstedelijkt
gebied
(meter)
landelijk
gebied (meter)
Slachtoffers buiten (%)
LengteLengteLengteT1T2T3
In de wolk320330470100000
Grens brandbare wolk
320330470100000
Buiten de wolk> 320> 330>4700000

Omvang brandbare wolk

Weertype F1,5 (stabiel weer, windsnelheid 1,5 m/s )

Tabel effectafstanden en gevolgen

F1,5Stedelijk gebied
(meter)
Verstedelijkt
gebied
(meter)
landelijk
gebied (meter)
Slachtoffers buiten (%)
LengteLengteLengteT1T2T3
In de wolk300310400100000
Grens brandbare wolk
300310400100000
Buiten de wolk> 300> 310>4000000

Omvang brandbare wolk

 

Zelfredzaamheid en Handelingsperspectief

Aanwezige personen zijn na het ontstaan van een wolkbrand op zichzelf en anderen aangewezen. In onderstaande afbeelding zijn mogelijke handelingsperspectieven weergegeven. [9]

Mogelijk handelingsperspectief

Afhankelijk van de situatie en de inrichting van de omgeving kan het handelingsperspectief verschillen. Snel reageren is noodzakelijk.

 • Voor personen buiten is het handelingsperspectief (haaks op de wind) vluchten. Vluchten tot (ruim) buiten de zichtbare wolk
 • Mochten er schuilmogelijkheden zijn, is een schuilplaats binnen gaan een goed handelingsperspectief.
 • Voor personen binnen is het handelingsperspectief binnen blijven en schuilen achter een muur. Het sluiten van ramen en deuren kan soms (dichtbij de bron) helpen (ramen en deuren wijd open zetten is zeer onverstandig).

Randvoorwaarden

De onderstaande aspecten zijn mede bepalend voor de mogelijkheden op het gebied van zelfredzaamheid. Deze zijn locatie afhankelijk en staan in relatie tot elkaar.

Het verloop van het ongevalsscenario:

 • De snelheid waarmee het scenario wolkbrand zich voltrekt is afhankelijk van het ontstekingsmoment.
 • Na ontsteking zijn direct de effecten merkbaar en duurt de wolkbrand slechts enkele seconden.

Herkenbaarheid van het scenario:

 • Een wolkbrand is door zijn warmtestraling direct waarneembaar door aanwezigen.
 • Als de wolk nog niet ontstoken is, is het mogelijke gevaar van een wolkbrand voor onwetenden niet direct herkenbaar. De wolk is wel herkenbaar aan de witte condensatie. 

Mate van bewustzijn van de gevaren:

 • Weten dat er een ongeval is met een LNG schip
 • Weten wat de gevaren zijn van LNG
 • Weten wat je moet doen in geval van een (dreigende) wolkbrand

Gesteldheid van personen:

 • Fysieke gesteldheid
 • Geestelijke  gesteldheid

Aanwezige voorzieningen:

 • Mogelijkheden om haaks op de wind te vluchten
 • Mogelijkheden om te schuilen
Optreden Multidisciplinaire hulpverlening

Optreden brandweer (bestrijdbaarheid)

Mogelijke taken

 • Redden en verlenen van eerste hulp aan slachtoffers
 • Bepalen van het bron- en effectgebied
 • De situatie stabiliseren door middel van het afschermen van de omgeving en uitbreiding voorkomen
 • Ontstane branden in de omgeving blussen
 • Veiligstellen van het bron- en effectgebied
 • Bepalen van mogelijke ontstekingsbronnen en deze elimineren

 

Randvoorwaarden

 • Repressieve voorbereiding op een wolkbrand bij een tankstation
 • Middelen om de hulpdiensten te alarmeren zoals een dekkend mobiel telefoonnetwerk of eigen netwerk van de vervoerder
 • Opkomsttijd van de brandweer
 • Bereikbaarheid over twee verschillende routes vanuit tegengestelde windstreken
 • Openbare bluswatervoorzieningen primair en secundair
 • Dekkend systeem om aanwezigen in het effectgebied te waarschuwen

Optreden geneeskundige hulpverlening

De geneeskundige hulpverlening start met de processen: triage en traumabeoordeling [10]  , behandelen van slachtoffers, inrichten van een gewondennest en vervoer naar ziekenhuizen. Aandachtspunt is mogelijkheid om te kunnen keren/vertrekken voor ambulances. Na een incident verlenen omstanders hulp . Een deel van de slachtoffers komt als zelfverwijzer op de eerste hulp.

Aantal slachtoffers

< 10
 • In beginsel zijn voldoende middelen op de ambulances aanwezig.  Voor specialistische hulpverlening aan kinderen zijn minder hulpmiddelen aanwezig waardoor middelen snel zijn uitgeput.
> 10
 • Leidraad GGB treedt in werking. [11]
> 250
 • De grens wordt bereikt van het aantal slachtoffers dat kan worden vervoerd [12]

Type slachtoffers

 • Aandachtspunt is operationele voorbereiding op het behandelen van kinderen met ernstige brandwonden (locatiespecifiek). Dit vereist een aangepast gewondenspreidingsplan. [13]
 • Aandachtspunt is hulp aan verminderd zelfredzame personen (zorginstellingen).

Type letsel

 • Door warmtestraling ontstaan uitwendige brandwonden. Bij inademing van hete gassen ontstaat inhalatietrauma.
 • Stabilisatie van brandwondenslachtoffers is mogelijk in elk level 1 ziekenhuis  [14]. Specialistische behandeling van brandwonden kan in een beperkt aantal centra in Nederland plaatsvinden [15].
 • Extra aandacht bij de operationele voorbereiding is noodzakelijk bij verhoogde kans op slachtoffers uit de groep van ouderen en kinderen.
 • Een langdurig traject van nazorg restletsel en psychotrauma  [16] is te verwachten.

Optreden politie en gemeente (Hulpverlening)

Mogelijke taken

Politie

 • Afzetten van het effectgebied
 • Aanwezige personen in het effectgebied laten schuilen of vluchten
 • Gidsen van brandweervoertuigen en ambulances

Gemeente

 • Opvang en verzorging van personen uit het effectgebied
 • Voorlichting/communicatie over het ongeval
 • Registreren van slachtoffers

Randvoorwaarden

Politie

 • Operationele voorbereiding op het afzetten van een groot effectgebied
 • Voldoende mensen en middelen om het effectgebied af te kunnen zetten
 • Een operationeel mobiliteitsplan

Gemeente

 • Operationele voorbereiding op het opvangen en verzorgen van personen uit het effectgebied
 • Voldoende locaties en personeel voor de opvang en verzorging van personen uit het effectgebied
 • Operationeel voorlichting- en communicatieplan.
Maatregelen

Kansbeperkend

Maatregel Werking van de maatregel
Wegnemen van de risicobron Het wegnemen van de risicobron neemt de kans op het scenario weg.
Begrenzen van het aantal bunkerbewegingen Minder bunkerbewegingen betekent een vermindering van het aantal keer dat het scenario zich voor kan doen en dus neemt de kans op het scenario af.

Effect en gevolgbeperkend

Maatregel Werking van de maatregel
Afstand houden tot activiteit met gevaarlijke stoffen Dicht bij de plaats van het scenario zijn de effecten het meest merkbaar. De warmtestraling neemt af naarmate de afstand toeneemt.
Verdeling typen gebouwen Door rekening te houden met het type bebouwing kan het aantal mogelijke slachtoffers bij het scenario worden beperkt. Dat kan bijvoorbeeld door het zodanig verdelen van gebouwen in een gebied dat de meer kwetsbare gebouwen worden beschermd door minder kwetsbare gebouwen.
Venstertijden Door gebruik te maken van venstertijden voor verlading worden de risicovolle en kwetsbare activiteiten gescheiden.  
Bouwwerken als afscherming Ook door middel van bouwwerken, zoals gebouwen of tunnels, kan schaduwwerking gerealiseerd worden. Een gebouw  tussen de  activiteit met gevaarlijke stoffen en kwetsbare objecten/vluchtroutes kan dienen als afscherming. Eerstelijns bebouwing kan een deel van de kracht van de explosie breken.
Objecten loodrecht op de bron plaatsen  Door objecten loodrecht op de risicobron te plaatsen, met de kortste zijde aan de kant van de risicobron, wordt het grootste deel van de gevels beschermd tegen de frontale effecten van een drukgolf.
Toepassen van brandwerend metselwerk De keuze van het metselwerk bepaalt de brandwerendheid van de gevel. 
Gebruik maken van minerale wolisolatie Minerale wolisolatie is onbrandbaar.
Toepassen van brand- en hittewerende beglazing Brand- en hittewerende beglazing bestaat uit gelaagd glas, samengesteld uit twee of meer lagen blank floatglas en één of meer speciale opschuimende tussenlagen. In geval van brand vormen deze tussenlagen een beschermend schild.
Toepassen van explosiewerend glas Explosiewerende gelaagde veiligheidsbeglazingen blijven op hun plaats in de sponning na een schokgolf als gevolg van een explosie van buitenaf.
Gebruik maken van houten en stalen kozijnen Houten en stalen kozijnen zijn getest voor een brandwerende toepassing. Kunststof kozijnen (zonder stalen vulling) zijn niet brandwerend.
Scherfwerking beperken Materialen gebruiken die mensen beschermen tegen scherfwerking, zoals daktegels ipv grind.
Dikke gevel Een dikkere gevel kan bescherming bieden tegen een explosie. Het bedekken van de muur met cortenstaal kan een gevel ook explosiebestendig maken.
Stevige wanden Wanden voorzien van blastproof wallpaper kunnen het risico op verwondingen door rondvliegend puin beperken.
Toepassen van een gesprinkelde buitengevel Bij een gesprinkelde buitengevel wordt water automatisch over de gevel gespoten in geval van een calamiteit.
Hoogteverschillen creëren en benutten Door hoogteverschillen in de omgeving te creëren of te benutten kan schaduwwerking gerealiseerd worden om mensen meer tijd te bieden om te vluchten naar veiligere plekken. Hoogteverschillen kunnen bijvoorbeeld gecreëerd worden door het aanbrengen van een wal of scherm.
Aarden wal aanbrengen Door een aarden wal aan te brengen tussen de risicobron en de risico-ontvanger wordt de risico-ontvanger bij een explosie afgeschermd van rondvliegende scherven/puin en de drukgolf wordt afgebogen.

Bevordering van de zelfredzaamheid

Maatregel Werking van de maatregel
Duidelijke vluchtroutes aanbrengen Door duidelijke vluchtroutes aan te brengen kunnen mensen het gebied gemakkelijker verlaten. 
Risicocommunicatie Door te communiceren over de mogelijke scenario’s in een gebied het bete handelingsperspectief worden mensen zich meer bewust van wat ze moeten doen bij het scenario.
Galerij / trappenhuis aan de schaduwzijde van een gebouw plaatsen Door de galerij/trappenhuis aan de schaduwzijde van een gebouw te realiseren, vormt het gebouw zelf een bescherming tegen de warmtestraling.
Onderhouden schuilplaatsen en vluchtwegen Onderhoud van schuilplaatsen en vluchtwegen is belangrijk, zodat ten alle tijden van een ongeval de schuil- en vluchtmogelijkheden bereikbaar en inzetbaar zijn.
Verzamelplaatsen bepalen en geschikt maken voor een (dreigende) bleve-gaswolkexplosie De verzamelplaats dient dan als een schuilplaats als mensen binnen in het gebouw niet meer voldoende beschermt zijn tegen het scenario.
De (bedrijfs)noodplannen oefenen op een bleve-gaswolkexplosie  Door te oefenen met het gaswolkexplosie-scenario in de (bedrijfs)noodplannen weten de werknemers wat ze moeten doen in het geval van een echte calamiteit.

Bevordering van de hulpverlening

Maatregel Werking van de maatregel
Werkende communicatiemiddelen Tijdens een ongeval met gevaarlijke stoffen vindt veel van de communicatie plaatst via radio, internet en telefoon. Het is hierbij van belang dat zendmasten op afstand van de activiteiten met gevaarlijke stoffen staan, zodat deze ook tijdens een ongeval werken.
Waarschuwingsmiddelen Voor een snelle en effectieve waarschuwing tijdens een ongeval met gevaarlijke stoffen is het van belang dat een waarschuwingssysteem de mensen in het effectgebied kan bereiken.
Afstemming hulpdiensten Het handelingsperspectief dat aan mensen wordt geboden ten tijden van een ongeval met gevaarlijke stoffen moet worden afgestemd met de inzet van hulpdiensten, zodat de inzet van de hulpdiensten kan aansluiten bij dit handelingsperspectief.
Bluswater Voor een adequate hulpverlening van de brandweer is het van belang dat voldoende bluswater aanwezig is bij de activiteit met gevaarlijke stoffen. Door de waterbron onderdeel te laten zijn van een doorlopend watersysteem, wordt het water steeds aangevuld.
Voorbeeld

De beheergroep heeft geen beeld en/of filmmateriaal gevonden van Wolkbrand op het water.
Suggesties kunnen gemaild worden naar info@scenarioboekev.nl

 1. Debiet tijdens bunkeren
 2. Aanname worstcase scenario, ESD faalt
 3. tmac is de tijdsduur met een maximale LEL-contour. tmem is de duur tot de maximale explosieve massa is bereikt.
 4. HART.hoofdstuk 11.4.versie 1.1. april 2015
 5. HART.hoofdstuk 11.4.versie 1.1. april 2015 
 6. HART.hoofdstuk 11.4.versie 1.1. april 2015 
 7. Bij de slachtofferberekening is uitgegaan van onbeschermde personen.
 8. In Effects respectievelijk: city centre, cultivated land en open flat terrain
 9. In deze beschrijving wordt uitgegaan een wolkbrand. Mocht de wolk nog niet zijn ontstoken is er tijd voor het handelingsperspectief. Wanneer de wolk is ontbrand is er geen handelingsperspectief.
 10. De Nederlandse slachtofferregistratiekaart p.3. oktober 2006
 11. Leidraad GGB p.12 december 2015
 12. Leidraad GGB p.10 december 2015
 13. Voor kinderen is ander materiaal benodigd. Ouders en kinderen worden bij voorkeur bij elkaar geplaatst. Dit is een complexe factor in het gewondenspreidingsplan
 14.  landelijk netwerk acute zorg www.lnaz.nl 
 15. Beverwijk, Rotterdam, Groningen
 16. casus ” Het Hemeltje” Volendam

Waterstoftankstation – Fakkelbrand

Algemene beschrijving Een fakkelbrand wordt veroorzaakt doordat tijdens het laden en lossen de vulslang afbreekt van een cilinderpakket. Hierdoor stroomt waterstof uit en ontsteekt direct. Er ontstaat een fakkel die blijft branden tot de bufferopslag leeg is. Effecten De vlam van een waterstof fakkelbrand is onzichtbaar maar geeft wel warmtestraling. Dit effect kan slachtoffers, schade en brand in de omgeving veroorzaken.

Deze kaart is gemaakt naar de huidige inzichten in dit scenario. Mochten er in de toekomst nieuwe inzichten of andere uitgangspunten nodig zijn, wordt de kaart aangepast.

Toon alle gedetailleerde informatie Verberg alle gedetailleerde informatie

Parameters effectberekeningen
Modelleringssoftware
Effectsfile
TNO Effects 10.1.6; gas release ; Jet Fire (Chamberlain model). [1]
Uitgangspunten:  
Stofnaam Waterstof 
Systeemgrootte

2.4 m3 [2 ]]

Druk in cilinders 950 bar
Totale massa 120 kg
Blootstellingsduur 20 s
Omgevingstemperatuur 9 °C
Grootte van het gat 5.2 mm [3]
Hoogte van de uitstroom 1.5 m
Weersomstandigheden D5
Uitstroomhoek 0° (horizontaal)
Resultaten:  
Totale uitstroomduur 22 minuten
Lengte van de fakkel 12 meter
Kans van optreden

De kans op een fakkelbrand na een ongeval met een tankstation met waterstof wordt bepaald door de kans op een ongeval, de kans dat de vulslang afbreekt, de kans dat waterstof uitstroomt en de kans op een directe ontsteking. De kans op een fakkelbrand wordt geschat op 1.39 x 10-7 per jaar [4] .

Factoren die de kans van optreden verkleinen zijn:

 • Het aantal verladingen beperken;
 • Geïsoleerde opstelplaats met aanrijdbeveiliging;
 • Opstelplaats op een (wegrij)strook met een toegestane snelheid van maximaal 70 km/u.
Effecten

De vlam van een waterstof fakkelbrand is onzichtbaar maar geeft wel warmtestraling. Dit effect kan slachtoffers, schade en brand in de omgeving veroorzaken. warmtestraling is in combinatie met de blootstellingsduur bepalend voor het slachtoffer- en schadebeeld.

In de onderstaande tabel zijn de effecten van warmtestraling weergegeven. De tabel effectafstanden en gevolgen geeft 3 ringen aan. Binnen de eerste ring komt 99% van de aanwezigen te overlijden. In de tweede ring komen aanwezigen te overlijden of kunnen slachtoffer worden. In de derde ring vallen geen doden maar kunnen aanwezigen nog wel slachtoffer worden. De grens van de derde ring geeft aan tot waar eerstegraads brandwonden kunnen voorkomen. Afhankelijk van de afstand tot het ongeval en de bescherming van bijvoorbeeld gebouwen komen mensen te overlijden (†) of raken gewond: van zeer zwaargewond (T1) tot lichtgewond (T3). De schade aan objecten varieert van onherstelbare schade tot lichte schade. De effectafstanden zijn berekend vanaf de tankwagen.

De tabel effectafstanden en gevolgen is aangevuld met de onderliggende grafieken met het verloop van letaliteit (percentage doden) versus afstand, warmtestraling versus afstand en warmtestralingscontouren.

Tabel effectafstanden en gevolgen [5]

Effectafstand
(meter)
Warmtestraling
(kW/m2)
Slachtoffers buiten
(0 % bescherming)
Slachtoffers buiten zomerkleding
(40 % bescherming)
Slachtoffers buiten winterkleding
(85 % bescherming)
T1T2T3T1T2T3T1T2T3
1e ring ≤ 18≥ 35980009800093500
Grens 1e ring: 99% letaal
183599100100000158410
2e ring18 tot 2235 tot 10381104923270496321149
Grens 2e ring: 1% letaal2210110881108801188
3e ring22 tot 2510 tot 4000280002300028
Grens 3e ring: 1% 1e grd brw 254000100010001
Effectafstand
(meter)
Warmtestraling
(kW/m2)
Schade aan objectenSlachtoffers binnen (0% bescherming)
T1T2T3
1e ring ≤ 18≥ 35Onherstelbare schade
Alle brandbare materialen gaan branden
47204
Grens 1e ring1835112044
2e ring18 tot 2235 tot 10Gemiddelde schade
Brandhaarden, vervorming van hout en kunststof.
Breuk dubbelglas tot 21 meter.
31012
Grens 2e ring22100000
3e ring22 tot 2510 tot 4Lichte schade
Geen branden, afbladderen verf en ernstige verkleuringen.
Breuk enkel glas tot 24 meter.
0000
Grens 3e ring2540000

Grafiek Letaliteit vs. afstand  [6]

Grafiek warmtestraling vs. afstand

Contouren warmtestraling

Zelfredzaamheid en Handelingsperspectief

Aanwezige personen zijn na het ontstaan van een fakkelbrand op zichzelf en anderen aangewezen. In onderstaande afbeelding zijn mogelijke handelingsperspectieven weergegeven. 

Mogelijk handelingsperspectief

Afhankelijk van de situatie en de inrichting van de omgeving kan het handelingsperspectief verschillen. Snel reageren is bevorderlijk.

 • Voor personen buiten is het handelingsperspectief vluchten (uit het zicht van de brand, onder dekking van objecten zoals muren).
 • Als er schuilmogelijkheden zijn, is dekking zoeken of een schuilplaats binnen gaan een goed handelingsperspectief.
 • Voor personen binnen is het handelingsperspectief binnen blijven en schuilen (sluiten van binnendeuren vertraagt de uitbreiding van een eventuele brand).
 • Als secundaire branden optreden, is het handelingsperspectief vluchten aan de schaduwzijde van het gebouw ten opzichte van de fakkelbrand (extra beschermende kleding beperkt de blootstelling).

Randvoorwaarden

De onderstaande aspecten zijn mede bepalend voor de mogelijkheden op het gebied van zelfredzaamheid.

Het verloop van het ongevalsscenario:

 • De snelheid waarmee het scenario fakkelbrand zich voltrekt is afhankelijk van het ontstekingsmoment.
 • Na ontsteking zijn direct de effecten merkbaar en duurt de fakkelbrand afhankelijk van de druk in de tank ongeveer 15 tot 30 minuten.

Herkenbaarheid van het scenario:

 • Een waterstof fakkelbrand is onzichtbaar maar is door zijn hitte ontwikkeling direct waarneembaar voor de aanwezigen.
 • Als de fakkel nog niet ontstoken is, is het mogelijke gevaar niet direct herkenbaar.
 • De uitstroom onder hoge druk zorgt voor veel geluid wat het waarneembaar maakt.

Mate van bewustzijn van de gevaren:

 • Weten dat er een ongeval is met een waterstof tankwagen 
 • Weten wat de gevaren zijn van waterstof
 • Weten wat je moet doen in geval van een (dreigende) fakkelbrand

Gesteldheid van personen:

 • Fysieke gesteldheid
 • Geestelijke gesteldheid

Aanwezige voorzieningen:

 • Mogelijkheden om van de bron af te vluchten
 • Mogelijkheden om te schuilen
Optreden Multidisciplinaire hulpverlening

Optreden brandweer (bestrijdbaarheid)

Mogelijke taken

 • Redden en verlenen van eerste hulp aan slachtoffers
 • Bepalen van het bron- en effectgebied
 • De situatie stabiliseren door middel van het afschermen van de omgeving en uitbreiding voorkomen
 • Ontstane branden in de omgeving blussen
 • Veiligstellen van het bron- en effectgebied

 

Randvoorwaarden

 • Repressieve voorbereiding op een fakkelbrand op de weg
 • Beschikbaar zijn van een warmtebeeld camera om de vlam te kunnen detecteren
 • Middelen om de hulpdiensten te alarmeren zoals een dekkend mobiel telefoonnetwerk of eigen netwerk van de vervoerder/tankstation
 • Opkomsttijd van de brandweer
 • Bereikbaarheid over twee verschillende routes vanuit tegengestelde windstreken
 • Openbare bluswatervoorzieningen primair en secundair
 • Dekkend systeem om aanwezigen in het effectgebied te waarschuwen

 

Optreden Geneeskundige hulpverlening

De geneeskundige hulpverlening start met de processen: triage en traumabeoordeling [7]  , behandelen van slachtoffers, inrichten van een gewondennest en vervoer naar ziekenhuizen. Aandachtspunt is mogelijkheid om te kunnen keren/vertrekken voor ambulances. Na een brand verlenen omstanders hulp. Een deel van de slachtoffers komt als zelfverwijzer op de eerste hulp.
Relevante aspecten bij de effecten van een fakkelbrand zijn: aantal slachtoffers, type slachtoffers en type letsel. Deze zijn locatie afhankelijk en staan in relatie tot elkaar.

Aantal slachtoffers

<10
 • In beginsel zijn voldoende middelen op de ambulances aanwezig.  Voor specialistische hulpverlening aan kinderen zijn minder hulpmiddelen aanwezig waardoor middelen snel zijn uitgeput.
> 10
 • Het LPCGBI treedt in werking [8].
 • De leidraad GGB kan in werking worden gesteld. [9]
> 250
 • De grens wordt bereikt van het aantal slachtoffers dat kan worden vervoerd [10]

Type slachtoffers

 • Aandachtspunt is operationele voorbereiding op het behandelen van kinderen met ernstige brandwonden (locatiespecifiek). Dit vereist een aangepast gewondenspreidingsplan. [11]
 • Aandachtspunt is hulp aan verminderd zelfredzame personen (zorginstellingen).

Type letsel

 • Door warmtestraling ontstaan uitwendige brandwonden. Bij inademing van hete gassen ontstaat inhalatietrauma.
 • Stabilisatie van brandwondenslachtoffers is mogelijk in elk level 1 ziekenhuis  [12]. Specialistische behandeling van brandwonden kan in een beperkt aantal centra in Nederland plaatsvinden [13].
 • Extra aandacht bij de operationele voorbereiding is noodzakelijk bij verhoogde kans op slachtoffers uit de groep van ouderen en kinderen.
 • Een langdurig traject van nazorg restletsel en psychotrauma  [14] is te verwachten.

Optreden politie en gemeente (Hulpverlening)

Mogelijke taken

Politie

 • Afzetten van het effectgebied
 • Aanwezige personen in het effectgebied laten schuilen of vluchten
 • Gidsen van brandweervoertuigen en ambulances

 

Gemeente

 • Opvang en verzorging van personen uit het effectgebied
 • Voorlichting/communicatie over het ongeval
 • Registreren van slachtoffers

Randvoorwaarden

Politie

 • Operationele voorbereiding op het afzetten van een groot effectgebied
 • Voldoende mensen en middelen om het effectgebied af te kunnen zetten
 • Een operationeel mobiliteitsplan

Gemeente

 • Operationele voorbereiding op het opvangen en verzorgen van personen uit het effectgebied
 • Voldoende locaties en personeel voor de opvang en verzorging van personen uit het effectgebied
 • Operationeel voorlichting- en communicatieplan
Maatregelen

Kansbeperkend

Maatregel Werking van de maatregel
Wegnemen van de risicobron Het wegnemen van de risicobron neemt de kans op het scenario weg.

Effect en gevolgbeperkend

Maatregel Werking van de maatregel
Afstand houden tot activiteit met gevaarlijke stoffen Dicht bij de plaats van het scenario zijn de effecten het meest merkbaar. De warmtestraling neemt af naarmate de afstand toeneemt.
Verdeling typen gebouwen Door rekening te houden met het type bebouwing kan het aantal mogelijke slachtoffers bij het scenario worden beperkt. Dat kan bijvoorbeeld door het zodanig verdelen van gebouwen in een gebied dat de meer kwetsbare gebouwen worden beschermd door minder kwetsbare gebouwen.
Bouwwerken als afscherming Ook door middel van bouwwerken, zoals gebouwen of tunnels, kan schaduwwerking gerealiseerd worden. Een gebouw  tussen de  activiteit met gevaarlijke stoffen en kwetsbare objecten/vluchtroutes kan dienen als afscherming.
Toepassen van brandwerend metselwerk De keuze van het metselwerk bepaalt de brandwerendheid van de gevel. 
Gebruik maken van minerale wolisolatie Minerale wolisolatie is onbrandbaar.
Toepassen van brand- en hittewerende beglazing Brand- en hittewerende beglazing bestaat uit gelaagd glas, samengesteld uit twee of meer lagen blank floatglas en één of meer speciale opschuimende tussenlagen. In geval van brand vormen deze tussenlagen een beschermend schild.
Gebruik maken van houten en stalen kozijnen Houten en stalen kozijnen zijn getest voor een brandwerende toepassing. Kunststof kozijnen (zonder stalen vulling) zijn niet brandwerend.
Gebruik maken van dakpannen Dakpannen houden straling tegen en zijn onbrandbaar.
Toepassen van een gesprinkelde buitengevel Bij een gesprinkelde buitengevel wordt water automatisch over de gevel gespoten in geval van een calamiteit.
Hoogteverschillen creëren en benutten Door hoogteverschillen in de omgeving te creëren of te benutten kan schaduwwerking gerealiseerd worden om mensen meer tijd te bieden om te vluchten naar veiligere plekken. Hoogteverschillen kunnen bijvoorbeeld gecreëerd worden door het aanbrengen van een wal of scherm.

Bevordering van de zelfredzaamheid

Maatregel Werking van de maatregel
Duidelijke vluchtroutes aanbrengen Door duidelijke vluchtroutes aan te brengen kunnen mensen het gebied gemakkelijker verlaten. 
Risicocommunicatie Door te communiceren over de mogelijke scenario’s in een gebied het bete handelingsperspectief worden mensen zich meer bewust van wat ze moeten doen bij het scenario.
Galerij / trappenhuis aan de schaduwzijde van een gebouw plaatsen Door de galerij/trappenhuis aan de schaduwzijde van een gebouw te realiseren, vormt het gebouw zelf een bescherming tegen de warmtestraling.
Onderhouden schuilplaatsen en vluchtwegen Onderhoud van schuilplaatsen en vluchtwegen is belangrijk, zodat ten alle tijden van een ongeval de schuil- en vluchtmogelijkheden bereikbaar en inzetbaar zijn.
Verzamelplaatsen bepalen en geschikt maken voor een (dreigende) fakkelbrand De verzamelplaats dient dan als een schuilplaats als mensen binnen in het gebouw niet meer voldoende beschermt zijn tegen het scenario.
De (bedrijfs)noodplannen oefenen op een fakkelbrand  Door te oefenen met het fakkelbrandscenario in de (bedrijfs)noodplannen weten de werknemers wat ze moeten doen in het geval van een echte calamiteit.

Bevordering van de hulpverlening

Maatregel Werking van de maatregel
Werkende communicatiemiddelen Tijdens een ongeval met gevaarlijke stoffen vindt veel van de communicatie plaatst via radio, internet en telefoon. Het is hierbij van belang dat zendmasten op afstand van de activiteiten met gevaarlijke stoffen staan, zodat deze ook tijdens een ongeval werken.
Waarschuwingsmiddelen Voor een snelle en effectieve waarschuwing tijdens een ongeval met gevaarlijke stoffen is het van belang dat een waarschuwingssysteem de mensen in het effectgebied kan bereiken.
Afstemming hulpdiensten Het handelingsperspectief dat aan mensen wordt geboden ten tijden van een ongeval met gevaarlijke stoffen moet worden afgestemd met de inzet van hulpdiensten, zodat de inzet van de hulpdiensten kan aansluiten bij dit handelingsperspectief.
Bluswater Voor een adequate hulpverlening van de brandweer is het van belang dat voldoende bluswater aanwezig is bij de activiteit met gevaarlijke stoffen. Door de waterbron onderdeel te laten zijn van een doorlopend watersysteem, wordt het water steeds aangevuld.
Voorbeeld

De beheergroep heeft geen beeld en/of filmmateriaal gevonden van een fakkelbrand bij een waterstof tankstation. Suggesties kunnen gemaild worden naar: info@scenarioboekev.nl

 1. Dit is een generiek fakkelbrandmodel dat niet specifiek is voor het  modelleren van waterstof.
 2. 4 pakketten van 12 cilinders van 50 liter onderling gekoppeld Hydrogen refuelling stations in the Netherlands, 2018
 3. Voorlopige aangenomen waarde.
 4. RIVM MEMO: risico- en effectafstanden waterstoftankstations 2016..
 5. Onderbouwing-van-de-slachtofferinschatting-van-het-scenarioboekEV.
 6. Afstanden op basis van geen bescherming en buitenshuis.
 7. De Nederlandse slachtofferregistratiekaart p.3. oktober 2006
 8. LPCGBI p.1 september 2013
 9. Leidraad GGB p.12 december 2015
 10. Leidraad GGB p.10 december 2015
 11. Voor kinderen is ander materiaal benodigd. Ouders en kinderen worden bij voorkeur bij elkaar geplaatst. Dit is een complexe factor in het gewondenspreidingsplan
 12.  landelijk netwerk acute zorg www.lnaz.nl 
 13. Beverwijk, Rotterdam, Groningen
 14. casus ” Het Hemeltje” Volendam

Bunkerschip- LNG- Plasbrand

Algemene beschrijving Een plasbrand ontstaat doordat tijdens het overtanken van de LNG de vulslang van van het bunkerschip afscheurt. Hierdoor stroomt een deel van de LNG in korte tijd uit. De LNG verspreidt zich over het water waarbij het door het temperatuur verschil snel verdampt. Ontsteking van de plas leidt tot een korte hevige brand. Effecten De effecten van een plasbrand zijn warmtestraling en enige rook. Hierdoor kunnen slachtoffers, schade en brand in de omgeving ontstaan.

Als de plas niet ontsteekt, bestaat er kans op vertraagde ontsteking van de gaswolk door de snelle verdamping. Hierbij ontstaat het scenario wolkbrand.

Toon alle gedetailleerde informatie Verberg alle gedetailleerde informatie

Parameters effectberekeningen
Modelleringsoftware
Effects file
TNO Effects 10.1.6: poolfire: two zone model.
Uitgangspunten  
Stofnaam Methaan
Debiet 118 kg/s [1]
Duur uitstroming 7,5 min [2]
Omgevingstemperatuur 9  °C
Watertemperatuur 9  °C
Temperatuur in tank -162  °C
Windrichting West
Windsnelheid 5 m/s
Oppervlak plasbrand 750 m2  [3]
Observatiehoogte 1,5 m
Blootstellingduur personen 20 s
Resultaten  
Vrijgekomen massa 53.000 kg
Duur van de plasbrand 7,5 min
Max. diameter van de plasbrand 30m (R=15m)
Lengte van de vlammen 60 m
Temperatuur van de vlammen 1200 °C
Kans van optreden

De kans op een plasbrand na een ongeval met een bunkerschip LNG wordt bepaald door de kans op een ongeval, de kans dat daarbij LNG uitstroomt en de kans op ontsteking van de plas. Deze kans wordt per jaar geschat op [4]:

   N ongeval N uitstroming  ontsteking plas N scenario
Vaarklasse 4 8.67 x 10-8  2.67 x 10-5  ? = ?
Vaarklasse 5 1.32 x 10-7 3.58 x 10-5  ? = ?
Vaarklasse 6 4.14 x 10-7 6.00 x 10-5  ? = ?

Factoren die de kans van optreden verkleinen zijn:

 • Het aantal verladingen verminderen;
 • Het aantal transportbewegingen verminderen;
 • Technische specificaties van het schip optimaliseren.
Effecten

De effecten van een plasbrand zijn warmtestraling en enige rook. Hierdoor kunnen slachtoffers, schade en brand in de omgeving ontstaan. warmtestraling is in combinatie met de blootstellingsduur bepalend voor het slachtoffer- en schadebeeld. In de tabel hieronder zijn de effecten van warmtestraling weergegeven.

In de onderstaande tabellen zijn de effecten van warmtestraling weergegeven. De tabel effectafstanden en gevolgen geeft 3 ringen aan. Binnen de eerste ring komt 99% van de aanwezigen te overlijden. In de tweede ring komen aanwezigen te overlijden of kunnen slachtoffer worden. In de derde ring vallen geen doden maar kunnen aanwezigen nog wel slachtoffer worden. De grens van de derde ring geeft aan tot waar eerstegraads brandwonden kunnen voorkomen. Afhankelijk van de afstand tot het ongeval en de bescherming van bijvoorbeeld gebouwen komen mensen te overlijden (†) of raken gewond: van zeer zwaargewond (T1) tot lichtgewond (T3). Het type trauma[5] is brandwonden over een groot deel van het lichaam. De schade aan objecten varieert van onherstelbare schade tot lichte schade. De effectafstanden zijn berekend voor een cirkelvormige plas.

De tabel effectafstanden en gevolgen is aangevuld met de onderliggende grafieken met het verloop van letaliteit (percentage doden) versus afstand, warmtestraling versus afstand en warmtestralingscontouren.

Tabel Effectafstanden en gevolgen [6]

Tabel effecten personen buiten

Effectafstand
(meter)
Warmtestraling
(kW/m2)
Slachtoffers buiten
(0 % bescherming)
Slachtoffers buiten zomerkleding
(40 % bescherming)
Slachtoffers buiten winterkleding
(85 % bescherming)
T1T2T3T1T2T3T1T2T3
1e ring ≤ 70≥ 35100000100000831700
Grens 1e ring: 99% letaal
703599100100000158410
2e ring70 tot 12035 tot 10401204725260475341247
Grens 2e ring: 1% letaal12010110881108801188
3e ring120 tot 17010 tot 4000290002900029
Grens 3e ring: 1% 1e grd brw 1704000100010001

Tabel effecten personen binnen en schade aan objecten

Effectafstand
(meter)
Warmtestraling
(kW/m2)
Schade aan objectenSlachtoffers binnen (0% bescherming)
T1T2T3
1e ring ≤ 70≥ 35Onherstelbare schade
Alle brandbare materialen gaan branden
355015
Grens 1e ring
7035102045
2e ring70 tot 12035 tot 10Gemiddelde schade
Brandhaarden, vervorming van hout en kunststof.
Breuk dubbelglas tot 105 meter.
30012
Grens 2e ring120100000
3e ring120 tot 17010 tot 4Lichte schade
Geen branden, afbladderen verf en ernstige verkleuringen.
Breuk enkel glas tot 135 meter.
0000
Grens 3e ring17040000

Grafiek letaliteit vs. afstand [7]

Grafiek warmtestraling vs. afstand

Contouren warmtestraling

Zelfredzaamheid en Handelingsperspectief

Aanwezige personen zijn na het ontstaan van een plasbrand op zichzelf en anderen aangewezen. In onderstaande afbeelding zijn mogelijke handelingsperspectieven weergegeven. [8]

Mogelijk handelingsperspectief

Afhankelijk van de situatie en de inrichting van de omgeving kan het handelingsperspectief verschillen. Snel reageren is bevorderlijk.

 • Voor personen buiten is het handelingsperspectief vluchten (uit het zicht van de brand, onder dekking van objecten zoals muren).
 • Als er schuilmogelijkheden zijn, is dekking zoeken of een schuilplaats binnen gaan een goed handelingsperspectief.
 • Voor personen binnen is het handelingsperspectief binnen blijven en schuilen (sluiten van binnendeuren vertraagt de uitbreiding van een eventuele brand).
 • Als secundaire branden optreden, is het handelingsperspectief vluchten aan de schaduwzijde van het gebouw ten opzichte van de plasbrand (extra beschermende kleding beperkt de blootstelling).

Randvoorwaarden

De onderstaande aspecten zijn mede bepalend voor de mogelijkheden op het gebied van zelfredzaamheid. Deze zijn locatie afhankelijk en staan in relatie tot elkaar.

Het verloop van het ongevalsscenario:

 • De snelheid waarmee het scenario plasbrand zich voltrekt is afhankelijk van het ontstekingsmoment.
 • Na ontsteking zijn direct of in korte tijd de effecten merkbaar en duurt de brand ongeveer 7,5 minuten.

Herkenbaarheid van het scenario:

 • Een plasbrand is door zijn hitte ontwikkeling direct waarneembaar voor de aanwezigen.

Mate van bewustzijn van de gevaren:

 • Weten dat er een ongeval is met een bunkerschip LNG
 • Weten wat de gevaren zijn van LNG
 • Weten wat je moet doen in geval van een (dreigende) plasbrand

Gesteldheid van personen:

 • Fysieke gesteldheid
 • Geestelijke gesteldheid

Aanwezige voorzieningen:

 • Mogelijkheden om van de bron af te vluchten
 • Mogelijkheden om te schuilen
Optreden Multidisciplinaire hulpverlening

Optreden Brandweer (bestrijdbaarheid)

Mogelijke taken

 • Redden en verlenen van eerste hulp aan slachtoffers
 • Bepalen van het bron- en effectgebied
 • De Veiligstellen van het bron- en effectgebied
 • Situatie stabiliseren door middel van het afschermen van de omgeving en uitbreiding voorkomen
 • Ontstane branden in de omgeving blussen
 • De plasbrand gecontroleerd laten uitbranden

Randvoorwaarden

 • Repressieve voorbereiding op een plasbrand op het water
 • Middelen om de hulpdiensten te alarmeren zoals een dekkend mobiel telefoonnetwerk of eigen netwerk van de vervoerder
 • Opkomsttijd van de brandweer
 • Bereikbaarheid over twee verschillende routes vanuit tegengestelde windstreken
 • Openbare bluswatervoorzieningen primair en secundair

Optreden Geneeskundige hulpverlening

De geneeskundige hulpverlening start met de processen: triage en traumabeoordeling [9]  , behandelen van slachtoffers, inrichten van een gewondennest en vervoer naar ziekenhuizen. Aandachtspunt is mogelijkheid om te kunnen keren/vertrekken voor ambulances. Na een plasbrand verlenen omstanders hulp. Een deel van de slachtoffers komt als zelfverwijzer op de eerste hulp.
Relevante aspecten bij de effecten van een plasbrand zijn: aantal slachtoffers, type slachtoffers en type letsel. Deze zijn locatie afhankelijk en staan in relatie tot elkaar.

Aantal slachtoffers

<10
 • In beginsel zijn voldoende middelen op de ambulances aanwezig.  Voor specialistische hulpverlening aan kinderen zijn minder hulpmiddelen aanwezig waardoor middelen snel zijn uitgeput.
> 10
 • Het LPCGBI treedt in werking [10].
 • De leidraad GGB kan in werking worden gesteld. [11]
> 250
 • De grens wordt bereikt van het aantal slachtoffers dat kan worden vervoerd. Uitgegaan wordt van 250 slachtoffers waarvan 25 T1, 75 T2 en 150 T3. [12]

Type slachtoffers

 • Aandachtspunt is operationele voorbereiding op het behandelen van kinderen met ernstige brandwonden (locatiespecifiek). Dit vereist een aangepast gewondenspreidingsplan. [13]
 • Aandachtspunt is hulp aan verminderd zelfredzame personen (zorginstellingen).

Type letsel

 • Door warmtestraling ontstaan uitwendige brandwonden. Bij inademing van hete gassen ontstaat inhalatietrauma.
 • Stabilisatie van brandwondenslachtoffers is mogelijk in elk level 1 ziekenhuis  [14]. Specialistische behandeling van brandwonden kan in een beperkt aantal centra in Nederland plaatsvinden [15].
 • Extra aandacht bij de operationele voorbereiding is noodzakelijk bij verhoogde kans op slachtoffers uit de groep van ouderen en kinderen.
 • Een langdurig traject van nazorg restletsel en psychotrauma  [16] is te verwachten.

Optreden Politie en gemeente (Hulpverlening)

Mogelijke taken

Politie

 • Afzetten van het effectgebied
 • Aanwezige personen in het effectgebied laten schuilen of vluchten
 • Gidsen van brandweervoertuigen en ambulances

Gemeente

 • Opvang en verzorging van personen uit het effectgebied
 • Voorlichting/communicatie over het ongeval
 • Registreren van slachtoffers

Randvoorwaarden

Politie

 • Operationele voorbereiding op het afzetten van een groot effectgebied op het water in samenwerking met Rijkswaterstaat
 • Voldoende mensen en middelen om het effectgebied af te kunnen zetten
 • Een operationeel mobiliteitsplan

Gemeente

 • Operationele voorbereiding op het opvangen en verzorgen van personen uit het effectgebied
 • Voldoende locaties en personeel voor de opvang en verzorging van personen uit het effectgebied
 • Operationeel voorlichting- en communicatieplan
Maatregelen
 

Kans

Maatregel Werking van de maatregel
 Wegnemen van de risicobron Het wegnemen van de risicobron zorgt ervoor dat het scenario niet meer kan plaatsvinden.
Begrenzen van het aantal bunkerbewegingen Minder bunkerbewegingen betekent een vermindering van het aantal keer dat het scenario zich voor kan doen en dus neemt de kans op het scenario af.

Effect en gevolg

Maatregel Werking van de maatregel
Afstand houden tot activiteit met gevaarlijke stoffen Dicht bij de plaats van het scenario zijn de effecten het meest merkbaar. De warmtestraling neemt af naarmate de afstand toeneemt.
Verdeling typen gebouwen Door rekening te houden met het type bebouwing kan het aantal mogelijke slachtoffers bij het scenario worden beperkt. Dat kan bijvoorbeeld door het zodanig verdelen van gebouwen in een gebied dat de meer kwetsbare gebouwen worden beschermd door minder kwetsbare gebouwen.
Toepassen van brandwerend metselwerk De keuze van het metselwerk bepaalt de brandwerendheid van de gevel. 
Gebruik maken van minerale wolisolatie Minerale wolisolatie is onbrandbaar.
Toepassen van brand- en hittewerende beglazing Brand- en hittewerende beglazing bestaat uit gelaagd glas, samengesteld uit twee of meer lagen blank floatglas en één of meer speciale opschuimende tussenlagen. In geval van brand vormen deze tussenlagen een beschermend schild.
Gebruik maken van houten en stalen kozijnen Houten en stalen kozijnen zijn getest voor een brandwerende toepassing. Kunststof kozijnen (zonder stalen vulling) zijn niet brandwerend.
Gebruik maken van dakpannen Dakpannen houden straling tegen en zijn onbrandbaar.
Toepassen van een gesprinkelde buitengevel Bij een gesprinkelde buitengevel wordt water automatisch over de gevel gespoten in geval van een calamiteit.
Venstertijden Door gebruik te maken van venstertijden voor bevoorrading worden de risicovolle en kwetsbare activiteiten gescheiden.

Zelfredzaamheid

Maatregel Werking van de maatregel
Duidelijke vluchtroutes aanbrengen Door duidelijke vluchtroutes aan te brengen kunnen mensen het gebied gemakkelijker verlaten. 
Verzamelplaatsen bepalen en geschikt maken voor een (dreigende) plasbrand De verzamelplaats dient dan als een schuilplaats als mensen binnen in het gebouw niet meer voldoende beschermt zijn tegen het scenario.
Galerij / trappenhuis aan de schaduwzijde van een gebouw plaatsen Door de galerij/trappenhuis aan de schaduwzijde van een gebouw te realiseren, vormt het gebouw zelf een bescherming tegen de warmtestraling
Risicocommunicatie Door te communiceren over de mogelijke scenario’s in een gebied het bete handelingsperspectief worden mensen zich meer bewust van wat ze moeten doen bij het scenario.
Onderhouden schuilplaatsen en vluchtwegen Onderhoud van schuilplaatsen en vluchtwegen is belangrijk, zodat ten alle tijden van een ongeval de schuil- en vluchtmogelijkheden bereikbaar en inzetbaar zijn.
De (bedrijfs)noodplannen oefenen op een plasbrand  Door te oefenen met het plasbrandscenario in de (bedrijfs)noodplannen weten de werknemers wat ze moeten doen in het geval van een echte calamiteit.

Hulpverlening

Maatregel Werking van de maatregel
Bluswater Voor een adequate hulpverlening van de brandweer is het van belang dat voldoende bluswater aanwezig is bij de activiteit met gevaarlijke stoffen. Door de waterbron onderdeel te laten zijn van een doorlopend watersysteem, wordt het water steeds aangevuld.
Waarschuwingsmiddelen Voor een snelle en effectieve waarschuwing tijdens een ongeval met gevaarlijke stoffen is het van belang dat een waarschuwingssysteem de mensen in het effectgebied kan bereiken.
Werkende communicatiemiddelen Tijdens een ongeval met gevaarlijke stoffen vindt veel van de communicatie plaatst via radio, internet en telefoon. Het is hierbij van belang dat zendmasten op afstand van de activiteiten met gevaarlijke stoffen staan, zodat deze ook tijdens een ongeval werken.
Afstemming hulpdiensten Het handelingsperspectief dat aan mensen wordt geboden ten tijden van een ongeval met gevaarlijke stoffen moet worden afgestemd met de inzet van hulpdiensten, zodat de inzet van de hulpdiensten kan aansluiten bij dit handelingsperspectief.
Voorbeeld

 Betere suggesties van een plasbrand op het water kunnen gemaild worden naar:  info@scenarioboekev.nl

 1. Debiet tijdens bunkeren
 2. Aanname worstcase scenario, ESD faalt
 3. Maximale plas oppervlak bepaald door brandsnelheid
 4. Interim Rekenmethode LNG-bunkerstations
 5. de GHOR hanteert deze term voor het type verwonding
 6. Onderbouwing-van-de-slachtofferinschatting-van-het-scenarioboekEV.
 7. Afstanden op basis van geen bescherming en buitenshuis.
 8. In deze beschrijving wordt uitgegaan een plasbrand. Mocht de plas nog niet zijn ontstoken is er meer tijd voor het handelingsperspectief.
 9. De Nederlandse slachtofferregistratiekaart p.3. oktober 2006
 10. LPCGBI p.1 september 2013
 11. Leidraad GGB p.12 december 2015
 12. Leidraad GGB p.10 december 2015
 13. Voor kinderen is ander materiaal benodigd. Ouders en kinderen worden bij voorkeur bij elkaar geplaatst. Dit is een complexe factor in het gewondenspreidingsplan
 14.  landelijk netwerk acute zorg www.lnaz.nl 
 15. Beverwijk, Rotterdam, Groningen
 16. casus ” Het Hemeltje” Volendam

Cilinderpakket waterstof – Fakkelbrand

Algemene beschrijving Een fakkelbrand wordt veroorzaakt doordat na een botsing een afsluiter afbreekt van een waterstof-cilinderpakket. Hierdoor stroomt waterstof uit en ontsteekt direct. Er ontstaat een  fakkel die blijft branden tot de gekoppelde cilinders leeg zijn. Effecten De vlam van een waterstof fakkelbrand is onzichtbaar maar geeft wel warmtestraling. Dit effect kan slachtoffers, schade en brand in de omgeving veroorzaken. warmtestraling is in combinatie met de blootstellingsduur bepalend voor het slachtoffer- en schadebeeld.

Deze kaart is gemaakt naar de huidige inzichten in dit scenario. Mochten er in de toekomst nieuwe inzichten of andere uitgangspunten nodig zijn, wordt de kaart aangepast.

Toon alle gedetailleerde informatie Verberg alle gedetailleerde informatie

Parameters effectberekeningen
Modelleringssoftware
Effectsfile
TNO Effects 10.1.4; gas release ; Jet Fire (Chamberlain model). [1]
Uitgangspunten:  
Stofnaam Waterstof 
Druk in cilinders 300 of 500 bar
Systeemgrootte

300 bar: 21,6 m3
500 bar: 35 m3 [2]

Totale massa 300 bar: 470 kg
500 bar: 1160 kg
Blootstellingsduur 20 s
Omgevingstemperatuur 9 °C
Grootte van het gat 0.25 inch [3]
Hoogte van de uitstroom 1.5 m
Weersomstandigheden D5
Uitstroomhoek 0° (horizontaal)
Resultaten:  
Totale uitstroomduur 300 bar: 16 minuten
500 bar: 27 minuten
Lengte van de fakkel

300 bar: 10 meter
500 bar: 12 meter

Kans van optreden

De kans op een fakkelbrand na een ongeval met een cilinderpakket waterstof wordt bepaalt door de kans op een ongeval, de kans dat daarbij waterstof uitstroomt, de kans op een continue uitstroming en de kans op een directe ontsteking. Deze kans wordt per tankwagen, per jaar, per weg-kilometer geschat op [4] :

   N ongeval N uitstroming  N continue uitstroming N directe ontsteking N scenario
Binnen bebouwde kom 5.9 x 10-7  0.0018     0.65 0.8 = 5.5 x 10-10
Buiten bebouwde kom 3.6 x 10-7 0.0102 0.65 0.8 = 1.9 x 10-9
Autosnelweg  8.3 x 10-8 0.0156 0.65 0.8 = 6.7 x 10-10

Factoren die de kans van optreden verkleinen zijn:

 • Het aantal transportbewegingen verminderen;
 • Weginrichting optimaliseren (bijvoorbeeld door het beperken van bochten, kruisingen, wegversmallingen, in-en uitvoegstroken);
 • Toegestane rijsnelheid verlagen;
 • Wegen met vluchtstrook.
Effecten

De vlam van een waterstof fakkelbrand is onzichtbaar maar geeft wel warmtestraling. Dit effect kan slachtoffers, schade en brand in de omgeving veroorzaken. warmtestraling is in combinatie met de blootstellingsduur bepalend voor het slachtoffer- en schadebeeld [5].

In de onderstaande tabel zijn de effecten van warmtestraling weergegeven. De tabel effectafstanden en gevolgen geeft 3 ringen aan. Binnen de eerste ring komt 99% van de aanwezigen te overlijden. In de tweede ring komen aanwezigen te overlijden of kunnen slachtoffer worden. In de derde ring vallen geen doden maar kunnen aanwezigen nog wel slachtoffer worden. De grens van de derde ring geeft aan tot waar eerstegraads brandwonden kunnen voorkomen. Afhankelijk van de afstand tot het ongeval en de bescherming van bijvoorbeeld gebouwen komen mensen te overlijden (†) of raken gewond: van zeer zwaargewond (T1) tot lichtgewond (T3). De schade aan objecten varieert van onherstelbare schade tot lichte schade. De effectafstanden zijn berekend vanaf de tankwagen.

De tabel effectafstanden en gevolgen is aangevuld met de onderliggende grafieken met het verloop van letaliteit (percentage doden) versus afstand, warmtestraling versus afstand en warmtestralingscontouren.

300 bar

Tabel effectafstanden en gevolgen [6]

Effectafstand
(meter)
Warmtestraling
(kW/m2)
Slachtoffers buiten
(0 % bescherming)
Slachtoffers buiten zomerkleding
(40 % bescherming)
Slachtoffers buiten winterkleding
(85 % bescherming)
T1T2T3T1T2T3T1T2T3
1e ring ≤ 14≥ 35990009900093600
Grens 1e ring: 99% letaal
1435100000100000158500
2e ring14 tot 1735 tot 10361005121250515301051
Grens 2e ring: 1% letaal1710100830108301083
3e ring17 tot 2010 tot 4000230002300023
Grens 3e ring: 1% 1e grd brw 204000200020002
Effectafstand
(meter)
Warmtestraling
(kW/m2)
Schade aan objectenSlachtoffers binnen (0% bescherming)
T1T2T3
1e ring ≤ 14≥ 35Onherstelbare schade
Alle brandbare materialen gaan branden
48204
Grens 1e ring1435124042
2e ring14 tot 1735 tot 10Gemiddelde schade
Brandhaarden, vervorming van hout en kunststof.
Breuk dubbelglas tot 16 meter.
31011
Grens 2e ring17100000
3e ring17 tot 2010 tot 4Lichte schade
Geen branden, afbladderen verf en ernstige verkleuringen.
Breuk enkel glas tot 18 meter.
0000
Grens 3e ring2040000

Grafiek Letaliteit vs. afstand  [7]

Grafiek warmtestraling vs. afstand

Contouren warmtestraling

500 bar

Tabel effectafstanden en gevolgen

Effectafstand
(meter)
Warmtestraling
(kW/m2)
Slachtoffers buiten
(0 % bescherming)
Slachtoffers buiten zomerkleding
(40 % bescherming)
Slachtoffers buiten winterkleding
(85 % bescherming)
T1T2T3T1T2T3T1T2T3
1e ring ≤ 18≥ 35990009900094500
Grens 1e ring: 99% letaal
1835100000100000158500
2e ring18 tot 2135 tot 10391104823270486331148
Grens 2e ring: 1% letaal2110110881108801188
3e ring21 tot 2510 tot 4000270002700027
Grens 3e ring: 1% 1e grd brw 254000100010001
Effectafstand
(meter)
Warmtestraling
(kW/m2)
Schade aan objectenSlachtoffers binnen (0% bescherming)
T1T2T3
1e ring ≤ 18≥ 35Onherstelbare schade
Alle brandbare materialen gaan branden
48204
Grens 1e ring1835123043
2e ring18 tot 2135 tot 10Gemiddelde schade
Brandhaarden, vervorming van hout en kunststof.
Breuk dubbelglas tot 20 meter.
41012
Grens 2e ring21100000
3e ring21 tot 2510 tot 4Lichte schade
Geen branden, afbladderen verf en ernstige verkleuringen.
Breuk enkel glas tot 23 meter.
0000
Grens 3e ring2540000

Grafiek Letaliteit vs. afstand  [7]

Grafiek warmtestraling vs. afstand

Contouren warmtestraling

Zelfredzaamheid en Handelingsperspectief

Aanwezige personen zijn na het ontstaan van een fakkelbrand op zichzelf en anderen aangewezen. In onderstaande afbeelding zijn mogelijke handelingsperspectieven weergegeven. 

Mogelijk handelingsperspectief

Afhankelijk van de situatie en de inrichting van de omgeving kan het handelingsperspectief verschillen. Snel reageren is bevorderlijk.

 • Voor personen buiten is het handelingsperspectief vluchten (uit het zicht van de brand, onder dekking van objecten zoals muren).
 • Als er schuilmogelijkheden zijn, is dekking zoeken of een schuilplaats binnen gaan een goed handelingsperspectief.
 • Voor personen binnen is het handelingsperspectief binnen blijven en schuilen (sluiten van binnendeuren vertraagt de uitbreiding van een eventuele brand).
 • Als secundaire branden optreden, is het handelingsperspectief vluchten aan de schaduwzijde van het gebouw ten opzichte van de fakkelbrand (extra beschermende kleding beperkt de blootstelling).

Randvoorwaarden

De onderstaande aspecten zijn mede bepalend voor de mogelijkheden op het gebied van zelfredzaamheid.

Het verloop van het ongevalsscenario:

 • De snelheid waarmee het scenario fakkelbrand zich voltrekt is afhankelijk van het ontstekingsmoment.
 • Na ontsteking zijn direct de effecten merkbaar en duurt de fakkelbrand afhankelijk van de druk in het cilinderpakket ongeveer 15 tot 30 minuten.

Herkenbaarheid van het scenario:

 • Een waterstof fakkelbrand is onzichtbaar maar is door zijn hitte ontwikkeling direct waarneembaar voor de aanwezigen.
 • Als de fakkel nog niet ontstoken is, is het mogelijke gevaar niet direct herkenbaar.
 • De uitstroom onder hoge druk zorgt voor veel geluid wat het waarneembaar maakt.

Mate van bewustzijn van de gevaren:

 • Weten dat er een ongeval is met een waterstof cilinderpakket
 • Weten wat de gevaren zijn van waterstof
 • Weten wat je moet doen in geval van een (dreigende) fakkelbrand

Gesteldheid van personen:

 • Fysieke gesteldheid
 • Geestelijke gesteldheid

Aanwezige voorzieningen:

 • Mogelijkheden om van de bron af te vluchten
 • Mogelijkheden om te schuilen
Optreden Multidisciplinaire hulpverlening

Optreden brandweer (bestrijdbaarheid)

Mogelijke taken

 • Redden en verlenen van eerste hulp aan slachtoffers
 • Bepalen van het bron- en effectgebied
 • De situatie stabiliseren door middel van het afschermen van de omgeving en uitbreiding voorkomen
 • Ontstane branden in de omgeving blussen
 • Veiligstellen van het bron- en effectgebied

 

Randvoorwaarden

 • Repressieve voorbereiding op een fakkelbrand op de weg
 • Beschikbaar zijn van een warmtebeeld camera om de vlam te kunnen detecteren
 • Middelen om de hulpdiensten te alarmeren zoals een dekkend mobiel telefoonnetwerk of eigen netwerk van de vervoerder/tankstation
 • Opkomsttijd van de brandweer
 • Bereikbaarheid over twee verschillende routes vanuit tegengestelde windstreken
 • Openbare bluswatervoorzieningen primair en secundair
 • Dekkend systeem om aanwezigen in het effectgebied te waarschuwen

 

Optreden Geneeskundige hulpverlening

De geneeskundige hulpverlening start met de processen: triage en traumabeoordeling [9]  , behandelen van slachtoffers, inrichten van een gewondennest en vervoer naar ziekenhuizen. Aandachtspunt is mogelijkheid om te kunnen keren/vertrekken voor ambulances. Na een brand verlenen omstanders hulp. Een deel van de slachtoffers komt als zelfverwijzer op de eerste hulp.
Relevante aspecten bij de effecten van een fakkelbrand zijn: aantal slachtoffers, type slachtoffers en type letsel. Deze zijn locatie afhankelijk en staan in relatie tot elkaar.

Aantal slachtoffers

<10
 • In beginsel zijn voldoende middelen op de ambulances aanwezig.  Voor specialistische hulpverlening aan kinderen zijn minder hulpmiddelen aanwezig waardoor middelen snel zijn uitgeput.
> 10
 • Het LPCGBI treedt in werking [10].
 • De leidraad GGB kan in werking worden gesteld. [11]
> 250
 • De grens wordt bereikt van het aantal slachtoffers dat kan worden vervoerd [12]

Type slachtoffers

 • Aandachtspunt is operationele voorbereiding op het behandelen van kinderen met ernstige brandwonden (locatiespecifiek). Dit vereist een aangepast gewondenspreidingsplan. [13]
 • Aandachtspunt is hulp aan verminderd zelfredzame personen (zorginstellingen).

Type letsel

 • Door warmtestraling ontstaan uitwendige brandwonden. Bij inademing van hete gassen ontstaat inhalatietrauma.
 • Stabilisatie van brandwondenslachtoffers is mogelijk in elk level 1 ziekenhuis  [14]. Specialistische behandeling van brandwonden kan in een beperkt aantal centra in Nederland plaatsvinden [15].
 • Extra aandacht bij de operationele voorbereiding is noodzakelijk bij verhoogde kans op slachtoffers uit de groep van ouderen en kinderen.
 • Een langdurig traject van nazorg restletsel en psychotrauma  [16] is te verwachten.

Optreden politie en gemeente (Hulpverlening)

Mogelijke taken

Politie

 • Afzetten van het effectgebied
 • Aanwezige personen in het effectgebied laten schuilen of vluchten
 • Gidsen van brandweervoertuigen en ambulances

 

Gemeente

 • Opvang en verzorging van personen uit het effectgebied
 • Voorlichting/communicatie over het ongeval
 • Registreren van slachtoffers

Randvoorwaarden

Politie

 • Operationele voorbereiding op het afzetten van een groot effectgebied
 • Voldoende mensen en middelen om het effectgebied af te kunnen zetten
 • Een operationeel mobiliteitsplan

Gemeente

 • Operationele voorbereiding op het opvangen en verzorgen van personen uit het effectgebied
 • Voldoende locaties en personeel voor de opvang en verzorging van personen uit het effectgebied
 • Operationeel voorlichting- en communicatieplan
Maatregelen
 

Kansbeperkend

Maatregel Werking van de maatregel
Wegnemen van de risicobron Het wegnemen van de risicobron neemt de kans op het scenario weg.
Begrenzen van de doorzet Minder vervoersbewegingen betekent een vermindering van het aantal keer dat het scenario zich voor kan doen en dus neemt de kans op het scenario af.

Effect en gevolgbeperkend

Maatregel Werking van de maatregel
Afstand houden tot activiteit met gevaarlijke stoffen Dicht bij de plaats van het scenario zijn de effecten het meest merkbaar. De warmtestraling neemt af naarmate de afstand toeneemt.
Verdeling typen gebouwen Door rekening te houden met het type bebouwing kan het aantal mogelijke slachtoffers bij het scenario worden beperkt. Dat kan bijvoorbeeld door het zodanig verdelen van gebouwen in een gebied dat de meer kwetsbare gebouwen worden beschermd door minder kwetsbare gebouwen.
Venstertijden Door gebruik te maken van venstertijden worden de risicovolle en kwetsbare activiteiten gescheiden.  
Bouwwerken als afscherming Ook door middel van bouwwerken, zoals gebouwen of tunnels, kan schaduwwerking gerealiseerd worden. Een gebouw  tussen de  activiteit met gevaarlijke stoffen en kwetsbare objecten/vluchtroutes kan dienen als afscherming.
Toepassen van brandwerend metselwerk De keuze van het metselwerk bepaalt de brandwerendheid van de gevel. 
Gebruik maken van minerale wolisolatie Minerale wolisolatie is onbrandbaar.
Toepassen van brand- en hittewerende beglazing Brand- en hittewerende beglazing bestaat uit gelaagd glas, samengesteld uit twee of meer lagen blank floatglas en één of meer speciale opschuimende tussenlagen. In geval van brand vormen deze tussenlagen een beschermend schild.
Gebruik maken van houten en stalen kozijnen Houten en stalen kozijnen zijn getest voor een brandwerende toepassing. Kunststof kozijnen (zonder stalen vulling) zijn niet brandwerend.
Gebruik maken van dakpannen Dakpannen houden straling tegen en zijn onbrandbaar.
Toepassen van een gesprinkelde buitengevel Bij een gesprinkelde buitengevel wordt water automatisch over de gevel gespoten in geval van een calamiteit.
Hoogteverschillen creëren en benutten Door hoogteverschillen in de omgeving te creëren of te benutten kan schaduwwerking gerealiseerd worden om mensen meer tijd te bieden om te vluchten naar veiligere plekken. Hoogteverschillen kunnen bijvoorbeeld gecreëerd worden door het aanbrengen van een wal of scherm.

Bevordering van de zelfredzaamheid

Maatregel Werking van de maatregel
Duidelijke vluchtroutes aanbrengen Door duidelijke vluchtroutes aan te brengen kunnen mensen het gebied gemakkelijker verlaten. 
Risicocommunicatie Door te communiceren over de mogelijke scenario’s in een gebied het bete handelingsperspectief worden mensen zich meer bewust van wat ze moeten doen bij het scenario.
Galerij / trappenhuis aan de schaduwzijde van een gebouw plaatsen Door de galerij/trappenhuis aan de schaduwzijde van een gebouw te realiseren, vormt het gebouw zelf een bescherming tegen de warmtestraling.
Onderhouden schuilplaatsen en vluchtwegen Onderhoud van schuilplaatsen en vluchtwegen is belangrijk, zodat ten alle tijden van een ongeval de schuil- en vluchtmogelijkheden bereikbaar en inzetbaar zijn.
Verzamelplaatsen bepalen en geschikt maken voor een (dreigende) fakkelbrand De verzamelplaats dient dan als een schuilplaats als mensen binnen in het gebouw niet meer voldoende beschermt zijn tegen het scenario.
De (bedrijfs)noodplannen oefenen op een fakkelbrand  Door te oefenen met het fakkelbrandscenario in de (bedrijfs)noodplannen weten de werknemers wat ze moeten doen in het geval van een echte calamiteit.

Bevordering van de hulpverlening

Maatregel Werking van de maatregel
Werkende communicatiemiddelen Tijdens een ongeval met gevaarlijke stoffen vindt veel van de communicatie plaatst via radio, internet en telefoon. Het is hierbij van belang dat zendmasten op afstand van de activiteiten met gevaarlijke stoffen staan, zodat deze ook tijdens een ongeval werken.
Waarschuwingsmiddelen Voor een snelle en effectieve waarschuwing tijdens een ongeval met gevaarlijke stoffen is het van belang dat een waarschuwingssysteem de mensen in het effectgebied kan bereiken.
Afstemming hulpdiensten Het handelingsperspectief dat aan mensen wordt geboden ten tijden van een ongeval met gevaarlijke stoffen moet worden afgestemd met de inzet van hulpdiensten, zodat de inzet van de hulpdiensten kan aansluiten bij dit handelingsperspectief.
Bluswater Voor een adequate hulpverlening van de brandweer is het van belang dat voldoende bluswater aanwezig is bij de activiteit met gevaarlijke stoffen. Door de waterbron onderdeel te laten zijn van een doorlopend watersysteem, wordt het water steeds aangevuld.
Voorbeeld

De beheergroep heeft geen beeld en/of filmmateriaal gevonden van een fakkelbrand bij een waterstof tankwagen. Suggesties kunnen gemaild worden naar: info@scenarioboekev.nl

 1. Dit is een generiek fakkelbrandmodel dat niet specifiek is voor het  modelleren van waterstof.
 2. 300 bar: 16 pakketten x 27 cilinders x 50 L = 21.6 m3, 500 bar: 20 pakketten x 27 cilinders x 50 L = 35 m3 Hydrogen refuelling stations in the Netherlands, 2018
 3. Voorlopige aangenomen waarde
 4. Handleiding risicoberekeningen transport, v1.1, hfst 10.4, RIVM, 1 april 2015.
 5. Bij de slachtofferberekening is uitgegaan van onbeschermde personen. In een toekomstige versie zal onderscheid worden gemaakt tussen drie beschermingsniveaus: geen bescherming, zomerkleding en winterkleding
 6. Onderbouwing-van-de-slachtofferinschatting-van-het-scenarioboekEV.
 7. Afstanden op basis van geen bescherming en buitenshuis.
 8. Afstanden op basis van geen bescherming en buitenshuis.
 9. De Nederlandse slachtofferregistratiekaart p.3. oktober 2006
 10. LPCGBI p.1 september 2013
 11. Leidraad GGB p.12 december 2015
 12. Leidraad GGB p.10 december 2015
 13. Voor kinderen is ander materiaal benodigd. Ouders en kinderen worden bij voorkeur bij elkaar geplaatst. Dit is een complexe factor in het gewondenspreidingsplan
 14.  landelijk netwerk acute zorg www.lnaz.nl 
 15. Beverwijk, Rotterdam, Groningen
 16. casus ” Het Hemeltje” Volendam

Tubetrailer Waterstof – Fakkelbrand

Algemene beschrijving Een fakkelbrand wordt veroorzaakt doordat na een botsing een afsluiter afbreekt van de waterstof-tankwagen. Hierdoor stroomt waterstof uit en ontsteekt direct. Er ontstaat een fakkel die blijft branden tot de gekoppelde tubes leeg zijn. Effecten De vlam van een waterstof fakkelbrand is onzichtbaar maar geeft wel warmtestraling. Dit effect kan slachtoffers, schade en brand in de omgeving veroorzaken. warmtestraling is in combinatie met de blootstellingsduur bepalend voor het slachtoffer- en schadebeeld.

Deze kaart is gemaakt naar de huidige inzichten in dit scenario. Mochten er in de toekomst nieuwe inzichten of andere uitgangspunten nodig zijn, wordt de kaart aangepast.

Toon alle gedetailleerde informatie Verberg alle gedetailleerde informatie

Parameters effectberekeningen
Modelleringssoftware
Effectsfile
TNO Effects 10.1.4; gas release ; Jet Fire (Chamberlain model). [1]
Uitgangspunten:  
Stofnaam Waterstof 
Systeemgrootte

18 m3 [2]

Druk in cilinders 200 bar
Totale massa 275 kg
Blootstellingsduur 20 s
Omgevingstemperatuur 9 °C
Grootte van het gat 0.25 inch [3]
Hoogte van de uitstroom 1.5 m
Weersomstandigheden D5
Uitstroomhoek 0° (horizontaal)
Resultaten:  
Totale uitstroomduur 14 minuten
Lengte van de fakkel 8 meter
Kans van optreden

De kans op een fakkelbrand na een ongeval met een tubetrailer waterstof wordt bepaalt door de kans op een ongeval, de kans dat daarbij waterstof uitstroomt, de kans op een continue uitstroming en de kans op een directe ontsteking. Deze kans wordt per tankwagen, per jaar, per weg-kilometer geschat op [4] :

   N ongeval N uitstroming  N continue uitstroming N directe ontsteking N scenario
Binnen bebouwde kom 5.9 x 10-7  0.0018     0.65 0.8 = 5.5 x 10-10
Buiten bebouwde kom 3.6 x 10-7 0.0102 0.65 0.8 = 1.9 x 10-9
Autosnelweg  8.3 x 10-8 0.0156 0.65 0.8 = 6.7 x 10-10

Factoren die de kans van optreden verkleinen zijn:

 • Het aantal transportbewegingen verminderen;
 • Weginrichting optimaliseren (bijvoorbeeld door het beperken van bochten, kruisingen, wegversmallingen, in-en uitvoegstroken);
 • Toegestane rijsnelheid verlagen;
 • Wegen met vluchtstrook.
Effecten

De vlam van een waterstof fakkelbrand is onzichtbaar maar geeft wel warmtestraling. Dit effect kan slachtoffers, schade en brand in de omgeving veroorzaken. warmtestraling is in combinatie met de blootstellingsduur bepalend voor het slachtoffer- en schadebeeld [5].

In de onderstaande tabel zijn de effecten van warmtestraling weergegeven. De tabel effectafstanden en gevolgen geeft 3 ringen aan. Binnen de eerste ring komt 99% van de aanwezigen te overlijden. In de tweede ring komen aanwezigen te overlijden of kunnen slachtoffer worden. In de derde ring vallen geen doden maar kunnen aanwezigen nog wel slachtoffer worden. De grens van de derde ring geeft aan tot waar eerstegraads brandwonden kunnen voorkomen. Afhankelijk van de afstand tot het ongeval en de bescherming van bijvoorbeeld gebouwen komen mensen te overlijden (†) of raken gewond: van zeer zwaargewond (T1) tot lichtgewond (T3). De schade aan objecten varieert van onherstelbare schade tot lichte schade. De effectafstanden zijn berekend vanaf de tankwagen.

De tabel effectafstanden en gevolgen is aangevuld met de onderliggende grafieken met het verloop van letaliteit (percentage doden) versus afstand, warmtestraling versus afstand en warmtestralingscontouren.

Tabel effectafstanden en gevolgen [6]

Effectafstand
(meter)
Warmtestraling
(kW/m2)
Slachtoffers buiten
(0 % bescherming)
Slachtoffers buiten zomerkleding
(40 % bescherming)
Slachtoffers buiten winterkleding
(85 % bescherming)
T1T2T3T1T2T3T1T2T3
1e ring ≤ 10≥ 35990009900092700
Grens 1e ring: 99% letaal
103598200100000158320
2e ring10 tot 1535 tot 10311205419250545271254
Grens 2e ring: 1% letaal1510220901209002290
3e ring15 tot 2010 tot 4000250002500025
Grens 3e ring: 1% 1e grd brw 204000100010001
Effectafstand
(meter)
Warmtestraling
(kW/m2)
Schade aan objectenSlachtoffers binnen (0% bescherming)
T1T2T3
1e ring ≤ 10≥ 35Onherstelbare schade
Alle brandbare materialen gaan branden
46306
Grens 1e ring103591045
2e ring10 tot 1535 tot 10Gemiddelde schade
Brandhaarden, vervorming van hout en kunststof.
Breuk dubbelglas tot 15 meter.
3108
Grens 2e ring15100000
3e ring15 tot 2010 tot 4Lichte schade
Geen branden, afbladderen verf en ernstige verkleuringen.
Breuk enkel glas tot 15 meter.
0000
Grens 3e ring2040000

Grafiek Letaliteit vs. afstand  [7]

Grafiek warmtestraling vs. afstand

Contouren warmtestraling

Zelfredzaamheid en Handelingsperspectief

Aanwezige personen zijn na het ontstaan van een fakkelbrand op zichzelf en anderen aangewezen. In onderstaande afbeelding zijn mogelijke handelingsperspectieven weergegeven. 

Mogelijk handelingsperspectief

Afhankelijk van de situatie en de inrichting van de omgeving kan het handelingsperspectief verschillen. Snel reageren is bevorderlijk.

 • Voor personen buiten is het handelingsperspectief vluchten (uit het zicht van de brand, onder dekking van objecten zoals muren).
 • Als er schuilmogelijkheden zijn, is dekking zoeken of een schuilplaats binnen gaan een goed handelingsperspectief.
 • Voor personen binnen is het handelingsperspectief binnen blijven en schuilen (sluiten van binnendeuren vertraagt de uitbreiding van een eventuele brand).
 • Als secundaire branden optreden, is het handelingsperspectief vluchten aan de schaduwzijde van het gebouw ten opzichte van de fakkelbrand (extra beschermende kleding beperkt de blootstelling).

Randvoorwaarden

De onderstaande aspecten zijn mede bepalend voor de mogelijkheden op het gebied van zelfredzaamheid. Deze zijn locatie afhankelijk en staan in relatie tot elkaar.

Het verloop van het ongevalsscenario:

 • De snelheid waarmee het scenario fakkelbrand zich voltrekt is afhankelijk van het ontstekingsmoment.
 • Na ontsteking zijn direct de effecten merkbaar en duurt de fakkelbrand afhankelijk van de druk in de tube ongeveer 14 minuten.

Herkenbaarheid van het scenario:

 • Een waterstof fakkelbrand is onzichtbaar maar is door zijn hitte ontwikkeling direct waarneembaar voor de aanwezigen.
 • Als de fakkel nog niet ontstoken is, is het mogelijke gevaar niet direct herkenbaar.
 • De uitstroom onder hoge druk zorgt voor veel geluid wat het waarneembaar maakt.

Mate van bewustzijn van de gevaren:

 • Weten dat er een ongeval is met een waterstof tankwagen 
 • Weten wat de gevaren zijn van waterstof
 • Weten wat je moet doen in geval van een (dreigende) fakkelbrand

Gesteldheid van personen:

 • Fysieke gesteldheid
 • Geestelijke gesteldheid

Aanwezige voorzieningen:

 • Mogelijkheden om van de bron af te vluchten
 • Mogelijkheden om te schuilen
Optreden Multidisciplinaire hulpverlening

Optreden brandweer (bestrijdbaarheid)

Mogelijke taken

 • Redden en verlenen van eerste hulp aan slachtoffers
 • Bepalen van het bron- en effectgebied
 • De situatie stabiliseren door middel van het afschermen van de omgeving en uitbreiding voorkomen
 • Ontstane branden in de omgeving blussen
 • Veiligstellen van het bron- en effectgebied

 

Randvoorwaarden

 • Repressieve voorbereiding op een fakkelbrand op de weg
 • Beschikbaar zijn van een warmtebeeld camera om de vlam te kunnen detecteren
 • Middelen om de hulpdiensten te alarmeren zoals een dekkend mobiel telefoonnetwerk of eigen netwerk van de vervoerder/tankstation
 • Opkomsttijd van de brandweer
 • Bereikbaarheid over twee verschillende routes vanuit tegengestelde windstreken
 • Openbare bluswatervoorzieningen primair en secundair
 • Dekkend systeem om aanwezigen in het effectgebied te waarschuwen

 

Optreden Geneeskundige hulpverlening

De geneeskundige hulpverlening start met de processen: triage en traumabeoordeling [8]  , behandelen van slachtoffers, inrichten van een gewondennest en vervoer naar ziekenhuizen. Aandachtspunt is mogelijkheid om te kunnen keren/vertrekken voor ambulances. Na een brand verlenen omstanders hulp. Een deel van de slachtoffers komt als zelfverwijzer op de eerste hulp.
Relevante aspecten bij de effecten van een fakkelbrand zijn: aantal slachtoffers, type slachtoffers en type letsel. Deze zijn locatie afhankelijk en staan in relatie tot elkaar.

Aantal slachtoffers

<10
 • In beginsel zijn voldoende middelen op de ambulances aanwezig.  Voor specialistische hulpverlening aan kinderen zijn minder hulpmiddelen aanwezig waardoor middelen snel zijn uitgeput.
> 10
 • Het LPCGBI treedt in werking [9].
 • De leidraad GGB kan in werking worden gesteld. [10]
> 250
 • De grens wordt bereikt van het aantal slachtoffers dat kan worden vervoerd [11]

Type slachtoffers

 • Aandachtspunt is operationele voorbereiding op het behandelen van kinderen met ernstige brandwonden (locatiespecifiek). Dit vereist een aangepast gewondenspreidingsplan. [12]
 • Aandachtspunt is hulp aan verminderd zelfredzame personen (zorginstellingen).

Type letsel

 • Door warmtestraling ontstaan uitwendige brandwonden. Bij inademing van hete gassen ontstaat inhalatietrauma.
 • Stabilisatie van brandwondenslachtoffers is mogelijk in elk level 1 ziekenhuis  [13]. Specialistische behandeling van brandwonden kan in een beperkt aantal centra in Nederland plaatsvinden [14].
 • Extra aandacht bij de operationele voorbereiding is noodzakelijk bij verhoogde kans op slachtoffers uit de groep van ouderen en kinderen.
 • Een langdurig traject van nazorg restletsel en psychotrauma  [15] is te verwachten.

Optreden politie en gemeente (Hulpverlening)

Mogelijke taken

Politie

 • Afzetten van het effectgebied
 • Aanwezige personen in het effectgebied laten schuilen of vluchten
 • Gidsen van brandweervoertuigen en ambulances

 

Gemeente

 • Opvang en verzorging van personen uit het effectgebied
 • Voorlichting/communicatie over het ongeval
 • Registreren van slachtoffers

Randvoorwaarden

Politie

 • Operationele voorbereiding op het afzetten van een groot effectgebied
 • Voldoende mensen en middelen om het effectgebied af te kunnen zetten
 • Een operationeel mobiliteitsplan

Gemeente

 • Operationele voorbereiding op het opvangen en verzorgen van personen uit het effectgebied
 • Voldoende locaties en personeel voor de opvang en verzorging van personen uit het effectgebied
 • Operationeel voorlichting- en communicatieplan
Maatregelen
 

Kansbeperkend

Maatregel Werking van de maatregel
Wegnemen van de risicobron Het wegnemen van de risicobron neemt de kans op het scenario weg.
Begrenzen van de doorzet Minder vervoersbewegingen betekent een vermindering van het aantal keer dat het scenario zich voor kan doen en dus neemt de kans op het scenario af.

Effect en gevolgbeperkend

Maatregel Werking van de maatregel
Afstand houden tot activiteit met gevaarlijke stoffen Dicht bij de plaats van het scenario zijn de effecten het meest merkbaar. De warmtestraling neemt af naarmate de afstand toeneemt.
Verdeling typen gebouwen Door rekening te houden met het type bebouwing kan het aantal mogelijke slachtoffers bij het scenario worden beperkt. Dat kan bijvoorbeeld door het zodanig verdelen van gebouwen in een gebied dat de meer kwetsbare gebouwen worden beschermd door minder kwetsbare gebouwen.
Venstertijden Door gebruik te maken van venstertijden worden de risicovolle en kwetsbare activiteiten gescheiden.  
Bouwwerken als afscherming Ook door middel van bouwwerken, zoals gebouwen of tunnels, kan schaduwwerking gerealiseerd worden. Een gebouw  tussen de  activiteit met gevaarlijke stoffen en kwetsbare objecten/vluchtroutes kan dienen als afscherming.
Toepassen van brandwerend metselwerk De keuze van het metselwerk bepaalt de brandwerendheid van de gevel. 
Gebruik maken van minerale wolisolatie Minerale wolisolatie is onbrandbaar.
Toepassen van brand- en hittewerende beglazing Brand- en hittewerende beglazing bestaat uit gelaagd glas, samengesteld uit twee of meer lagen blank floatglas en één of meer speciale opschuimende tussenlagen. In geval van brand vormen deze tussenlagen een beschermend schild.
Gebruik maken van houten en stalen kozijnen Houten en stalen kozijnen zijn getest voor een brandwerende toepassing. Kunststof kozijnen (zonder stalen vulling) zijn niet brandwerend.
Gebruik maken van dakpannen Dakpannen houden straling tegen en zijn onbrandbaar.
Toepassen van een gesprinkelde buitengevel Bij een gesprinkelde buitengevel wordt water automatisch over de gevel gespoten in geval van een calamiteit.
Hoogteverschillen creëren en benutten Door hoogteverschillen in de omgeving te creëren of te benutten kan schaduwwerking gerealiseerd worden om mensen meer tijd te bieden om te vluchten naar veiligere plekken. Hoogteverschillen kunnen bijvoorbeeld gecreëerd worden door het aanbrengen van een wal of scherm.

Bevordering van de zelfredzaamheid

Maatregel Werking van de maatregel
Duidelijke vluchtroutes aanbrengen Door duidelijke vluchtroutes aan te brengen kunnen mensen het gebied gemakkelijker verlaten. 
Risicocommunicatie Door te communiceren over de mogelijke scenario’s in een gebied het bete handelingsperspectief worden mensen zich meer bewust van wat ze moeten doen bij het scenario.
Galerij / trappenhuis aan de schaduwzijde van een gebouw plaatsen Door de galerij/trappenhuis aan de schaduwzijde van een gebouw te realiseren, vormt het gebouw zelf een bescherming tegen de warmtestraling.
Onderhouden schuilplaatsen en vluchtwegen Onderhoud van schuilplaatsen en vluchtwegen is belangrijk, zodat ten alle tijden van een ongeval de schuil- en vluchtmogelijkheden bereikbaar en inzetbaar zijn.
Verzamelplaatsen bepalen en geschikt maken voor een (dreigende) fakkelbrand De verzamelplaats dient dan als een schuilplaats als mensen binnen in het gebouw niet meer voldoende beschermt zijn tegen het scenario.
De (bedrijfs)noodplannen oefenen op een fakkelbrand  Door te oefenen met het fakkelbrandscenario in de (bedrijfs)noodplannen weten de werknemers wat ze moeten doen in het geval van een echte calamiteit.

Bevordering van de hulpverlening

Maatregel Werking van de maatregel
Werkende communicatiemiddelen Tijdens een ongeval met gevaarlijke stoffen vindt veel van de communicatie plaatst via radio, internet en telefoon. Het is hierbij van belang dat zendmasten op afstand van de activiteiten met gevaarlijke stoffen staan, zodat deze ook tijdens een ongeval werken.
Waarschuwingsmiddelen Voor een snelle en effectieve waarschuwing tijdens een ongeval met gevaarlijke stoffen is het van belang dat een waarschuwingssysteem de mensen in het effectgebied kan bereiken.
Afstemming hulpdiensten Het handelingsperspectief dat aan mensen wordt geboden ten tijden van een ongeval met gevaarlijke stoffen moet worden afgestemd met de inzet van hulpdiensten, zodat de inzet van de hulpdiensten kan aansluiten bij dit handelingsperspectief.
Bluswater Voor een adequate hulpverlening van de brandweer is het van belang dat voldoende bluswater aanwezig is bij de activiteit met gevaarlijke stoffen. Door de waterbron onderdeel te laten zijn van een doorlopend watersysteem, wordt het water steeds aangevuld.
Voorbeeld

De beheergroep heeft geen beeld en/of filmmateriaal gevonden van een fakkelbrand bij een waterstof tankwagen. Suggesties kunnen gemaild worden naar: info@scenarioboekev.nl

 1. Dit is een generiek fakkelbrandmodel dat niet specifiek is voor het  modelleren van waterstof.
 2. 12 tubes van 1500 liter onderling gekoppeld Hydrogen refuelling stations in the Netherlands, 2018
 3. Voorlopige aangenomen waarde.
 4. Handleiding risicoberekeningen transport, v1.1, hfst 10.4, RIVM, 1 april 2015.
 5. Bij de slachtofferberekening is uitgegaan van onbeschermde personen. In een toekomstige versie zal onderscheid worden gemaakt tussen drie beschermingsniveaus: geen bescherming, zomerkleding en winterkleding
 6. Onderbouwing-van-de-slachtofferinschatting-van-het-scenarioboekEV.
 7. Afstanden op basis van geen bescherming en buitenshuis.
 8. De Nederlandse slachtofferregistratiekaart p.3. oktober 2006
 9. LPCGBI p.1 september 2013
 10. Leidraad GGB p.12 december 2015
 11. Leidraad GGB p.10 december 2015
 12. Voor kinderen is ander materiaal benodigd. Ouders en kinderen worden bij voorkeur bij elkaar geplaatst. Dit is een complexe factor in het gewondenspreidingsplan
 13.  landelijk netwerk acute zorg www.lnaz.nl 
 14. Beverwijk, Rotterdam, Groningen
 15. casus ” Het Hemeltje” Volendam

Buisleiding Ruwe Aardolie – Plasbrand

Algemene beschrijving Door (graaf)werkzaamheden ontstaat een breuk in een ruwe aardolie leiding. De ruwe aardolie stroomt uit en vormt een plas. Ontsteking van de verzamelde plas leidt tot een plasbrand. Nadat de maximale plas is opgebrand, blijft de uitstromende olie in een kleine plas branden bij de breuk, tot de uitstroom gestopt is. Effecten De effecten van een plasbrand zijn warmtestraling en rook. Hierdoor kunnen slachtoffers, schade en brand in de omgeving ontstaan.

Toon alle gedetailleerde informatie Verberg alle gedetailleerde informatie

Parameters effectberekeningen
Modelleringssoftware
Effectsfile:
TNO Effects 10.1.4:  Pool fire: Two zone model Rew & Hulbert.
Uitgangspunten  
Stofnaam Brent Crude Sample [1]
Stofcategorie LF1
Totale vrijgekomen massa 6210 kg [2]
Oppervlak plasbrand 1500  m2 [3]
Plasdikte 5 mm [4]
Type breuk  volledige leidingbreuk
Type leiding Ondergronds, enkelzijdige uitstroming met pompdebiet (3.5 kg/s).
Omgevingstemperatuur 9 °C
Windrichting West
Windsnelheid 5 m/s
Blootstellingduur personen  20 s [5]
Observatie hoogte 1,5 m
Resultaten  
Duur van de plasbrand 1.5  minuten [6]
Max. diameter van de plasbrand 44 m
Lengte van de vlammen 40 m
Temperatuur van de vlammen 1000 °C
 warmtestralingsintensiteit 130 kW/m2 helderdeel van de vlam
25.5 kW/m2 roetende deel van de vlam
Kans van optreden

De kans op een plasbrand wordt geschat op 1.5 x 10-4 per jaar per leidingkilometer[7]

Factoren die de kans van optreden verkleinen zijn:

 • Een grotere diepteligging;
 • Bescherming van de leiding;
 • Beschermende maatregelen in de buurt van de leiding.
Effecten

De effecten van een plasbrand zijn warmtestraling en rook. Hierdoor kunnen slachtoffers, schade en brand in de omgeving ontstaan. warmtestraling is in combinatie met de blootstellingsduur bepalend voor het slachtoffer- en schadebeeld.

In de onderstaande tabellen zijn de effecten van warmtestraling weergegeven. De tabel effectafstanden en gevolgen geeft 3 ringen aan. Binnen de eerste ring komt 99% van de aanwezigen te overlijden. In de tweede ring komen aanwezigen te overlijden of kunnen slachtoffer worden. In de derde ring vallen geen doden maar kunnen aanwezigen nog wel slachtoffer worden. De grens van de derde ring geeft aan tot waar eerstegraads brandwonden kunnen voorkomen. Afhankelijk van de afstand tot het ongeval en de bescherming van bijvoorbeeld gebouwen komen mensen te overlijden (†) of raken gewond: van zeer zwaargewond (T1) tot lichtgewond (T3). Het type trauma is brandwonden over een groot deel van het lichaam. De schade aan objecten varieert van onherstelbare schade tot lichte schade. De effectafstanden zijn berekend vanaf het midden van de plas. Daarnaast wordt het verwachte percentage slachtoffers van de in een gebied aanwezige personen weergegeven [8].

De tabel effectafstanden en gevolgen is aangevuld met de onderliggende grafieken met het verloop van letaliteit (percentage doden) versus afstand, warmtestraling versus afstand en warmtestralingscontouren.

Tabel effectafstanden en gevolgen [9]

Tabel effecten personen buiten

Effectafstand
(meter)
Warmtestraling
(kW/m2)
Slachtoffers buiten
(0 % bescherming)
Slachtoffers buiten zomerkleding
(40 % bescherming)
Slachtoffers buiten winterkleding
(85 % bescherming)
T1T2T3T1T2T3T1T2T3
1e ring ≤ 30≥ 35100000100000881200
Grens 1e ring: 99% letaal
303599100100000158410
2e ring30 tot 5535 tot 10331205320250535281253
Grens 2e ring: 1% letaal5510110891208901189
3e ring55 tot 7510 tot 4000330003300033
Grens 3e ring: 1% 1e grd brw 754000100010001

Tabel effecten personen binnen en schade aan objecten

Effectafstand
(meter)
Hittestraling
(kW/m2)
Schade aan objectenSlachtoffers binnen (0% bescherming)
T1T2T3
1e ring ≤ 30≥ 35Onherstelbare schade
Alle brandbare materialen gaan branden. Breuk dubbelglas tot 27 meter.
45208
Grens 1e ring3035102045
2e ring30 tot 5535 tot 10Gemiddelde schade
Brandhaarden, vervorming van hout en kunststof.
Breuk enkel glas tot 35 meter.
0009
Grens 2e ring50100000
3e ring55 tot 7510 tot 4Lichte schade
Geen branden, afbladderen verf en ernstige verkleuringen.
0000
Grens 3e ring7540000

Grafiek letaliteit vs. afstand [10]

Grafiek warmtestraling vs. afstand

Contouren warmtestraling

Zelfredzaamheid en Handelingsperspectief

Aanwezige personen zijn na het ontstaan van een plasbrand op zichzelf en anderen aangewezen. In onderstaande afbeelding zijn mogelijke handelingsperspectieven weergegeven. [11]

Mogelijk handelingsperspectief

Afhankelijk van de situatie en de inrichting van de omgeving kan het handelingsperspectief verschillen. Snel reageren is bevorderlijk.

 • Voor personen buiten is het handelingsperspectief vluchten (uit het zicht van de brand, onder dekking van objecten zoals muren).
 • Als er schuilmogelijkheden zijn, is dekking zoeken of een schuilplaats binnen gaan een goed handelingsperspectief.
 • Voor personen binnen is het handelingsperspectief binnen blijven en schuilen (sluiten van binnendeuren vertraagt de uitbreiding van een eventuele brand).
 • Als secundaire branden optreden, is het handelingsperspectief vluchten aan de schaduwzijde van het gebouw ten opzichte van de plasbrand (extra beschermende kleding beperkt de blootstelling).

Randvoorwaarden

De onderstaande aspecten zijn mede bepalend voor de mogelijkheden op het gebied van zelfredzaamheid. Deze zijn locatie afhankelijk en staan in relatie tot elkaar.

Het verloop van het ongevalsscenario:

 • De snelheid waarmee het scenario plasbrand zich voltrekt is afhankelijk van het ontstekingsmoment.
 • Na ontsteking zijn direct of in korte tijd de effecten merkbaar en duurt de brand niet langer dan 1.5 minuut.

Herkenbaarheid van het scenario:

 • Een plasbrand is door zijn hitte ontwikkeling direct waarneembaar voor de aanwezigen.
 • Als de plas nog niet ontstoken is, is het mogelijke gevaar niet direct herkenbaar.

Mate van bewustzijn van de gevaren:

 • Weten dat er een ongeval is met een ruwe aardolie leiding
 • Weten wat de gevaren zijn van ruwe aardolie
 • Weten wat je moet doen in geval van een (dreigende) plasbrand

Gesteldheid van personen:

 • Fysieke gesteldheid
 • Geestelijke gesteldheid

Aanwezige voorzieningen:

 • Mogelijkheden om van de bron af te vluchten
 • Mogelijkheden om te schuilen
Optreden Multidisciplinaire hulpverlening

Optreden Brandweer (bestrijdbaarheid)

De plasbrand van dit scenario is van  korte duur. De hulpverlening komt ter plaatse na afloop van de plasbrand. Daardoor ligt bij dit scenario de nadruk op redden/evacueren, uitbreiding voorkomen en blussen van secundaire branden.

Mogelijke taken 

De brandweer start met de processen:

 • Redden en verlenen van eerste hulp aan slachtoffers (zie slachtoffers);
 • Bepalen van het bron- en effectgebied;
 • Voorkomen van uitbreiding en beperken van effecten door middel van het afschermen van de omgeving;
 • Stabiliseren van het incident en ontstane branden in de omgeving blussen;
 • Waarschuwen bevolking. [12]

Relevante aspecten bij het optreden van de brandweer zijn:

 • Passende(grootschalige) slagkracht brandweer (zie capaciteit);
 • Opkomsttijd van de brandweer (zie opkomst/inzettijd) ;
 • Effectieve (grootschalige)bluswatervoorziening (zie bluswatervoorzieningen);
 • Beschikbaarheid alarmeringssysteem om aanwezigen in het effectgebied te waarschuwen.
 • Toegankelijkheid gebied [13]

Capaciteit [14]:

 • Benodigde omvang slagkracht is afhankelijk van de omgeving. Bij dit incident is uitgegaan van verstedelijkt gebied [15]. 
 • Houdt rekening met de inzet van een peloton (4  tankautospuiten)  voor redding/evacuatie en hulpverlening aan slachtoffers naar het gewondennest.[16]
 • Houdt rekening met de inzet van een tweede peloton (4 tankautospuiten) voor het koelen/blussen van de (omliggende) bebouwing [17].  Door de warmtestraling kunnen secundaire branden ontstaan in de eerste en tweede ring.

Opkomst/inzettijd [18]

Schematische weergave incident verloop grootschalig brandweer optreden

30 minuten
 • Norm opkomsttijd eerste peloton [19] De start van de hulpverlening van 1-4 tankautospuiten wordt vastgesteld via het dekkingsplan.
45 minuten
 • Beschikbaarheid aanvullend tweede peloton met een richttijd van 8 uur inzettijd.
60 minuten
 • Inzettijd aanvullende grootschalige watervoorziening.
  [20]

Bluswatervoorziening

 • Het waterleidingnet met ondergrondse brandkranen (primaire bluswatervoorziening) heeft onvoldoende capaciteit.
 • Voldoende openbare secundaire bluswatervoorziening  is noodzakelijk  ten behoeve van koeling/blussing omliggende bebouwing (bij voorkeur binnen 1 km doorlopend watersysteem met minimaal 80 cm. diepte)
 • Benodigde capaciteit is 6000 l/min voor 4 uur [21] voor 3 tankautospuiten 3x2000l/min.[22]

Indicatie bepaling capaciteit slachtoffers [18]

 • In de hectische fase komt via burgerhulp de redding op gang van slachtoffers met brandwonden. Na ontsteking duurt de brand 4 minuten. De prioriteit zal uitgaan naar het redden en helpen vervoeren van slachtoffers naar het gewondennest van de ambulance.
 • Noodzakelijke opschaling/bijstand wordt bepaald op basis van inschatting aantal slachtoffers.
 • Een indicatiebepaling van het aantal personen op een specifieke locatie is mogelijk via het invoeren van de effectafstanden in Bag populatieservice

Optreden Geneeskundige hulpverlening

De geneeskundige hulpverlening start met de processen: triage en traumabeoordeling [24]  , behandelen van slachtoffers, inrichten van een gewondennest en vervoer naar ziekenhuizen. Aandachtspunt is mogelijkheid om te kunnen keren/vertrekken voor ambulances. Na een plasbrand verlenen omstanders hulp. Een deel van de slachtoffers komt als zelfverwijzer op de eerste hulp.
Relevante aspecten bij de effecten van een plasbrand zijn: aantal slachtoffers, type slachtoffers en type letsel. Deze zijn locatie afhankelijk en staan in relatie tot elkaar.

Aantal slachtoffers

<10
 • Op de ambulances zijn voldoende middelen aanwezig.  Voor specialistische hulpverlening aan kinderen zijn minder hulpmiddelen aanwezig waardoor middelen snel zijn uitgeput.
> 10
 • Het LPCGBI treedt in werking [25].
 • De leidraad GGB kan in werking worden gesteld. [26]
> 250
 • De grens wordt bereikt van het aantal slachtoffers dat kan worden vervoerd.  Uitgegaan wordt van 250 slachtoffers waarvan 25 T1, 75 T2 en 150 T3. [27]

Type slachtoffers

 • Aandachtspunt is operationele voorbereiding op het behandelen van kinderen met ernstige brandwonden (locatiespecifiek). Dit vereist een aangepast gewondenspreidingsplan. [28]
 • Aandachtspunt is hulp aan verminderd zelfredzame personen (zorginstellingen).

Type letsel

 • Door warmtestraling ontstaan uitwendige brandwonden. Bij inademing van hete gassen ontstaat inhalatietrauma.
 • Stabilisatie van brandwondenslachtoffers is mogelijk in elk level 1 ziekenhuis  [29]. Specialistische behandeling van brandwonden kan in een beperkt aantal centra in Nederland plaatsvinden [30].
 • Extra aandacht bij de operationele voorbereiding is noodzakelijk bij verhoogde kans op slachtoffers uit de groep van ouderen en kinderen.
 • Een langdurig traject van nazorg restletsel en psychotrauma  [31] is te verwachten.

Optreden Politie en gemeente (Hulpverlening)

Mogelijke taken

Politie

 • Afzetten van het effectgebied
 • Aanwezige personen in het effectgebied laten schuilen of vluchten
 • Gidsen van brandweervoertuigen en ambulances

 

Gemeente

 • Opvang en verzorging van personen uit het effectgebied
 • Voorlichting/communicatie over het ongeval
 • Registreren van slachtoffers

Randvoorwaarden

Politie

 • Operationele voorbereiding op het afzetten van een groot effectgebied
 • Voldoende mensen en middelen om het effectgebied af te kunnen zetten
 • Een operationeel mobiliteitsplan

Gemeente

 • Operationele voorbereiding op het opvangen en verzorgen van personen uit het effectgebied
 • Voldoende locaties en personeel voor de opvang en verzorging van personen uit het effectgebied
 • Operationeel voorlichting- en communicatieplan
Maatregelen

Kans

Maatregel Werking van de maatregel
 Wegnemen van de risicobron Het wegnemen van de risicobron zorgt ervoor dat het scenario niet meer kan plaatsvinden.
Afdekken met platen De platen beschermen de leiding tegen beschadiging bij graafwerkzaamheden.
Plaatsen van een aarde of zand op de leiding Het verhogen van de grond  verkleind de kans op beschadiging bij graafwerkzaamheden.

Effect en gevolg

Maatregel Werking van de maatregel
Afstand houden tot activiteit met gevaarlijke stoffen Dicht bij de plaats van het scenario zijn de effecten het meest merkbaar. De warmtestraling neemt af naarmate de afstand toeneemt.
Verdeling typen gebouwen Door rekening te houden met het type bebouwing kan het aantal mogelijke slachtoffers bij het scenario worden beperkt. Dat kan bijvoorbeeld door het zodanig verdelen van gebouwen in een gebied dat de meer kwetsbare gebouwen worden beschermd door minder kwetsbare gebouwen.
Hoogteverschillen creëren en benutten Brandende vloeistoffen verspreiden zich naar het laagste punt in de omgeving. Door hoogteverschil aan te brengen, kan voorkomen worden dat de plasbrand zich kan verspreiden naar het te beschermen gebied. Hoogteverschillen kunnen gecreëerd worden door wallen of het op afschot leggen van oppervlak.
Ballastbed of droge greppel aanleggen In een ballastbed/greppel/(droge) bermsloot langs transportroutes voor gevaarlijke stoffen kunnen (brandende) vloeistoffen worden opgevangen om verspreiding naar de omgeving tegen te gaan.
Scherm/keerwand aanbrengen Door een scherm met aaneengesloten funderingsvoet, keerwand of andere obstakels zoals een stoeprand te plaatsen tussen de activiteit met gevaarlijke stoffen en het te beschermen gebied, kunnen brandende vloeistoffen worden gestopt voordat ze het gebied bereiken. 
Toepassen van brandwerend metselwerk De keuze van het metselwerk bepaalt de brandwerendheid van de gevel. 
Gebruik maken van minerale wolisolatie Minerale wolisolatie is onbrandbaar.
Toepassen van brand- en hittewerende beglazing Brand- en hittewerende beglazing bestaat uit gelaagd glas, samengesteld uit twee of meer lagen blank floatglas en één of meer speciale opschuimende tussenlagen. In geval van brand vormen deze tussenlagen een beschermend schild.
Gebruik maken van houten en stalen kozijnen Houten en stalen kozijnen zijn getest voor een brandwerende toepassing. Kunststof kozijnen (zonder stalen vulling) zijn niet brandwerend.
Gebruik maken van dakpannen Dakpannen houden straling tegen en zijn onbrandbaar.
Toepassen van een gesprinkelde buitengevel Bij een gesprinkelde buitengevel wordt water automatisch over de gevel gespoten in geval van een calamiteit.
Riolering geschikt maken voor opvang Het rioolstelsel kan gebruikt worden voor snelle opvang van gevaarlijke stoffen. In het rioolstelsel dienen wel voorzieningen aangebracht te worden waardoor gevaarlijke stoffen zich niet vrij kunnen verspreiden. Daarbij is extra aandacht nodig voor mogelijke ontsteking met kans op brand en explosie. 

Zelfredzaamheid

Maatregel Werking van de maatregel
Duidelijke vluchtroutes aanbrengen Door duidelijke vluchtroutes aan te brengen kunnen mensen het gebied gemakkelijker verlaten. 
Verzamelplaatsen bepalen en geschikt maken voor een (dreigende) plasbrand De verzamelplaats dient dan als een schuilplaats als mensen binnen in het gebouw niet meer voldoende beschermt zijn tegen het scenario.
Galerij / trappenhuis aan de schaduwzijde van een gebouw plaatsen Door de galerij/trappenhuis aan de schaduwzijde van een gebouw te realiseren, vormt het gebouw zelf een bescherming tegen de warmtestraling
Risicocommunicatie Door te communiceren over de mogelijke scenario’s in een gebied het bete handelingsperspectief worden mensen zich meer bewust van wat ze moeten doen bij het scenario.
Onderhouden schuilplaatsen en vluchtwegen Onderhoud van schuilplaatsen en vluchtwegen is belangrijk, zodat ten alle tijden van een ongeval de schuil- en vluchtmogelijkheden bereikbaar en inzetbaar zijn.

Hulpverlening

Maatregel Werking van de maatregel
Bluswater Voor een adequate hulpverlening van de brandweer is het van belang dat voldoende bluswater aanwezig is bij de activiteit met gevaarlijke stoffen. Door de waterbron onderdeel te laten zijn van een doorlopend watersysteem, wordt het water steeds aangevuld.
Waarschuwingsmiddelen Voor een snelle en effectieve waarschuwing tijdens een ongeval met gevaarlijke stoffen is het van belang dat een waarschuwingssysteem de mensen in het effectgebied kan bereiken.
Werkende communicatiemiddelen Tijdens een ongeval met gevaarlijke stoffen vindt veel van de communicatie plaatst via radio, internet en telefoon. Het is hierbij van belang dat zendmasten op afstand van de activiteiten met gevaarlijke stoffen staan, zodat deze ook tijdens een ongeval werken.
Afstemming hulpdiensten Het handelingsperspectief dat aan mensen wordt geboden ten tijden van een ongeval met gevaarlijke stoffen moet worden afgestemd met de inzet van hulpdiensten, zodat de inzet van de hulpdiensten kan aansluiten bij dit handelingsperspectief.
Voorbeeld

 

 

 1. De gemodelleerde samenstelling van Brent crude is als volgt (alles in % m/m): propaan 0,8% butaan pentaan 1,8% 2,7% cyclopentaan hexaan benzeen 1,5% 2,3% 3,9% decaan 86,9% 100% .
 2. 3.4 kg/s over 30 minuten .
 3. Aanname plasdikte 5 mm ontsteking na 30 minuten. De omvang van de plas is sterk afhankelijk van de locatie en de ondergrond.
 4. Dit wijkt af van de handleiding risicoberekeningen Bevb gegeven 5 cm. Hiervoor is gekozen omdat 5 mm een aannemelijker uitgangspunt lijkt gezien de plasdiktes van andere plasbrand scenario’s.
 5. Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb)
 6. Aangenomen dat de verzamelden plas pas ontbrand na een half uur uitstroom.
 7.  Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb)
 8. Bij de slachtofferberekening is uitgegaan van onbeschermde personen. In een toekomstige versie zal onderscheid worden gemaakt tussen drie beschermingsniveaus: geen bescherming, zomerkleding en winterkleding
 9. Onderbouwing-van-de-slachtofferinschatting-van-het-scenarioboekEV.
 10. Afstanden op basis van geen bescherming en buitenshuis.
 11. In deze beschrijving wordt uitgegaan een plasbrand. Mocht de plas nog niet zijn ontstoken is er meer tijd voor het handelingsperspectief.
 12. goed werkend internet en mobiele telefonie, buurten ten behoeve van zelfredzaamheid, risicocommunicatieplan
 13. tweezijdig toegankelijk, vluchtroute scheiden van route voor hulpdiensten, vluchtroute van de risicobron af Handreiking Bluswatervoorziening en bereikbaarheid 2019Hoofdstuk 4
 14. Verlies van capaciteit, die nodig voor gelijktijdige redding of eerste hulp aan slachtoffers is buitenbeschouwing gelaten, doordat deze situationeel is.
 15. Bij buitengebied is geen afscherming naar omliggende gebouwen nodig
 16. Er bestaat grote kans op een scenario waarbij na niet directe ontsteking, afdekken van de plas nog mogelijk is. Een aanvullend schuimblusvoertuig is dan noodzakelijk. De hiervoor benodigde hoeveelheid schuim is ca. 825 l. Handreiking Bluswatervoorziening en bereikbaarheid 2019bijlage 3.
 17. Uitgangspunt: in het incidentgebied met een straal van 50m, een omtrek van ca. 300m en 50% bebouwing zal een gevellengte van ca. 150m moeten worden gekoeld/geblust. Op basis van het kengetal van 50m per TS zijn hiervoor ten minste 3TS-en nodig
 18. Visie Grootschalig Brandweer Optreden 2012-2016 en
  Doorontwikkeling Grootschalig Brandweer Optreden(GBO) september 2018 visie 2.0
 19. Norm inzetbaarheid eerste basispeloton (alle 4 tankautospuiten) is 30 minuten  doorontwikkeling Grootschalig Brandweeroptreden p20
 20. Er bestaat kans op een scenario waarbij na niet directe ontsteking, afdekken van de plas nog mogelijk is. Een aanvullend schuimblusvoertuig is dan noodzakelijk. De hiervoor benodigde hoeveelheid schuim is ca. 660 l. Handreiking Bluswatervoorziening en bereikbaarheid 2019bijlage 3. De inzet van een tweede peloton is dan niet noodzakelijk. Het oproepen van een specialistische schuimbluseenheid  kost <60 minuten voor een plas tot 1500m².
 21. Handreiking Bluswatervoorziening en bereikbaarheid 2019bijlage 3
 22. Peloton Grootschalige watervoorziening: Capaciteit: 2×4000 l/min over 1 km of 2 x 2000l/min over 2,5 km. Afstand locatie tot geschikte waterwinplaats en slangenweg bepaalt de inzettijd>1,5 uur.
 23. Visie Grootschalig Brandweer Optreden 2012-2016 en
  Doorontwikkeling Grootschalig Brandweer Optreden(GBO) september 2018 visie 2.0
 24. De Nederlandse slachtofferregistratiekaart p.3. oktober 2006
 25. LPCGBI p.1 september 2013
 26. Leidraad GGB p.12 december 2015
 27. Leidraad GGB p.10 december 2015
 28. Voor kinderen is ander materiaal benodigd. Ouders en kinderen worden bij voorkeur bij elkaar geplaatst. Dit is een complexe factor in het gewondenspreidingsplan
 29.  landelijk netwerk acute zorg www.lnaz.nl 
 30. Beverwijk, Rotterdam, Groningen
 31. casus ” Het Hemeltje” Volendam

Ketelwagen Acrylnitril – Giftige wolk

Algemene beschrijving Een giftige plas ontstaat doordat de tank van de ketelwagen openscheurt na bijvoorbeeld een botsing. Hierdoor stroomt een groot deel van de acrylnitril in korte tijd uit. De acrylnitril verspreidt zich over het spoorbed, dampt uit en vormt een giftige wolk. De wolk verspreidt zich met de wind mee. Acrylnitril is zeer licht ontvlambaar. Wanneer de plas ontsteekt kan het scenario plasbrand optreden. Het scenario plasbrand bij spoor transport acrylnitril is hier beschreven. Effecten Acrylnitril is een kleurloze, giftige vloeistof met een enigszins naar amandel ruikende doch prikkelende geur. De stof is zeer giftig bij huidcontact en inademing.

Toon alle gedetailleerde informatie Verberg alle gedetailleerde informatie

Parameters effectberekeningen
Modelleringssoftware Effectsfile TNO Effects 10.1.4: Pool evaporation; Neutral gas dispersion: toxic dose.
Uitgangspunten:  
Stofnaam Acrylnitril
Stofcategorie LT1
Inhoud tank 80 m[1]
Vullingsgraad 93 %
Totale massa vrijgekomen 60.000 kg [2]
Type breuk Instantaan falen
Plasoppervlakte 600 m[1]
Druk in tank 1 bar (atmosferisch)
Temperatuur in de tank 9 °C
Temperatuur omgeving 9 °C
Zonne-instraling 250 W/m2 [4]
Weerstabiliteitsklasse D5 (neutraal weer, windsnelheid 5 m/s) F1,5 (stabiel weer, windsnelheid 1,5 m/s)
Resultaten:  
Representatief verdampingsdebiet 0.75 kg/s bij D5 0,31 kg/s bij F1,5
Representatieve verdampingstijd  30 min
Kans van optreden

De kans op een giftige wolk acrylnitril na een ongeval met een ketelwagen wordt bepaalt door de kans op een ongeval, de kans op een grote uitstroom en de correctie voor toxische stoffen.  Deze kans wordt per ketelwagen, per jaar, per wagenkilometer geschat op [5]:

    basis grote uitstroom toxisch scenario
Baanvaksnelheid <40 kmh Zonder wissels 1.4 x 10 -8 0.032 0.1 = 4.5 x 10 -11
Met wissels 4.7 x 10 -8 0.032 0.1 = 1.5 x 10 -10
Baanvaksnelheid >40 kmh Zonder wissels 2.8 x 10 -8 0.032 0.1 = 6.2 x 10 -10
Met wissels 6.1 x 10 -8 0.032 0.1 = 1.3 x 10 -9

Factoren die de kans van optreden verkleinen zijn:

 • Baanvaksnelheid verlagen;
 • Inrichting van het spoor optimaliseren (bijvoorbeeld door het beperken van wissels);
 • Het aantal transportbewegingen verminderen.
Effecten

Acrylnitril is een kleurloze, giftige vloeistof met een enigszins naar amandel ruikende, prikkelende geur. De stof is zeer giftig bij huidcontact en inademing. In de onderstaande tabellen en grafieken zijn de effecten van de giftige wolk weergegeven. Afhankelijk van de afstand tot het ongeval en de omstandigheden zullen mensen overlijden (†) of raken gewond. Van zeer zwaargewond (T1) tot lichtgewond (T3). De wettelijke grenswaarde [6] van acrylnitril is 4,4 mg/m3 (2 ppm). Voor de weertypen D5 en F1,5 is het slachtofferbeeld bepaald voor personen die zich buiten bevinden. Dit is uitgewerkt voor drie ringen. In de eerste ring overlijd meer dan 95 % van de aanwezigen, in de tweede tussen de 95 en 50 % en de derde tussen de 50 en 5 %. De effectafstanden vanaf de rand van de plas voor deze ringen staan in de tabel. Aanvullend wordt in een tabel de afstand tot de interventiewaarden die de hulpverleningsdiensten gebruiken weergegeven [7]. De drie volgende geografische gebieden zijn uitgewerkt [8]:

 • Stedelijk gebied (bijv. grote steden met hoge gebouwen, industriegebieden met hoge bebouwing);
 • Verstedelijkt landelijk gebied (bijv. gebieden met dichte laagbouw, bossen en industriegebieden);
 • Landelijk gebied (bijv. landelijke gebieden met verspreid liggende laagbouw).

De tabel effectafstanden en gevolgen is aangevuld met de onderliggende grafieken met het verloop van letaliteit (percentage doden) versus afstand en letaliteitscontouren.

Weertype D5 (neutraal weer, windsnelheid 5 m/s )

Tabel effectafstanden en gevolgen voor weertype D5

D5Stedelijk
gebied
Verstedelijkt
gebied
Landelijk
gebied
Slachtoffers buiten (%)
Lengte
(meter)
Lengte
(meter)
Lengte
(meter)
T1T2T3
1e ring 95% letaal wordt niet bereikt bij dit incident
Grens 1e ring:
95% letaal
2e ring50% letaal wordt niet bereikt bij dit incident
Grens 2e ring:
50% letaal
3e ring0 tot 50 tot 150 tot 305 - 50niet bepaald
Grens 3e ring:
5% letaal
515305

Tabel Interventiewaarden voor weertype D5

D5Stedelijk
gebied
Verstedelijkt
gebied
Landelijk
gebied
Lengte
(meter)
Lengte
(meter)
Lengte
(meter)
Levensbedreigende waarde (LBW) 10 minuten
Concentratie 1300 mg/m3
102550
Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur
Concentratie 220 mg/m3
140190240
Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 minuten
Concentratie 650 mg/m3
3070110
Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur
Concentratie 130 mg/m3
210270340
Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 minuten
Concentratie 3.3 mg/m3
234026803040
Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur
Concentratie 3.3 mg/m3
234026803040

Contouren giftige wolk Acrylnitril voor weertype D5

Grafiek letaliteit vs. afstand Acrylnitril voor weertype D5

 

Weertype F1,5 (stabiel weer, windsnelheid 1,5 m/s )

Tabel effectafstanden en gevolgen voor weertype F1,5

F1,5Stedelijk
gebied
Verstedelijkt
gebied
Landelijk
gebied
Slachtoffers buiten (%)
Lengte
(meter)
Lengte
(meter)
Lengte
(meter)
T1T2T3
1e ring 95% letaal wordt niet bereikt bij dit incident
Grens 1e ring:
95% letaal
2e ring50% letaal wordt niet bereikt bij dit incident
Grens 2e ring:
50% letaal
3e ring0 tot 400 tot 1000 tot 1705 - 50niet bepaald
Grens 3e ring:
5% letaal
401001705

Tabel Interventiewaarden voor weertype F1,5

F1,5Stedelijk
gebied
Verstedelijkt
gebied
Landelijk
gebied
Lengte
(meter)
Lengte
(meter)
Lengte
(meter)
Levensbedreigende waarde (LBW) 10 minuten
Concentratie 1300 mg/m3
180310430
Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur
Concentratie 220 mg/m3
112013401580
Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 minuten
Concentratie 650 mg/m3
460600750
Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur
Concentratie 130 mg/m3
163019102220
Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 minuten
Concentratie 3.3 mg/m3
1600020500>20km
Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur
Concentratie 3.3 mg/m3
1600020500>20km

 Contouren giftige wolk Acrylnitrilvoor weertype F1,5

Grafiek letaliteit vs. afstand Acrylnitril voor weertype F1,5

 

Zelfredzaamheid en Handelingsperspectief

Aanwezige personen zijn na het ontstaan van een giftige wolk op zichzelf en anderen aangewezen. In onderstaande afbeelding zijn mogelijke handelingsperspectieven weergegeven.

Mogelijk handelingsperspectief [9]

Afhankelijk van de situatie en de inrichting van de omgeving kan het handelingsperspectief verschillen. [10] Snel reageren is bevorderlijk. 

 • Voor personen buiten is het handelingsperspectief vluchten (een natte doek om door te ademen vermindert de blootstelling).
 • Indien vluchten niet mogelijk is, is een schuilplaats binnen gaan een goed handelingsperspectief.
 • Voor personen binnen is het handelingsperspectief binnen blijven en naar hoogste bouwlaag met een vlak plafond gaan [11]. Ramen en deuren sluiten en ventilatie uitzetten.

Randvoorwaarden

De onderstaande aspecten zijn mede bepalend voor de mogelijkheden op het gebied van zelfredzaamheid. Deze zijn locatie afhankelijk en staan in relatie tot elkaar.

Het verloop van het ongevalsscenario:

 • De snelheid waarmee het scenario giftige wolk zich voltrekt is afhankelijk van de (weers)omstandigheden. Afhankelijk van de windsnelheid en windrichting zal de wolk zich verspreiden. Afhankelijk van de gat grote en uitstroom snelheid kan de toevoer van de giftige wolk verschillen.

Herkenbaarheid van het scenario:

 • Acrylnitril is een kleurloze, giftige vloeistof met een enigszins naar amandel ruikende doch prikkelende geur. De geur zal een alarmerend effect hebben.

Mate van bewustzijn van de gevaren:

 • Weten dat er een ongeval is met een acrylnitrilketelwagon
 • Weten wat de gevaren zijn van acrylnitril
 • Weten wat je moet doen in geval van een (dreigende) giftige wolk

Gesteldheid van personen:

 • Fysieke gesteldheid
 • Geestelijke gesteldheid

Aanwezige voorzieningen:

 • Mogelijkheden om van de bron af te vluchten
 • Mogelijkheden om te schuilen
Optreden Multidisciplinaire hulpverlening

Brandweerzorg 

Dit scenario dient als voorbeeld voor de mogelijke effecten die kunnen optreden bij het vrijkomen van toxische vloeistof en giftige wolk

Mogelijke taken

 • Bepalen van het bron- en effectgebied
 • Waarschuwen van de aanwezige personen in het effectgebied
 • Redden en verlenen van eerste hulp aan slachtoffers (zie slachtoffers).
 • Beperkt inzetten van brandweereenheden in het benedenwindse gebied
 • Afschermen van de omgeving

Relevante aspecten

 • Dekkend systeem om aanwezigen in het effectgebied te waarschuwen[12]
 • Toegankelijkheid gebied [13]
 • Repressieve voorbereiding  en snelle alarmering
 • Opkomsttijd van de brandweer (zie opkomst/inzettijd).
 • Passende (grootschalige) slagkracht brandweer (zie capaciteit).
 • Effectieve (grootschalige) bluswatervoorziening voor eventuele afscherming (zie bluswatervoorzieningen)

Capaciteit [14]:

 • Specialistische eenheden worden ingezet ten behoeve van het beperken van de effecten.
 • Een schuimbluseenheid of crashtender wordt ingezet ten behoeve van het afdekken van de vloeistofplas [15]
 • Houd rekening met de inzet van specialistische eenheden zoals specialistische interventie eenheden (SIE)  voor incidentbestrijding gevaarlijke stoffen(IBGS), meetplanorganisatie en een basis ontsmettingseenheid(BOE) ten behoeve van de hulpverleners.
 • Benodigde omvang slagkracht is afhankelijk van de omgeving en wordt bepaald via het commando ter plaatse (COPI) voor het brongebied of het Regionaal Operationeel Team (ROT) voor het effectgebied.[16].  
 • Houdt rekening met de inzet van een of meerdere pelotons (4  tankautospuiten)  voor verlening van eerste hulp en transport van slachtoffers naar het gewondennest.[17] 

Opkomst/inzettijd [18]

 Schematische weergave incident verloop grootschalig brandweer optreden

 

30 minuten

·        Norm opkomsttijd eerste peloton.
         De start van de hulpverlening van 1-4 tankautospuiten wordt vastgesteld via het dekkingsplan [19
·        Norm opkomsttijd specialistische inzetbare eenheid (SIE)
·        Norm opkomsttijd basis ontsmettingseenheid (BOE)
·        Norm opkomst eerste twee meetploegen (VE)

45 minuten

·        Beschikbaarheid aanvullend tweede peloton met een richttijd van 8 uur inzettijd

60 minuten

·        Inzettijd aanvullende grootschalige watervoorziening.
·        Norm opkomsttijd derde en vierde meetploeg(VE)

Bluswatervoorziening

 • Het waterleidingnet met ondergrondse brandkranen (primaire bluswatervoorziening) heeft onvoldoende capaciteit.
 • Voldoende openbare secundaire bluswatervoorziening  is noodzakelijk  ten behoeve van het afdekken van de plas met schuim en voor het verdunnen van de giftige wolk. De norm voor spoorincidenten met gevaarlijke stoffen is 6000 l/min. [20].

Indicatie bepaling capaciteit slachtoffers [21]

 • In de hectische fase komt via burgerhulp de redding op gang van slachtoffers. De prioriteit zal uitgaan naar het redden en helpen vervoeren van slachtoffers naar het gewondennest van de ambulance.
 • Noodzakelijke opschaling/bijstand wordt bepaald op basis van inschatting aantal slachtoffers.
 • Een indicatiebepaling van het aantal personen op een specifieke locatie is mogelijk via het invoeren van de effectafstanden in Bag populatieservice

 

Optreden geneeskundige hulpverlening

De geneeskundige hulpverlening start met de processen: triage en traumabeoordeling [22]  , behandelen van slachtoffers, inrichten van een gewondennest en vervoer naar ziekenhuizen. Aandachtspunt is mogelijkheid om te kunnen keren/vertrekken voor ambulances. Na een incident verlenen omstanders hulp . Een deel van de slachtoffers komt als zelfverwijzer op de eerste hulp. Een ontsmettingsunit aan ” de poort van het ziekenhuis” is bij gassen niet van belang. [23] Relevante aspecten bij de effecten van  vrijkomen van giftige stoffen zijn: aantal slachtoffers, doelgroep, type letsel en ontsmetting. Deze zijn locatie afhankelijk en staan in relatie tot elkaar.

Aantal slachtoffers

< 10
 • In beginsel zijn voldoende middelen op de ambulances aanwezig.  Voor specialistische hulpverlening aan kinderen zijn minder hulpmiddelen aanwezig waardoor middelen snel zijn uitgeput.
> 10
 • Leidraad GGB treedt in werking. [24]
> 250
 • De grens wordt bereikt van het aantal slachtoffers dat kan worden vervoerd [25]

Type slachtoffers

 • Nadat blootstelling heeft plaatsgevonden: blootstelling beëindigen en frisse lucht opzoeken. Aandachtspunt is operationele voorbereiding op het behandelen van kinderen. Dit vereist een aangepast gewondenspreidingsplan. [26]
 • Aandachtspunt is hulp aan verminderd zelfredzame personen (zorginstellingen).
 • Aandachtspunt is het snel kunnen waarschuwen van de bevolking via een voorbereide NL-alert met handelingsperspectief. Dit is om blootstelling te voorkomen en kostbare tijd (en mogelijk levens te redden) te verliezen met wachten op advies van experts. [27].

Type letsel

 • Acrylnitril is een zeer giftige stof. De belangrijkste doelorganen na inhalatie van de stof zijn de luchtwegen, het centraal zenuwstelsel en het ademhalingsstelsel. De klachten die optreden worden gedeeltelijk veroorzaakt door het cyanide dat uit acrylnitril ontstaat en zijn o.a. irritatie van de luchtwegen, hoofdpijn, toevallen, bewustzijnsverlies en remming van de ademhaling. Ook zonder luchtwegirritatie kunnen systemische klachten optreden. De klachten kunnen met vertraging ontstaan.
 • Voor acrylnitril zijn antidota beschikbaar. Het NVIC kan hierover en over verdere behandeling adviseren.
 • Let op: cyanide verstoort de celademhaling, maar het zuurstoftransport in het bloed vindt wel gewoon plaats. Hierdoor geeft een pulsoximeter kort na blootstelling geen goed beeld van de mate van vergiftiging.

Optreden politie en gemeente

Mogelijke taken

Politie

 • Afzetten van het effectgebied
 • Aanwezige personen in het effectgebied laten schuilen of vluchten
 • Gidsen van brandweervoertuigen en ambulances

Gemeente

 • Opvang en verzorging van personen uit het effectgebied
 • Voorlichting/communicatie over het ongeval
 • Registreren van slachtoffers

Randvoorwaarden

Politie

 • Operationele voorbereiding op het afzetten van een groot effectgebied
 • Voldoende mensen en middelen om het effectgebied af te kunnen zetten
 • Een operationeel mobiliteitsplan

Gemeente

 • Operationele voorbereiding op het opvangen en verzorgen van personen uit het effectgebied
 • Voldoende locaties en personeel voor de opvang en verzorging van personen uit het effectgebied
 • Operationeel voorlichting- en communicatieplan.
Maatregelen

Kansbeperkend

Maatregel Werking van de maatregel
Wegnemen van de risicobron Het wegnemen van de risicobron neemt de kans op het scenario weg.
Begrenzen van de doorzet Minder vervoersbewegingen betekent een vermindering van het aantal keer dat het scenario zich voor kan doen en dus neemt de kans op het scenario af.

Effect en gevolgbeperkend

Maatregel Werking van de maatregel
Afstand houden tot activiteit met gevaarlijke stoffen Dicht bij de plaats van het scenario zijn de effecten het meest merkbaar. De hittestraling neemt af naarmate de afstand toeneemt.
Verdeling typen gebouwen Door rekening te houden met het type bebouwing kan het aantal mogelijke slachtoffers bij het scenario worden beperkt. Dat kan bijvoorbeeld door het zodanig verdelen van gebouwen in een gebied dat de meer kwetsbare gebouwen worden beschermd door minder kwetsbare gebouwen.
Venstertijden Door gebruik te maken van venstertijden voor het verladen worden de risicovolle en kwetsbare activiteiten gescheiden.  
Obstakels toevoegen Er kan geprobeerd worden om met obstakels de verspreiding van een gifwolk te vertragen of zodanig turbulentie te creëren dat de gifwolk mengt met de omringende lucht.
Rekening houden met windrichting De overheersende windrichting in Nederland is uit het zuidwesten. Door kwetsbare functies niet in de overheersende windrichting vanaf de risicobron te plaatsen, kunnen slachtoffer mogelijk voorkomen worden.

Bevordering van de zelfredzaamheid

Maatregel Werking van de maatregel
Duidelijke vluchtroutes aanbrengen Door duidelijke vluchtroutes aan te brengen kunnen mensen het gebied gemakkelijker verlaten. 
Risicocommunicatie Door te communiceren over de mogelijke scenario’s in een gebied het bete handelingsperspectief worden mensen zich meer bewust van wat ze moeten doen bij het scenario.
Onderhouden schuilplaatsen en vluchtwegen Onderhoud van schuilplaatsen en vluchtwegen is belangrijk, zodat ten alle tijden van een ongeval de schuil- en vluchtmogelijkheden bereikbaar en inzetbaar zijn.
De (bedrijfs)noodplannen oefenen op een gifwolk Door te oefenen met het gifwolkscenario in de (bedrijfs)noodplannen weten de werknemers wat ze moeten doen in het geval van een echte calamiteit.

Bevordering van de hulpverlening

Maatregel Werking van de maatregel
Werkende communicatiemiddelen Tijdens een ongeval met gevaarlijke stoffen vindt veel van de communicatie plaatst via radio, internet en telefoon. Het is hierbij van belang dat zendmasten op afstand van de activiteiten met gevaarlijke stoffen staan, zodat deze ook tijdens een ongeval werken.
Waarschuwingsmiddelen Voor een snelle en effectieve waarschuwing tijdens een ongeval met gevaarlijke stoffen is het van belang dat een waarschuwingssysteem de mensen in het effectgebied kan bereiken.
Afstemming hulpdiensten Het handelingsperspectief dat aan mensen wordt geboden ten tijden van een ongeval met gevaarlijke stoffen moet worden afgestemd met de inzet van hulpdiensten, zodat de inzet van de hulpdiensten kan aansluiten bij dit handelingsperspectief.
Voorbeeld

Tankwagen acrylnitril– giftige wolk De beheergroep heeft geen beeld en/of filmmateriaal gevonden van een giftige acrylnitril wolk door een ongeval bij  transport over de weg. Suggesties kunnen gemaild worden naar info@scenarioboekev.nl 

 

 1. In de HART versie 1.1 hoofdstuk 9.3, 1 april 2015 
 2. In de HART versie 1.1 hoofdstuk 9.3, 1 april 2015 
 3. In de HART versie 1.1 hoofdstuk 9.3, 1 april 2015 
 4. Handleiding risicoberekingen Bevi versie 3 blz. 46
 5. HART versie 1.1 hoofdstuk 9.4., 1 april 2015
 6. De wettelijke grenswaarde is de maximaal toegestane concentratie van een (gevaarlijke) stof in de individuele ademhalingszone van een werknemer.
 7.  Interventiewaarden worden door de hulpverleningsdiensten gebruikt om te bepalen of de bevolking moet worden gewaarschuwd interventiewaarden
 8. In Effects respectievelijk: city centre, cultivated land en open flat terrain
 9.  TNO 2015, rapport Bevorderen zelfredzaamheid spoorzone Moerdijk p. 56
 10. Het handelingsperspectief is afhankelijk van de weerscondities en het scenario. Een instantaan vrijkomende gaswolk zal eerder langsgewaaid zijn dan een langzaam vrijkomende vloeistof (plasverdamping). En hoe harder het waait hoe sneller het ergens (binnen) is voordat de ventilatie afgesloten is.
 11. Bij verdiepingen met een aansluiting op een schuin dak zijn vaker kieren waardoor buitenlucht naar binnen kan lekken
 12. goed werkend internet en mobiele telefonie, buurtalarmeringssysteem ten behoeve van zelfredzaamheid, risico communicatieplan toxische wolk
 13. Bovenwindse aanrijroute, advies: spoordijk tweezijdig toegankelijk tot maximaal 100m mogelijk incident wanneer kwetsbare ontwikkeling in directe omgeving aanwezig is. Vluchtroute scheiden van route voor hulpdiensten, vluchtroute van de risicobron af Handreiking Bluswatervoorziening en bereikbaarheid 2019Hoofdstuk 4
 14. Verlies van capaciteit, die nodig voor gelijktijdige redding of eerste hulp aan slachtoffers is buiten beschouwing gelaten, doordat deze situationeel is.
 15. De hiervoor benodigde hoeveelheid schuimvormend middel is ca. 330 l. Een aanvullend schuimblusvoertuig is noodzakelijk. Het oproepen van een specialistische schuimbluseenheid  kost <60 minuten voor een plas tot 1500m².
 16. De organisatie van de inzet van slagkracht is regionaal afhankelijk
 17. Uitgangspunt: in het effectgebied worden brandweervoertuigen(met ademlucht) ingezet op transport van de slachtoffers buiten naar het gewondennest  en op nacontrole van woningen.
 18. Visie Grootschalig Brandweer Optreden 2012-2016 en
  Doorontwikkeling Grootschalig Brandweer Optreden(GBO) september 2018 visie 2.0
 19. Norm inzetbaarheid eerste basispeloton (alle 4 tankautospuiten) is 30 minuten  doorontwikkeling Grootschalig Brandweeroptreden p20
 20. Handreiking Bluswatervoorziening en bereikbaarheid 2019bijlage 3
 21. Visie Grootschalig Brandweer Optreden 2012-2016 en Doorontwikkeling Grootschalig Brandweer Optreden(GBO) september 2018 visie 2.0
 22. De Nederlandse slachtofferregistratiekaart p.3. oktober 2006
 23. CBRN protocol  voor Chloor gas treed niet in werking: Protocol ontsmetting in ziekenhuizen.
 24. Leidraad GGB p.12 december 2015
 25. Leidraad GGB p.10 december 2015
 26. Voor kinderen is ander materiaal benodigd. Ouders en kinderen worden bij voorkeur bij elkaar geplaatst. Dit is een complexe factor in het gewondenspreidingsplan
 27. Alarmeer de GAGS. Elke situatie is immers anders; de GAGS kan de situatie inschatten op basis van berekeningen van de AGS, klachten, etcetera.